Uzgoj i zaštita šuma

SLUŽBA ZA UZGOJ, INTEGRALNU ZAŠTITU ŠUMA I RASADNIČKU PROIZVODNJU


Služba za uzgoj, integralnu zaštitu šuma i rasadničku proizvodnju svoje aktivnosti obavlja kroz dva  odjeljenja:

 •  Odjeljenje za uzgoj i zaštitu šuma

 •  Odjeljenje za rasadničku proizvodnju i sjemenarstvo

    Odjeljenje za uzgoj i zaštitu šuma

Djelatnost Odjeljenja za uzgoj i zaštitu šuma inicira, predlaže, prati i analizira provođenje svih aktivnosti i mjera uzgoja i zaštite šuma , što podrazumijeva:

 • Praćenje provođenja važećih zakonskih propisa iz oblasti uzgoja i zaštite šuma

 • Ustrojavanje evidencija iz oblasti uzgoja i zaštite šuma, praćenje i analiza periodičnih i godišnjih izvještaja

 • Praćenje  provođenja mjera zaštite šuma i šumskog zemljišta ( od šumskih požara, biljnih bolesti, štetnih insekata i      drugih štetnih biotskih i abiotskih faktora)

 • Provođenje preventivnih mjera zaštite šuma, praćenje zdravstvenog stanja, nabavka zaštitnih sredstava za suzbijanje štetnih  insekata,

 • Učešće u izradi godišnjih planova iz oblasti uzgoja i zaštite šuma

 • Sve druge aktivnosti vezane za oblast uzgoja i zaštite šuma

Organizacija zaštite šuma se vrši prema planovima  za tekuću godinu, odnosno i poslije prelaska čuvarske službe u Kantonalnu upravu za šume nastavljeno je provođenje  mjera zaštite šuma.
Provode se sljedeće aktivnosti na zaštiti šuma i šumskog zemljišta:

 • Provođenje  sanitarne sječe u cilju sprječavanja razmnožavanja štetnih insekata, širenja uzročnika biljnih bolesti i drugih štetnih organizama. Podaci o doznaci sanitarnog užitka se nalaze u Službi za projektovanje, koja vrši poslove doznake.

 • Organizacija zaštite šuma od požara se  izvršava  prema planovima zaštite i programima mjera za tekuću godinu. 

 • Uspostavljanje i održavanje šumskog reda, što podrazumijeva preduzimanje preventivnih mjera u cilju sprječavanja šumskih požara, prenamonožavanja štenih insekata i biljnih bolesti, štetnog djelovanja vjetra, snijega i drugih abiotičkih i biotičkih faktora. Ove mjere se provode kontinuirano kroz sve aktivnosti gospodarenja šumama i šumskim zemljištem.

  Odjeljenje za rasadničku proizvodnju i sjemenarstvo

Osnovne djelatnosti odjeljena su proizvodnja šumskog i hortikulturnog sjemena i proizvodnja šumskog i hortikulturnog sadnog materijala

Proizvodnja sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja se vrši u rasadniku Boračko jezero.