Javne nabavke

ŠUMARSTVO "PRENJ" KONJIC

Bosna i Hercegovina

 

                88 400 KONJIC Ul. Sarajevska (V. Borasa) 31, tel. 036/726-209, fax: 036/727-127

                                                                                       e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Broj: P-835/18

Datum:20.03.2018. godine

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA

-STRUČNO OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE  ZA POTREBE

ŠUMARSTVO “PRENJ”  d.d. KONJIC ZA 2018.  GODINU-

 

 

Na osnovu člana 8. Zakona  o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH br.66/16), u ime Šumarstvo “PRENJ” d.d. Konjic pozivam vas da dostavljate ponude u skladu sa pojedinačnim potrebama ugovornog organa za predmetnim uslugama, u toku 2018. godine, a prema dolje navedenim uslovima.

 

 

1.PODACI O UGOVORNOM ORGANU

 

 

1.1  Ugovorni organ:  Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic

       Adresa: Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic

       IDB/JIB:  4227243630001

       Telefon: 036/726-209,

       Faks:  036/727-127

       Web adresa: www.sumarstvo.com..ba.

 

1.2  Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

 

Kontakt osoba: Mustafić Almira

Telefon: 036/735-151

Faks: 036/727-127

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. PREDMET NABAVKE

 

Predmet nabavke su neprioritetne usluge iz Aneks II Dio B Zakona o javnim nabavkama Bosne  i Hercegovine i to: Usluge stručnog obrazovanja i usavršavanja iz oblasti finansija, računovodstva, javnih nabavki, radnih odnosa i dr. oblasti u skadu sa ukazanim potrebama Ugovornog organa,  CPV kod: 80530000-8 (Usluge stručnog osposobljavanja), Plan JN brP-3708/17 od 07.12.2017 godine , r.br. 26 usluge.

 

3. USLOVI  ZA KLASIFIKACIJU PONUĐAČA

 

Ponuđači moraju ispunjavati uslove iz člana 46. Zakona o javnim nabakama Bosne i Hercegovine, tj moraju biti registrovani za za pružanje usluga edukacije iz navedenih oblasti  odnosno obavljanje dijelatnosti koja je predmet ovog javnog poziva. Ugovorni organ zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva i ispunjavanje dodatnih uslova koji će biti definisani svakim pojedinačnim zahtijevom za dostavu ponuda.

 

 

4. PERIOD NA KOJI SE ZAKLJUČUJE UGOVOR

 

Ugovor se zaključuje za svaku pojedinačnu uslugu zasebno, u skladu sa pojedinačnim potrebama Ugovornog organa Šumarstvo “PRENJ” d.d. Konjic u 2018. godini, pri čemu će se potpisani račun koji sadrži sve elemente propisane zakonom smatrati zaključenim ugovorom i ugovor se neće posebno zaključivati.

 

 

5.KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE

 

U skladu sa članom 10. st. 2. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH ugovorni organ će u periodi iskazane potrebe za ovom vrstom usluga, izbor za konkretnu uslugu između projavljenih kandidata vršiti na osnovi svojih potreba, cijeneći specifičnost, kvalitete i ponuđene teme po svakoj prispjeloj ponudi.

 

6. NAČIN PLAĆANJA

 

Navedene usluge će se fakturisati do ugovorenog iznosa i na osnovu fiksnih jediničnih cijena iz ponude, a rok za plaćanje fakturisane  ugovora je 15 dana od dana dostavljanja uredne fakture plaćanje može biti regulisano i na drugi način ukoliko ugovorne strane se drugačije dogovore.

 

7. SADRŽAJ PONUDE

 

Ponuda koju dostavljaju ponuđači mora sadržati:

 

-          Ponudu sa cijenom za navedenu/traženu uslugu ili ukupnom cijenom za svaku traženu uslugu sa ili bez uračunatog PDV-a.

-          Druge dokumente kojim se dokazuje ispunjavanje uslova u skladu sa pojedinačnim zahtijevima Ugovornog organa za pružanje predmetnih usluga-  ukoliko su tražene.

 

Ponudom za pruženja obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja smatra se štamapni letak ili poziv za seminar ili stručno usavršavanje, dostavljena jedan od prethodno navedenih načina.

 

 

8. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

Ponude se predaju poštom ili lično na protokol  Društva na adresu: Sarajevska 31, 88400 Konjic, Ponude se mogu dostaviti i putem faxa na broj.036/727-127  ili na E-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9. PERIOD VAŽENJA PONUDE

 

Ponude trebaju važiti do 31.12.2018. godine.

 

10. ROKOVI ZA DOSTAVLJANJE PONUDA I OTVARANJE PONUDA

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 31.12.2018. godine do 12:00 sati

 

11. TROŠKOVI PONUDE

 

Troškove ponude u cijelosti snosi ponuđač, a ugovorni organ zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u potpunosti ili djelimično.

 

12. PRAVO PREGOVARANJA

 

Ugovorni organ Šumarstvo “PRENJ”DD Konjic zadržava pravo pregovaranja sa ponuđačima o uslovima pružanja gore navedenih usluga ukoliko se za tim ukaže potreba. O vremenu i uslovima eventualnog pregovaranja ponuđači će biti blagovremeno obavješteni.

 

 

                                                                              

                                                                                          ZA UGOVORNI ORGAN

                                                                                                     Direktor                                                                    

Mr.sci., Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Broj:P-834/18

Datum:20.03.2018. godine

 

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE RESTORANSKIH  USLUGA  ZA POTREBE “ŠUMARSTVO PRENJ” DD KONJIC ZA 2018. GODINU

 

 

 

Na osnovu člana 8. Zakona  o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br.39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH(“Službeni glasnik BiH br.66), u ime Šumarstvo “PRENJ” d.d. Konjic pozivam vas da dostavljate ponude u skladu sa pojedinačnim potrebama ugovornog organa za predmetnim uslugama, u toku 2018. godine, a prema dolje navedenim uslovima.

 

 

1.PODACI O UGOVORNOM ORGANU

 

 

1.1  Ugovorni organ:  Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic

       Adresa: Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic

       IDB/JIB:  4227243630001

       Telefon: 036/726-209,

       Faks:  036/727-127

       Web adresa: www.sumarstvo.com..ba.

 

1.2  Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

 

Kontakt osoba: Mustafić Almira

Telefon: 036/735-151

Faks: 036/727-127

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. PREDMET NABAVKE

 

Predmet nabavke su neprioritetne usluge iz Aneks II Dio B Zakona o javnim nabavkama Bosne  i Hercegovine i to: Restoranske usluge  CPV kod:55300000-3 (Usluge restorana i posluživanja hranom), Plan JN br. P-3708/17 od 07.12.2017 godine , r.br.28 usluge.

 

 

3. USLOVI ZA KLASIFIKACIJU PONUĐAČA

 

Ponuđači moraju ispunjavati uslove iz člana 46. Zakona o javnim nabakama Bosne i Hercegovine, tj moraju biti registrovani za obavljanje dijelatnosti koja je predmet ovog javnog poziva. Ugovorni organ zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva i ispunjavanje dodatnih uslova koji će biti definisani svakim pojedinačnim zahtijevom za dostavu ponuda.

 

4. PERIOD NA KOJI SE ZAKLJUČUJE UGOVOR

 

Ugovor se zaključuje za svaku pojedinačnu uslugu zasebno, u skladu sa pojedinačnim potrebama Ugovornog organa Šumarstvo “PRENJ” d.d. Konjic u 2018. godini, pri čemu će se potpisani račun koji sadrži sve elemente propisane zakonom smatrati zaključenim ugovorom i ugovor se neće posebno zaključivati.

 

5.KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE

 

U skladu sa članom 10. st. 2. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH ugovorni organ će u periodi iskazane potrebe za ovom vrstom usluga, izbor za konkretnu uslugu između projavljenih kandidata vršiti na osnovi svojih potreba, cijeneći specifičnost, kvalitete i ponuđene teme po svakoj prispjeloj ponudi.

 

6. NAČIN PLAĆANJA

 

Navedene usluge će se fakturisati do ugovorenog iznosa i na osnovu fiksnih jediničnih cijena iz ponude, a rok za plaćanje fakturisane  ugovora je 15 dana od dana dostavljanja uredne fakture plaćanje može biti regulisano i na drugi način ukoliko ugovorne strane se drugačije dogovore postujući odredbe ZJN BIH.

 

7. SADRŽAJ PONUDE

 

Ponuda koju dostavljaju ponuđači mora sadržati:

 

-          Ponudu sa cijenom za navedenu/traženu uslugu ili ukupnom cijenom za svaku traženu uslugu sa ili bez uračunatog PDV-a.

-          Druge dokumente kojim se dokazuje ispunjavanje uslova u skladu sa pojedinačnim zahtijevima Ugovornog organa za pružanje predmetnih usluga-  ukoliko su tražene.

 

Ponudom za pruženja restoranskih usluga i usluga posluživanja hranom smatra se štamapni letak ili poziv za pružanje predmetnih usluga, dostavljena jedan od prethodno navedenih načina.

 

 

8. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

Ponude se predaju poštom ili lično na protokol  Društva na adresu: Sarajevska 31, 88400 Konjic, Ponude se mogu dostaviti i putem faxa na broj.036/727-127  ili na E-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

9. PERIOD VAŽENJA PONUDE

 

Ponude trebaju važiti do 31.12.2018. godine.

 

 

10. ROKOVI ZA DOSTAVLJANJE PONUDA I OTVARANJE PONUDA

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 31.12.2018. godine do 12:00 sati

 

 

11. TROŠKOVI PONUDE

 

Troškove ponude u cijelosti snosi ponuđač, a ugovorni organ zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u potpunosti ili djelimično.

 

 

12. PRAVO PREGOVARANJA

 

Ugovorni organ Šumarstvo “PRENJ”DD Konjic zadržava pravo pregovaranja sa ponuđačima o uslovima pružanja gore navedenih usluga ukoliko se za tim ukaže potreba. O vremenu i uslovima eventualnog pregovaranja ponuđači će biti blagovremeno obavješteni.

 

 

                                                                             

                                                                                          ZA UGOVORNI ORGAN

                                                                                                     Direktor                                                                   

Mr.sci., Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

  

- - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Broj:P-833/18

Datum:20.03.2018. godine

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA ZA POTREBE ŠUMARSTVO “PRENJ” d.d. KONJIC ZA 2018. GODINU

 

 

 

Na osnovu člana 8. Zakona  o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br.39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH br.66) , u ime Šumarstvo “PRENJ” d.d. Konjic pozivam vas da dostavljate ponude u skladu sa pojedinačnim potrebama ugovornog organa za predmetnim uslugama, u toku 2018. godine, a prema dolje navedenim uslovima.

 

 

1.PODACI O UGOVORNOM ORGANU

 

 

1.1  Ugovorni organ:  Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic

       Adresa: Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic

       IDB/JIB:  4227243630001

       Telefon: 036/726-209,

       Faks:  036/727-127

       Web adresa: www.sumarstvo.com..ba.

 

1.2  Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

 

Kontakt osoba: Mustafić Almira

Telefon: 036/735-151

Faks: 036/727-127

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. PREDMET NABAVKE

 

Predmet nabavke su neprioritetne usluge iz Aneks II Dio B Zakona o javnim nabavkama Bosne  i Hercegovine i to: Usluge hotelskog smiještaja  CPV kod:55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja), Plan JN br:  P-3708/17 od 07.12.2017 godine , r.br.27 usluge.

 

 

 

 

3. USLOVI ZA KLASIFIKACIJU PONUĐAČA

 

Ponuđači moraju ispunjavati uslove iz člana 46. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, tj dostaviti dokaz da su registrovani za obavljanje dijelatnosti koja je predmet ovog javnog poziva. Ugovorni organ zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva i ispunjavanje dodatnih uslova koji će biti definisani svakim pojedinačnim zahtijevom za dostavu ponuda.

 

4. PERIOD NA KOJI SE ZAKLJUČUJE UGOVOR

 

Ugovor se zaključuje za svaku pojedinačnu uslugu zasebno, u skladu sa pojedinačnim potrebama Ugovornog organa Šumarstvo “PRENJ” d.d. Konjic u 2018. godini, pri čemu će se potpisani račun koji sadrži sve elemente propisane zakonom smatrati zaključenim ugovorom i ugovor se neće posebno zaključivati.

 

 

5.KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE

 

U skladu sa članom 10. st. 2. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH ugovorni organ će u periodi iskazane potrebe za ovom vrstom usluga, izbor za konkretnu uslugu između projavljenih kandidata vršiti na osnovi svojih potreba, cijeneći specifičnost, kvalitete i ponuđene teme po svakoj prispjeloj ponudi.

 

6. NAČIN PLAĆANJA

 

Navedene usluge će se fakturisati do ugovorenog iznosa i na osnovu fiksnih jediničnih cijena iz ponude, a rok za plaćanje fakturisane  ugovora je 15 dana od dana dostavljanja uredne fakture plaćanje može biti regulisano i na drugi način ukoliko ugovorne strane se drugačije dogovore poštujući odredbe ZJN BIH.

 

7. SADRŽAJ PONUDE

 

Ponuda koju dostavljaju ponuđači mora sadržati:

 

-          Ponudu sa cijenom za navedenu/traženu uslugu ili ukupnom cijenom za svaku traženu uslugu sa ili bez uračunatog PDV-a.

-          Druge dokumente kojim se dokazuje ispunjavanje uslova u skladu sa pojedinačnim zahtijevima Ugovornog organa za pružanje predmetnih usluga-  ukoliko su tražene.

 

Ponudom za pruženja usluga hotelskog smještaja smatra se štampani letak ili poziv za pružanje predmetnih  usluga, dostavljena jedan od prethodno navedenih načina.

 

 

8. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

Ponude se predaju poštom ili lično na protokol  Društva na adresu: Sarajevska 31, 88400 Konjic, Ponude se mogu dostaviti i putem faxa na broj.036/727-127  ili na E-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

9. PERIOD VAŽENJA PONUDE

 

Ponude trebaju važiti do 31.12.2018. godine.

 

10. ROKOVI ZA DOSTAVLJANJE PONUDA I OTVARANJE PONUDA

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 31.12.2018. godine do 12:00 sati

 

11. TROŠKOVI PONUDE

 

Troškove ponude u cijelosti snosi ponuđač, a ugovorni organ zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u potpunosti ili djelimično.

 

12. PRAVO PREGOVARANJA

 

Ugovorni organ Šumarstvo “PRENJ”DD Konjic zadržava pravo pregovaranja sa ponuđačima o uslovima pružanja gore navedenih usluga ukoliko se za tim ukaže potreba. O vremenu i uslovima eventualnog pregovaranja ponuđači će biti blagovremeno obavješteni.

 

 

                                                                             

                                                                                          ZA UGOVORNI ORGAN

                                                                                                     Direktor                                                                   

 

Mr.sci., Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Broj: P-132/16

Datum: 15.01.2016. godine

 

Pismeni zahtjev za dostavu ponuda

 

 

1. OPĆI PODACI O UGOVORNOM ORGANU

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic

Adresa: Sarajevska br. 31

88400 Konjic, Bosna i Hercegovina

Identifikacijski broj: 422724363001

Detaljna adresa za korespodenciju:

Sarajevska br. 31, 88400 Konjic

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 72 62 09

Fax: +387 36 72 71 27

E-mail: - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web stranica:

Osoba koje je ovlaštena da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljačima: Hujdur Meliha,Tel.036/735-150, e-mail: - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

 

2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

 

OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke su usluge osiguranja vozila.

 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

 

1.Putnička vozila

Godište

cm3

kW

   1.1. Nissan Pathfinder XE

2007.

2488

126

   1.2. Nissan Terrano II

2000.

2663

92

   1.3. Nissan Terrano II

2005.

2664

92

   1.4. Toyota Runner

1998.

2920

85

   1.5. Renault Megane

1997.

1390

55

 

 

2. Teretna vozila

Godište

cm3

kW

Nosivost (t)

   2.1. MAN 26322 F09

1991.

9973

235

10,50

   2.2. Toyota hilux p.

1999.

2446

66

0,7

   2.3. Toyota hilux p.

1996.

2779

65

0,5

   2.4. Nissan Pick up

1992.

2700

73

0,5

   2.5. Opel Campo

2000.

2499

56

0,890

   2.6. Renault Kangoo

2007.

1461

45

0,62

   2.7.Ford Ranger

 

2500

105

1,105

 

 

 

3. Autobusi

Godište

cm3

kW

Sjedišta

   3.1. Volkswagen

2000.

2461

66

22

   3.2. Zastava.

2007.

2800

76

20

   3.3. Mercedes Splinter

2006.

2685

115

18

 

 

 

4. Radna mašina

Godište

cm3

kW

   4.1. Rovokopač-utovarivač JCB 3CX

 

4400

68

 

 

PERIOD NA KOJI SE ZAKLJUČUJU UGOVOR.

Ugovor se zaključuju na period od 1 (jednu) godinu.

 

3. KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE

 

Ugovorni organ će dodijeliti ugovor kvalifikovanom dobavljaču koji ponudi najnižu cijenu.

 

4. USLOVI ZA SUDJELOVANJE  I POTREBNI DOKAZI

 

    - Lična sposobnost

 Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da :

a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

 b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku jeobustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima  zemlje u kojoj je registrovan;

d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

 

U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa izjavu koja se nalazi u prilogu ovog zahtjeva. Izjava ne smije biti starija od 30 dana od dana predaje ponude.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

a)izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini  ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da  nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku jeobustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

 

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i  taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

 

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom . U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku od 5 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

 

Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini). 

 

     -Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

 

            Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrirani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.

 

            Ponuđač je dužan dostaviti

            a) Original ili ovjerenu fotokopiju Aktuelnog izvoda iz sudskog registra, ovjerenu od strane nadležnog organa ( ili Rješenje o registraciji ) ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta, koji nije stariji od tri mjeseca od dana izdavanja, a računajući od momenta predaje ponude. (Član 46 ZJN BiH).

 

 

5. PODACI O SADRŽAJU PONUDE

 

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u svezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog tijela moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štamparska literatura koju dostavi dobavljač mogu biti napisani na drugom jeziku, u međunarodnoj uporabi, pod uslovom da se uz njih dostavi zvaničan prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda.

 

Ponuda obavezno treba da sadrži:

- Naziv i sjedište ponuđača

- Popunjene i uredno ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama

- Cijene usluga osiguranja

- Izvod iz sudskog registra – ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca;

- Način i uslovi plaćanja

- Potpis i pečat ovlaštene osobe

          .

 

            6. PERIOD VAŽENJA PONUDE

            Period važenja ponude je 30 (trideset) dana.

 

           7.  PRIPREMA PONUDA

 

         Dobavljači snose sve troškove u svezi  pripreme i dostavljanja njihovih ponuda.

Ugovorno tijelo nije odgovorno niti dužno snositi te troškove.

 

8.NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

         Ponude se dostavljaju na slijedeću adresu: Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic, do 20.01.2015. godine.

Ponuda mora biti zapečaćena u neprovidnoj koverti sa pečatom ili potpisom ponuđača, imenom i adresom ponuđača na kojoj će stajati:

              "Ponuda zanabavku – Usluge osiguranja vozila"

 

         9. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Rok za dostavljanje ponuda ističe 25.01.2016. god. (ponedjeljak ) u 10:30 sati. Otvaranje ponuda izvršit će se dana 25.01.2016. godine (ponedjeljak) u 11:00 sati u prostorijama Ugovornog organa.

      Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača uz predočenje punomoći za zastupanje.

 

           10. OBAVIJEST O DODJELI

 

Ponuđači će biti obaviješteni o rezultatima postupka za dodjelu ugovora, u svakom slučaju, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača.

 

 

U ime ugovornog tijela

Direktor,

mr.sci.,Samir Alikadić, dipl.ing.šum.

 

__________________________

 

 

 

 

Prilog:

 

-Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama

Prilog 1

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, nižepotpisani ____________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: ____________________ izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: ____________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi ___________________ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke ________________________________________ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ  ________________________________________ (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: ____________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj: ____________________, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću 

IZJAVLJUJEM

Kandidat/ponuđač ____________________ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;

c) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

d) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistiniteslužbene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkamapredstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM zaponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

 Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datihputem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao:

___________________

Mjesto i datum davanja izjave:

____________________

Potpis i pečat nadležnog organa:

 

 ____________________  M.P.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" KONJIC

Bosna i Hercegovina

 

                88 400 KONJIC Ul. Sarajevska (V. Borasa) 31, tel. 036/726-209, fax: 036/727-127

                                                                                       e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Broj: P-92/16

Datum: 12.01.2016. godine

 

 

Pismeni zahtjev za dostavu ponuda

 

 

 

1. OPĆI PODACI O UGOVORNOM ORGANU

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic

Adresa: Sarajevska br. 31

88400 Konjic, Bosna i Hercegovina

Identifikacijski broj: 422724363001

Detaljna adresa za korespodenciju:

Sarajevska br. 31, 88400 Konjic

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 72 62 09

Fax: +387 36 72 71 27

E-mail: - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web stranica:

Osoba koje je ovlaštena da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljačima: Hujdur Meliha,Tel.036/735-150, e-mail: - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

 

2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

 

OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke je kolektivno osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog 

slučaja

TEHNIČKA I KOLIČINSKA SPECIFIKACIJA

Broj zaposlenika 137

 

PERIOD NA KOJI SE ZAKLJUČUJU UGOVOR.

Ugovor se zaključuju na period od 1 (jednu) godinu, a od 26.02.2016. godine.

 

3. KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE

Ugovor će biti dodjeljen ponuđaču koji ponudi  najveću osiguranu sumu u odnosu na mjesečnu premiju po zaposleniku od 5,00 KM. Bodovanje ponuda se vrši za svaki svaki osigurani rizik posebno. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dobio najveći broj bodova.

 

Bodovanje se vrši u skladu za sljedećom formulom:

 

U = R1 +R2 +R3 + R+ R5

 

Pri čemu je je:

U - ukupan broj bodova

R1- broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđenu osiguranu sumu za osigurani rizik – SMRT USLIJED NEZGODE (učešće 25 %);

R2-broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđenu osiguranu sumu za osigurani rizik – SMRT USLIJED BOLESTI ( učešće 25 %);

R3 - broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđenu osiguranu sumu za osigurani rizik – TRAJNA INVALIDNOST (učešće 40 %);

R4 -  broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđenu osiguranu sumu za osigurani rizik – DNEVNA NAKNADA (učešće 5 %);

R5broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđenu osiguranu sumu za osigurani rizik – TROŠKOVI LIJEČENJA (učešće 5 %);

 

Osigurani rizik-smrt uslijed nezgode;

Maksimalan broj bodova (25,00) dodijeliće se ponuđaču koji ponudi najveću osiguranu sumu za osigurani rizik – smrt uslijed nezgode. Ostali dobavljači će dobiti manji broj bodova prema sljedećoj formuli:

 

R1 = C1 / Cn x 25

 

Pri čemu je:

R1broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđenu osiguranu sumu za osigurani rizik – SMRT USLIJED NEZGODE;

C1  osigurana suma za osigurani rizik ( smrt uslijed nezgode ) koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene;

Cn – najveća osigurana suma za osigurani rizik ( smrt uslije nezgode ) koja je ponuđena u postupku;

25 – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najveću osiguranu sumi za ovaj osigurani rizik;

 

Osigurani rizik-smrt uslijed bolesti;;

Maksimalan broj bodova (25,00) dodijeliće se ponuđaču koji ponudi najveću osiguranu sumu za osigurani rizik – smrt uslijed bolesti. Ostali dobavljači će dobiti manji broj bodova prema sljedećoj formuli:

 

R2 = C2 / Cn x 25

 

Pri čemu je:

R2 broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđenu osiguranu sumu za osigurani rizik – smrt uslijed bolesti;

C2  osigurana suma za osigurani rizik ( smrt uslijed bolesti ) koja je predložena u ponudi koja je predmet ocijene;

Cn – najveća osigurana suma za osigurani rizik ( smrt uslije bolesti ) koja je ponuđena u postupku;

25 – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najveću osiguranu sumi za ovaj osigurani rizik;

 

Osigurani rizik-trajna invalidnost;;

Maksimalan broj bodova (40,00) dodijeliće se ponuđaču koji ponudi najveću osiguranu sumu za osigurani rizik – trajna invalidnost. Ostali dobavljači će dobiti manji broj bodova prema sljedećoj formuli:

 

R3 = C3 / Cn x 40

 

Pri čemu je:

R3broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđenu osiguranu sumu za osigurani rizik – trajna invalidnost;

C3  osigurana suma za osigurani rizik ( trajna invalidnost) koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene;

 

Cn – najveća osigurana suma za osigurani rizik ( trajna invalidnost ) koja je ponuđena u postupku;

40 – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najveću osiguranu sumi za ovaj osigurani rizik;

 

Osigurani rizik-dnevna naknada;;

Maksimalan broj bodova (5,00) dodijeliće se ponuđaču koji ponudi najveću osiguranu sumu za osigurani rizik – dnevna naknada. Ostali dobavljači će dobiti manji broj bodova prema sljedećoj formuli:

 

R4 = C4 / Cn x 5

 

Pri čemu je:

R4broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđenu osiguranu sumu za osigurani rizik – dnevna naknada;

C4  osigurana suma za osigurani rizik ( dnevna naknada) koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene;

Cn – najveća osigurana suma za osigurani rizik ( dnevna naknada ) koja je ponuđena u postupku;

5 – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najveću osiguranu sumi za ovaj osigurani rizik;

 

Osigurani rizik-troškovi liječenja;;

Maksimalan broj bodova (5,00) dodijeliće se ponuđaču koji ponudi najveću osiguranu sumu za osigurani rizik – troškovi liječenja. Ostali dobavljači će dobiti manji broj bodova prema sljedećoj formuli:

 

R5 = C5 / Cn x 5

 

Pri čemu je:

R5broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđenu osiguranu sumu za osigurani rizik – troškovi liječenja;

C5  osigurana suma za osigurani rizik ( troškovi liječenja) koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene;

Cn – najveća osigurana suma za osigurani rizik ( troškovi liječenja ) koja je ponuđena u postupku;

5– maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najveću osiguranu sumi za ovaj osigurani rizik;

 

4. USLOVI ZA SUDJELOVANJE  I POTREBNI DOKAZI

 

    - Lična sposobnost

 Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da :

a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

 b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku jeobustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima  zemlje u kojoj je registrovan;

d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

 

U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa izjavu koja se nalazi u prilogu ovog zahtjeva. Izjava ne smije biti starija od 30 dana od dana predaje ponude.

 

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

 

a)izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini  ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da  nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku jeobustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

 

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i  taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

 

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom . U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku od 5 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

 

Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini). 

 

     -Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

 

            Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrirani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.

 

            Ponuđač je dužan dostaviti

 

            a) Original ili ovjerenu fotokopiju Aktuelnog izvoda iz sudskog registra, ovjerenu od strane nadležnog organa ( ili Rješenje o registraciji ) ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta, koji nije stariji od tri mjeseca od dana izdavanja, a računajući od momenta predaje ponude. (Član 46 ZJN BiH).

5. PODACI O SADRŽAJU PONUDE

 

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u svezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog tijela moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štamparska literatura koju dostavi dobavljač mogu biti napisani na drugom jeziku, u međunarodnoj uporabi, pod uslovom da se uz njih dostavi zvaničan prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda.

 

Ponuda obavezno treba da sadrži:

- Naziv i sjedište ponuđača

- Iznos mjesečne premije po zaposleniku i osigurane svote;

- Popunjene i uredno ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama

- Izvod iz sudskog registra – ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca;

- Način i uslovi plaćanja

- Potpis i pečat ovlaštene osobe

         

            6. PERIOD VAŽENJA PONUDE

            Period važenja ponude je 30 (trideset) dana.

 

           7.  PRIPREMA PONUDA

 

         Dobavljači snose sve troškove u svezi  pripreme i dostavljanja njihovih ponuda.

Ugovorno tijelo nije odgovorno niti dužno snositi te troškove.

 

8.NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

         Ponude se dostavljaju na slijedeću adresu: Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic, do 21.01.2016. godine.

Ponuda mora biti zapečaćena u neprovidnoj koverti sa pečatom ili potpisom ponuđača, imenom i adresom ponuđača na kojoj će stajati:

              "Ponuda zanabavku – Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika"

 

         9. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Rok za dostavljanje ponuda ističe 21.01.2016. god. (četvrtak ) u 10:30 sati. Otvaranje ponuda izvršit će se dana 21.01.2016. godine (četvrtak) u 11:00 sati u prostorijama Ugovornog organa.

         Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača uz predočenje punomoći za zastupanje.

 

           10. OBAVIJEST O DODJELI

 

Ponuđači će biti obaviješteni o rezultatima postupka za dodjelu ugovora, u svakom slučaju, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača.

 

 

U ime ugovornog tijela

Direktor,

mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum

 

_______________________________

 

 

 

Prilog:

-Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama

 

 

Prilog 1

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, nižepotpisani ____________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: ____________________ izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: ____________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi ___________________ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke ________________________________________ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ  ________________________________________ (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: ____________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj: ____________________, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću 

IZJAVLJUJEM

Kandidat/ponuđač ____________________ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;

c) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

d) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistiniteslužbene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkamapredstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM zaponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

 Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datihputem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao:

___________________

Mjesto i datum davanja izjave:

____________________

Potpis i pečat nadležnog organa:

 

 ____________________  M.P.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                                                   OSIGURANJE ZAPOSLANIKA ZA 2015. GODINU

 

 

Pismeni zahtjev za dostavu ponuda

 

 

 

1. OPĆI PODACI O UGOVORNOM ORGANU

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic

Adresa: Sarajevska br. 31

88400 Konjic, Bosna i Hercegovina

Identifikacijski broj: 422724363001

Detaljna adresa za korespodenciju:

Sarajevska br. 31, 88400 Konjic

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 72 62 09

Fax: +387 36 72 71 27

E-mail: - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web stranica:

Osoba koje je ovlaštena da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljačima: Hujdur Meliha,Tel.036/735-150, e-mail: - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

 

2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

 

OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke je kolektivno osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog 

slučaja

TEHNIČKA I KOLIČINSKA SPECIFIKACIJA

Broj zaposlenika 145

 

PERIOD NA KOJI SE ZAKLJUČUJU UGOVOR.

Ugovor se zaključuju na period od 1 (jednu) godinu

 

3. KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE

Ugovor će biti dodjeljen ponuđaču koji ponudi  najveću osiguranu sumu u odnosu na mjesečnu premiju po zaposleniku od 5,00 KM. Bodovanje ponuda se vrši za svaki svaki osigurani rizik posebno. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dobio najveći broj bodova.

 

Bodovanje se vrši u skladu za sljedećom formulom:

 

U = R1 +R2 +R3 + R+ R5

 

Pri čemu je je:

U - ukupan broj bodova

R1- broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđenu osiguranu sumu za osigurani rizik – SMRT USLIJED NEZGODE (učešće 25 %);

R2-broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđenu osiguranu sumu za osigurani rizik – SMRT USLIJED BOLESTI ( učešće 25 %);

R3 - broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđenu osiguranu sumu za osigurani rizik – TRAJNA INVALIDNOST (učešće 40 %);

R4 -  broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđenu osiguranu sumu za osigurani rizik – DNEVNA NAKNADA (učešće 5 %);

R5broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđenu osiguranu sumu za osigurani rizik – TROŠKOVI LIJEČENJA (učešće 5 %);

 

Osigurani rizik-smrt uslijed nezgode;

Maksimalan broj bodova (25,00) dodijeliće se ponuđaču koji ponudi najveću osiguranu sumu za osigurani rizik – smrt uslijed nezgode. Ostali dobavljači će dobiti manji broj bodova prema sljedećoj formuli:

 

R1 = C1 / Cn x 25

 

Pri čemu je:

R1broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđenu osiguranu sumu za osigurani rizik – SMRT USLIJED NEZGODE;

C1 osigurana suma za osigurani rizik ( smrt uslijed nezgode ) koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene;

Cn – najveća osigurana suma za osigurani rizik ( smrt uslije nezgode ) koja je ponuđena u postupku;

25 – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najveću osiguranu sumi za ovaj osigurani rizik;

 

Osigurani rizik-smrt uslijed bolesti;;

Maksimalan broj bodova (25,00) dodijeliće se ponuđaču koji ponudi najveću osiguranu sumu za osigurani rizik – smrt uslijed bolesti. Ostali dobavljači će dobiti manji broj bodova prema sljedećoj formuli:

 

R2 = C2 / Cn x 25

 

Pri čemu je:

R2 broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđenu osiguranu sumu za osigurani rizik – smrt uslijed bolesti;

C2 osigurana suma za osigurani rizik ( smrt uslijed bolesti ) koja je predložena u ponudi koja je predmet ocijene;

Cn – najveća osigurana suma za osigurani rizik ( smrt uslije bolesti ) koja je ponuđena u postupku;

25 – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najveću osiguranu sumi za ovaj osigurani rizik;

 

Osigurani rizik-trajna invalidnost;;

Maksimalan broj bodova (40,00) dodijeliće se ponuđaču koji ponudi najveću osiguranu sumu za osigurani rizik – trajna invalidnost. Ostali dobavljači će dobiti manji broj bodova prema sljedećoj formuli:

 

R3 = C3 / Cn x 40

 

Pri čemu je:

R3broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđenu osiguranu sumu za osigurani rizik – trajna invalidnost;

C3 osigurana suma za osigurani rizik ( trajna invalidnost) koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene;

Cn – najveća osigurana suma za osigurani rizik ( trajna invalidnost ) koja je ponuđena u postupku;

40 – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najveću osiguranu sumi za ovaj osigurani rizik;

 

Osigurani rizik-dnevna naknada;;

Maksimalan broj bodova (5,00) dodijeliće se ponuđaču koji ponudi najveću osiguranu sumu za osigurani rizik – dnevna naknada. Ostali dobavljači će dobiti manji broj bodova prema sljedećoj formuli:

 

R4 = C4 / Cn x 5

 

Pri čemu je:

R4broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđenu osiguranu sumu za osigurani rizik – dnevna naknada;

C4 osigurana suma za osigurani rizik ( dnevna naknada) koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene;

Cn – najveća osigurana suma za osigurani rizik ( dnevna naknada ) koja je ponuđena u postupku;

5 – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najveću osiguranu sumi za ovaj osigurani rizik;

 

Osigurani rizik-troškovi liječenja;;

Maksimalan broj bodova (5,00) dodijeliće se ponuđaču koji ponudi najveću osiguranu sumu za osigurani rizik – troškovi liječenja. Ostali dobavljači će dobiti manji broj bodova prema sljedećoj formuli:

 

R5 = C5 / Cn x 5

 

Pri čemu je:

R5broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđenu osiguranu sumu za osigurani rizik – troškovi liječenja;

C5 osigurana suma za osigurani rizik ( troškovi liječenja) koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene;

Cn – najveća osigurana suma za osigurani rizik ( troškovi liječenja ) koja je ponuđena u postupku;

5– maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najveću osiguranu sumi za ovaj osigurani rizik;

 

4. USLOVI ZA SUDJELOVANJE  I POTREBNI DOKAZI

 

Minimalni uslovi za kvalifikaciju ponuđača koji se dokazuju izjavom ponuđača ovjerenom kod nadležnih tijela u skladu sa odredbama članova 45. 46.  Zakona o javnim nabavkama..

 

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 (pet) dana dostaviti dokaze o kvalificiranosti original ili ovjerenu kopliju ne stariju od 3 (tri) mjeseca,nakon što svi ponuđači budu obaviješteni o odabranom ponuđaču.

 

5. PODACI O SADRŽAJU PONUDE

 

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u svezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog tijela moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štamparska literatura koju dostavi dobavljač mogu biti napisani na drugom jeziku, u međunarodnoj uporabi, pod uslovom da se uz njih dostavi zvaničan prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda.

 

Ponuda obavezno treba da sadrži, ime i sjedište ponuđača

Iznos mjesečne premije po zaposleniku i osigurane svote;

Popunjene i uredno ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz člana 45. i 46.  Zakona o javnim nabavkama,

Izjave i potvrde kojima ponuđač dokazuje da je sposoban za obavljanje profesionalne dejelatnosi – Izvod iz sudskog registra – ovjerena kopija ne straija od 3 mjeseca

Način i uslovi plaćanja

Potpis i pečat ovlaštene osobe

         

            6. PERIOD VAŽENJA PONUDE

            Period važenja ponude je 30 (trideset) dana.

 

           7.  PRIPREMA PONUDA

 

         Dobavljači snose sve troškove u svezi  pripreme i dostavljanja njihovih ponuda.

Ugovorno tijelo nije odgovorno niti dužno snositi te troškove.

 

8.NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

         Ponude se dostavljaju na slijedeću adresu: Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic, do 16.01.2015. godine.

Ponuda mora biti zapečaćena u neprovidnoj koverti sa pečatom ili potpisom ponuđača, imenom i adresom ponuđača na kojoj će stajati:

              "Ponuda zanabavku – Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika"

 

         9. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Rok za dostavljanje ponuda ističe 19.01.2015. god. (ponedjeljak ) u 10:30 sati. Otvaranje ponuda izvršit će se dana 19.01.2015. godine (ponedjeljak) u 11:00 sati u prostorijama Ugovornog organa.

      Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača uz predočenje punomoći za zastupanje.

 

           10. OBAVIJEST O DODJELI

 

Ponuđači će biti obaviješteni o rezultatima postupka za dodjelu ugovora, u svakom slučaju, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača.

 

 

U ime ugovornog tijela

 

s.r. Direktor, Samir Alikadić, mr.sci.

 

 

                                                OSIGURANJE VOZILA ZA 2015. GODINU

 

 

Zahtjev za dostavu ponuda

 

 

 

1. OPĆI PODACI O UGOVORNOM ORGANU

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic

Adresa: Sarajevska br. 31

88400 Konjic, Bosna i Hercegovina

Identifikacijski broj: 422724363001

Detaljna adresa za korespodenciju:

Sarajevska br. 31, 88400 Konjic

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 72 62 09

Fax: +387 36 72 71 27

E-mail: - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web stranica:

Osoba koje je ovlaštena da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljačima: Hujdur Meliha,Tel.036/735-150, e-mail: - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

 

2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

 

OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke je kolektivno osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog 

slučaja

TEHNIČKA I KOLIČINSKA SPECIFIKACIJ

 

 

 

1.PUTNIČKA VOZILA

   1.1. Nissan Pathfinder XE

kW 126

    cm3 2488

kom  1

   1.2. Nissan Terrano

kW   92

    cm3 2663

kom  1

   1.3. Toyota Runner

kW   85

    cm3 2920

kom  1

   1.4. Lada Niva

kW   59

    cm3 1690

kom  1

   1.5. Renault Megane

kW   55

    cm3 1390

kom  1

 

2. TERETNA VOZILA

2.1.

MAN 26322 F09

kW 135

10,5 t

kom 1

2.2.

Toyota hilux p.

kW   66

0,7 t

kom 1

2.3.

Toyota hilux p.

kW   65

0,5 t

kom 1

2.4.

Nissan Pick up

kW   80

0,5 t

kom 1

2.5.

Nissan Pick up

kW   73

0,5 t

kom 1

2.6.

Opel Campo

kW   56

0,89 t

kom 1

2.7.

Renault Kangoo

kW   45

0,62 t

kom 1

2.8.

Ford Ranger

kW 105

1,1 t

kom 1

 

 

 

 

 

3. AUTOBUSI

3.1.

Volkswagen

22 sjedišta

cm3 2461

kom 1

3.2.

Volkswagen

22 sjedišta

cm3 2461

kom 1

3.3.

Zastava

20 sjedišta

cm3 2800

kom 1

3.4.

TAM  90 A 60

17 sjedišta

cm3 2776

kom 1

 

 

4.  RADNE MAŠINE

    4.1. Rovokopač-utovarivač JCB 3CX

 

cm3 4400

kom 1

 

PERIOD NA KOJI SE ZAKLJUČUJU UGOVOR.

Ugovor se zaključuju na period od 1 (jednu) godinu

 

 

. KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE

 

Ugovorni organ će dodijeliti ugovor kvalifikovanom dobavljaču koji ponudi najnižu cijenu.

 

4. USLOVI ZA SUDJELOVANJE  I POTREBNI DOKAZI

 

Minimalni uslovi za kvalifikaciju ponuđača koji se dokazuju izjavom ponuđača ovjerenom kod nadležnih tijela u skladu sa odredbama članova 45. 46.  Zakona o javnim nabavkama..

 

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 (pet) dana dostaviti dokaze o kvalificiranosti original ili ovjerenu kopliju ne stariju od 3 (tri) mjeseca,nakon što svi ponuđači budu obaviješteni o odabranom ponuđaču.

 

5. PODACI O SADRŽAJU PONUDE

 

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u svezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog tijela moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štamparska literatura koju dostavi dobavljač mogu biti napisani na drugom jeziku, u međunarodnoj uporabi, pod uslovom da se uz njih dostavi zvaničan prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda.

 

Ponuda obavezno treba da sadrži, ime i sjedište ponuđača

Iznos mjesečne premije po zaposleniku i osigurane svote;

Popunjene i uredno ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz člana 45. i 46.  Zakona o javnim nabavkama,

Izjave i potvrde kojima ponuđač dokazuje da je sposoban za obavljanje profesionalne dejelatnosi – Izvod iz sudskog registra – ovjerena kopija ne straija od 3 mjeseca

Način i uslovi plaćanja

Potpis i pečat ovlaštene osobe

         

            6. PERIOD VAŽENJA PONUDE

            Period važenja ponude je 30 (trideset) dana.

 

           7.  PRIPREMA PONUDA

 

         Dobavljači snose sve troškove u svezi  pripreme i dostavljanja njihovih ponuda.

Ugovorno tijelo nije odgovorno niti dužno snositi te troškove.

 

8.NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

         Ponude se dostavljaju na slijedeću adresu: Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic, do 20.01.2015. godine.

Ponuda mora biti zapečaćena u neprovidnoj koverti sa pečatom ili potpisom ponuđača, imenom i adresom ponuđača na kojoj će stajati:

              "Ponuda zanabavku – Usluge osiguranja vozila"

 

         9. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Rok za dostavljanje ponuda ističe 20.01.2015. god. (utorak ) u 10:30 sati. Otvaranje ponuda izvršit će se dana 20.01.2015. godine (utorak) u 11:00 sati u prostorijama Ugovornog organa.

      Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača uz predočenje punomoći za zastupanje.

 

           10. OBAVIJEST O DODJELI

 

Ponuđači će biti obaviješteni o rezultatima postupka za dodjelu ugovora, u svakom slučaju, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača.

 

 

U ime ugovornog tijela

 

s.r. Direktor, Samir Alikadić, mr.sci.