Odluke 2018

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

               KONJIC

Broj, P - 2153/18

Konjic, 05.07.2018.godine

 

Na osnovu člana 100. stav  3. ZJN BiH (Sl. Glasnik BiH br. 39/14) na Prijedlog-Preporuku Komisije za javne nabavke, rješavajući po Prigovoru/Žalbi ponuđača „Manko Velemotor“ d.o.o. Sarajevo broj 02-06/18 od 29.06.2018. godine, zaprimljenoj na protokol našeg društva dana 02.07.2018. godine pod brojem P-2101/18, a koji se odnosi na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. P- 1934/18 od 20.06.2018. godine u postupku javne nabavke roba rezervnih dijelova za motorne pile Husquarna 372 XP – LOT 3 za potrebe Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic, direktor Društva donosi:

 

RJEŠENJE

 

I

 

Usvaja se žalba ponuđača “Manko Velemotor” d.o.o. Sarajevo broj 02-06/18 od 29.06.2018. godine, zaprimljenoj na protokol našeg društva dana 02.07.2018. godine pod brojem P-2101/18, kao osnovana.

II

 

Ponuda ponuđača “Sajmir” d.o.o. Sarajevo, protokolisana na protokol pod brojem P-1852/18 dana 13.06.2018. godine,  se odbacuje kao nepotpuna, jer ne ispunjava zahtjeve iz Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba motorne pile i rezervni dijelovi za motorne pile Husquarna 372 XP broj P-1475/18 od 16.05.2018. godine.

 

III

 

Poništava se Zapisnik o ocjeni ponuda broj P-1898/18, Preporuka br. P- 1899/18 19.06.2018. godine i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. P- 1934/18 od 20.06.2018. godine, u postupku javne nabavke roba  rezervni dijelovi za motorne pile Husquarna 372 XP  za potrebe Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic.

IV

 

Ugovor za javnu nabavku roba rezervni dijelovi za motorne pile Husquarna 372 XP dodjeljuje se ponuđaču „Manko Velemotor” d.o.o. Sarajevo, ponuda protokolisana na protokol pod brojem P-1849/18 dana 13.06.2018. godine, za ponuđenu ukupni cijenu u iznosu od 21.874,99 KM bez PDV-a.

 

V

 

Izbrani ponuđač„Manko Velemotor” d.o.o. Sarajevo je dužan, u roku od pet dana od dana prijema ove Odluke,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2. Zakona dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

VI

 

Ovaodluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki br. P-3708/17 od 07.12.2017. godine evidencijski broj iz Plana nabavki – robe 2 Šifra JRJN 42675100-9 – dijelovi lančanih pila, pokrenuo postupak javne nabavke roba motorne pile i rezervni dijelovi za motorne pile, za potrebe ovog Društva.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka. Predmet je podjeljen na lotove kako slijedi:  turpije i lanci LOT 1, motorne pile LOT 2  i rezervni dijelovi za motorne pile Husquarna 372 XP LOT 3.

 Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-36-3-14/18 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 17.05.2018. godine a sažetak obavještenja o u „Službenom glasniku BIH“ br. 34/18 dana 25.05.2018. godine.

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba motorne pile i rezervni dijelovi za motorne pile Husquarna 372 XP broj P-1475/18 od 16.05.2018. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14), i ista je objavljena na portalu JN.

 

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-1853/18 od 13.06.2018. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-1859/18 od 13.06.2018. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke motorne pile i rezervni dijelovi za motorne pile  – LOT 3- REZERVNI DIJELOVI ZA MOTORNE PILE HUSQUARNA 372 XP - broj P-1898/18 od 19.06.2018. godine i Preporuku za izbor ponuđača „SAJMIR“ d.o.o. Sarajevo kao najpovolJnijeg ponuđača  u postupku predmetne nabavke , nakon čega je donesena Odluka broj P-1934/18.

 

Na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj P-1934/18 od 20.06.2018. godine ponuđač „Manko Velemotor“ d.o.o. Sarajevo je blagovremeno izjavio žalbu.

 

Ugovorni organ postupajući po zaprimljenoj žalbi, a uvidom u spis, utvrdio je slijedeće:

 

Pobijanu Odluku, ponuđač "Manko Velemotor" d.o.o. Sarajevo zaprimio je dana 22.06.2018. godine a žalba je zaprimljena na protokol ugovornog organa dana 02.07.2018. godine, predata lično od strane ovlaštenog lica-direktora ponuđača, iz čega proizilazi da je ista blagovremena, dopuštena i izjavljena je od strane ovlaštenog lica.

 

Također, uvidom u spis,  razmatrajući izjavljene navode žalbe ugovorni organ je utvrdio da je ista  osnovana, a iz razloga kako slijedi:

Prema zahtjevima iz Tenderske dokumentacije – za javnu nabavku roba motorne pile i rezervni dijelovi za motorne pile Husquarna 372 XP broj P-1475/18 od 16.05.2018. godine, odnosno tački 14 TD, decidno je navedeno šta ponuda mora sadržavati najmanje.

Uvidom u dostavljenju ponudu ponuđača „Sajmir“ d.o.o. Sarajevo, protokolisana na protokol pod brojem P-1852/18 dana 13.06.2018. godine, utvrđeno je da ponuđač nije dostavio Original ili ovjereno fotokopiju Aktualnog izvoda iz sudskog registra, Izjavu o preferencijalnom tretamanu domaćeg, niti Potvrdu o izvršenim ugovorima, što je bio dužan u skladu sa pomenutom tačkom TD podtačka g), j) i l).

Nadalje, u skladu sa Tačkom 15. predmetne TD ponuđači su dužni Ponudu  čvrsto uvezati  na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice.

Također, tačkom 28. TD utvrđena je obaveza ponuđača da uz ponudu dostave Nacrt ugovora u koji trebaju da unesu podatke iz svoje ponude, te parafiraju sve listove nacrta ugovora.

Uvidom u dostavljenu ponudu utvrđeno je da ponuđač „Sajmir“ d.o.o. Sarajevo nije označavao  stranice ponude brojem kako je to bilo propisano TD, niti je u skladu sa tačkom 28. parafirao sve listove /stranice Nacrta ugovora.

 

Slijedom svega naprijed navedenog ugovorni organ je izjavljenu žalbu cjenio osnovanom u cjelosti, pa je primjenom odredaba člana 100. stav 3. Zakona o javnim nabavkama  BIH stavio van snage Zapisnik o ocjeni ponuda broj P-1898/18, Preporuka br. P-1899/18 i Odluku br. P- 1934/18 od 20.06.2018. godine, te shodno odredbama člana  68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama BIH, Ugovorni organ odlučio odbaciti ponudu ponuđača „SAJMIR“ d.o.o. Sarajevo jer ista nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

 

Komisija za javne nabavke u ponovnom postupku ocjena u skladu sa svojim ovlaštenjenjima je izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije, te dostavila izvještaj o radu odnosno Zapisnik  o ocjeni ponuda broj: P-2143/18  i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: P-2147/18 od 04.07.2018. godine, u postupku javne  nabavke  roba rezervni dijelovi za motorne pile Husquarna 372 XP – LOT  3.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač, „Manko Velemotor“ d.o.o. Sarajevo je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji broj P-1475/18 od 16.05.2018. godine primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima kako sijedi:  cijena  90 bodova i način i uslovi plaćanja 10 bodova.

Izabrani ponuđač „Manko Velemotor“ d.o.o. Sarajevo je sa dostavljenom ponudom; cijenom u iznosu od 21.874,99 KM i rokom plaćanja od 60 dana prema gore navedenim kriterijima odnosno podkriterijima, ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova,

Također u dostavljenom Zapisniku, Komisija je konstatovala da je ponuda ponuđača „Manko Velemotor“ d.o.o. Sarajevo jedina kvalificirana u predmetnom postupku, da ista tehnički  i ekonomski prihvatljiva za ugovorni organ, i da u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, te predložila da se odabere kao najpovoljnija.

 

Shodno gore navedenom primjenom citiranih zakonskih obredbi člana 100. stav 3. Zakona o javnim nabavkama  BIH, a imajući u vidu da su prilikom izbora najpovoljnije ponude ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, cijeneći da je ponuđene cijena razumna u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa,  odlučeno  kako stoji u dispozitivu.

 

DOSTAVITI:                                                                                                                       Direktor

      - Ponuđačima                                                                 s.r.                  Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.      

      -  Komisija za nabavke                                

-  a/a        

                                                                                                 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba URŽ-u putem ugovornog organa neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic, u roku od pet dana od dana prijema rješenje. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P – 1817/18

Konjic, 12.06.2018. god.

 

Na osnovu ovlaštenja iz statuta Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, a u skladu sa čl. 110.  Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH br. 39/14) direktor društva donosi slijedeću:

 

 

O D L U K U

I

                                                 

Obustavlja se postupak javne nabavke usluga izvlačenja šumskih drvnih sortimenata objavljen na portalu javnih nabavki dana 15.12.2017. godine obavijest o nabavci broj 676-1-2-70-3-43/17 do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3307/17 od 07.12.2017. godine. Javna nabavka je  provedena putem  otvorenog postupka.

Obavještenje o nabavci broj: 676-1-2-69-3-42/17 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 13.12.2017. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Sl. glasniku BiH“, broj 89/17 od 15.12.2017. godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku usluga privlačenja šumskih drvnih sortimenata ŠDS  je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14).

Ista je je objavljena na portalu javnih nabavki.  U skladu sa Rješenjem broj P-4040/17 od 29.12.2017. godine, Rješenjem broj P-103/18 od 10.01.2018. godine i Odlukom broj P-112/17 od 10.01.20118. godine vršene su izmjene i dopune predmetne TD, koje su također objavljene na portalu JN.

 

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te predložila izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Shodno naprijed navedenom ugovorni organ je dana 02.02.2018. godine donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj P-400/18 u postupku predmetne nabavke. Na naprijed pomenutu odluku ponuđač „Ali & Vis“ d.o.o. Kreševo je blagovremeno izjavio žalbu. Riješevajući po istoj Ured za razmatranje žalbi je Rješenjem broj JN2-03-07-1-280-9/18 od 12.04.2018. godine, istu djelimično usvojio i vratio predmet ugovornom organu na ponovno odlučivanje.

 

U ponovnom postupku odlučivanja u predmetu javne nabavke usluga privlačenja šumskih drvnih sortimenata u skladu sa uputama iz Rješenja Ureda za razmatranje žalbi, Komisija je izvršila pregled i kvalifikaciju ponuda,  te prema Zapisniku o ocjeni ponuda broj P-1151/18 od 22.05.2018. godine konstatovala da niti jedna od primljenih ponuda nisu prihvatljive jer iste nisu pripremljenje u skladu sa zahtjevima iz TD, pa je primjenom odredaba člana 69. stav 1. tačka b), stav 2. tačke d) i stav 3.  ZJN BIH dana 23.05.2018. godine donesena Odluka broj P-1570/18  kojom je poništen predmetni postupak nabavke obzirom da niti jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

 

Na predmetnu odluku ponuđač „ALI & VIS“ d.o.o. Kreševo je blagovremeno izjavio žalbu zaprimljena na protokol dana 11.06.2018. godine.

 

 

 

 

 

Ugovorni organ je u skladu sa odredbama člana 100. stav 5. Zakona o javnim nabavkama BIH utvrdio da je uložena žalba blagovremene, dopuštene i izjavljene od strane ovlaštenog lica, ali je u cjelosti neosnovane, te je slijedom navedenog predmetna žalba s kompletnom dokumentacijom u vezi sa postupkom nabavke proslijeđena Uredu za razmatranje žalbi.

 

Kako shodno odredbama člana 110. Zakona o javnim nabvkama BIH izjavljena žalba odgađa nastavak postupka i zaključenje ugovora o javnoj nabavci do donošenja odluke Ureda za razamatranje žalbi, to je odlučeno kao u izreci.

 

 

DOSTAVITI.                                                                                            

-          Uredu za žalbe                                                                          Direktor

-          Ponuđačima                                               s.r.      mr.sci.   Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

-          a/a

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-1582/18

Konjic, 24.05.2018.god.

 

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-1544/18 od 22.05.2018. godine, u postupku javne nabavke roba rezerevnih dijelova vozila LOT 3 - rezervni dijelovi za autobuse, direktor društva  donosi slijedeću :

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-1544/18 od 22.05.2018. godine i ugovor za javnu nabavku roba rezervni dijelovi za autobuse  LOT 3 dodjeljuje se ponuđaču "AUTO AKI" d.o.o. Travnik, ponuda broj: P-1478/18-3 od 16.05.2018. godine, za ponuđenu ukupnu cijenu od 12.296,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač,  „AUTO AKI" d.o.o. Travnik je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2. Zakona dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

 

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "AUTO AKI" d.o.o. Travnik po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki br. P-3708/17 od 07.12.2017. godine evidencijski broj iz Plana nabavki – robe 8 Šifra JRJN 34300000-0, pokrenuo postupak javne nabavke roba rezervni dijelovi za vozila , za potrebe ovog Društva.

 

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka. Predmet je podjeljen na lotove kako slijedi:  rezervni dijelovi za putnička vozila LOT 1, rezervni dijelovi za teretna vozila LOT 2, i rezervni dijelovi za autobuse LOT 3.

 

 Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-31-3-10/18 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 18.04.2018. godine a sažetak obavještenja o u „Službenom glasniku BIH“ br. 25/18 dana 20.04.2018. godine.

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba rezervni dijelovi za putnička vozila, teretna vozila i autobuse broj P-1152/18 od 17.04.2018. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14), i ista je objavljena na portalu JN.

 

 

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-1491/18 od 17.05.2018. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-1496/18 od 17.05.2018. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke rezervni dijelovi za vozila – LOT 3- REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE- broj P-1543/18 od 22.05.2018. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-1544/18 od 22.05.2018. godine

 

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  4;

- da je blagovremeno zaprimljeno 4 ponude;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

- da nije bilo ponuđača čije su Ponude odbačene;

 

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristiglih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom za nabavku roba roba rezervni dijelovi za putnička vozila, teretna vozila i autobuse broj P-1152/18 od 17.04.2018. godine.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

 

Izabrani ponuđač, "AUTO AKI" d.o.o. Travnik je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi: cijena  90 bodova i rok plaćanja (maksimalno do 60 dana)  10 bodova.

 

 

Izabrani ponuđač "AUTO AKI" d.o.o. Travnik je sa dostavljenom ponudom  ukupnom cijenom u iznosu od 12.296,00 KM bez obračunatog PDV- a i rokom plaćanja od 60 dana prema gore navedenim kriterijima odnosno podkriterijima, ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

 

Dok je drugorangirani ponuđač „total trade“ d.o.o. Doboj sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 13.099,98 KM bez obračunatog PDV-a i rokom plaćanja od 60 dana osvojio  94,47 bodova, trećerangirani ponuđač „DRR AUTO“ d.o.o. Kiseljak sa ukupnom cijenom u iznosu od 14.321,00 KM bez obračunatog PDV-a i rokom plaćanja od 60 dana osvojio  87,27 bodova i  četvrtorangirani ponuđač TR „AUTO UZUN“ Sarajevo  sa ponuđenom cijenom u iznosu od 17.224,00 KM bez obračunatog PDV-a i rokom plaćanja od 60 dana osvojio  86,86 bodova, čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

 

 

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 

 

 

DOSTAVITI:                                                                                                                       Direktor

      - Ponuđačima                                                                               s.r    Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl .ing. šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                                                   

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-1581/18

Konjic, 24.05.2018.god.

 

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-1542/18 od 22.05.2018. godine, u postupku javne nabavke roba rezerevnih dijelova vozila LOT 2 - rezervni dijelovi za teretna vozila, direktor društva  donosi slijedeću :

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-1542/18 od 22.05.2018. godine i ugovor za javnu nabavku roba rezervni dijelovi za teretna vozila  LOT 2 dodjeljuje se ponuđaču "AUTO AKI" d.o.o. Travnik, ponuda broj: P-1478/18-2 od 16.05.2018. godine, za ponuđenu ukupnu cijenu od 10.476,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač,  „AUTO AKI" d.o.o. Travnik je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2. Zakona dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

 

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "AUTO AKI" d.o.o. Travnik po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki br. P-3708/17 od 07.12.2017. godine evidencijski broj iz Plana nabavki – robe 8 Šifra JRJN 34300000-0, pokrenuo postupak javne nabavke roba rezervni dijelovi za vozila , za potrebe ovog Društva.

 

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka. Predmet je podjeljen na lotove kako slijedi:  rezervni dijelovi za putnička vozila LOT 1, rezervni dijelovi za teretna vozila LOT 2, i rezervni dijelovi za autobuse LOT 3.

 

 Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-31-3-10/18 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 18.04.2018. godine a sažetak obavještenja o u „Službenom glasniku BIH“ br. 25/18 dana 20.04.2018. godine.

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba rezervni dijelovi za putnička vozila, teretna vozila i autobuse broj P-1152/18 od 17.04.2018. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14), i ista je objavljena na portalu JN.

 

 

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-1491/18 od 17.05.2018. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-1496/18 od 17.05.2018. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke rezervni dijelovi za vozila – LOT 2- REZERVNI DIJELOVI ZA TERETNA VOZILA- broj P-1541/18 od 22.05.2018. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-1542/18 od 22.05.2018. godine

 

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  3;

- da je blagovremeno zaprimljeno 3 ponude;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

- da nije bilo ponuđača čije su Ponude odbačene;

 

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristiglih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom za nabavku roba roba rezervni dijelovi za putnička vozila, teretna vozila i autobuse broj P-1152/18 od 17.04.2018. godine.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

 

Izabrani ponuđač, "AUTO AKI" d.o.o. Travnik je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi: cijena  90 bodova i rok plaćanja (maksimalno do 60 dana)  10 bodova.

 

 

Izabrani ponuđač "AUTO AKI" d.o.o. Travnik je sa dostavljenom ponudom  ukupnom cijenom u iznosu od 10.476,00 KM bez obračunatog PDV- a i rokom plaćanja od 60 dana prema gore navedenim kriterijima odnosno podkriterijima, ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

 

Dok je drugorangirani ponuđač „DRR AUTO“ d.o.o. Kiseljak sa ukupnom cijenom u iznosu od 16.765,00 KM bez obračunatog PDV-a i rokom plaćanja od 60 dana osvojio  66,20 bodova i trećerangirani ponuđač TR „AUTO UZUN“ Sarajevo  sa ponuđenom cijenom u iznosu od 17.224,00 KM bez obračunatog PDV-a i rokom plaćanja od 60 dana osvojio  64,73 bodova, čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

 

 

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 

 

 

DOSTAVITI:                                                                                                                       Direktor

      - Ponuđačima                                                                            s.r.       Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl .ing. šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                                                   

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-1580/18

Konjic, 24.05.2018.god.

 

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-1540/18 od 22.05.2018. godine, u postupku javne nabavke roba rezerevnih dijelova vozila LOT 1- rezervni dijelovi za putnička vozila, direktor društva  donosi slijedeću :

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-1540/18 od 22.05.2018. godine i ugovor za javnu nabavku roba rezervni dijelovi za putnička vozila  LOT 1 dodjeljuje se ponuđaču "AUTO AKI" d.o.o. Travnik, ponuda broj: P-1478/18-1 od 16.05.2018. godine, za ponuđenu ukupnu cijenu od 9.550,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač,  „AUTO AKI" d.o.o. Travnik je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2. Zakona dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

 

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "AUTO AKI" d.o.o. Travnik po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki br. P-3708/17 od 07.12.2017. godine evidencijski broj iz Plana nabavki – robe 8 Šifra JRJN 34300000-0, pokrenuo postupak javne nabavke roba rezervni dijelovi za vozila , za potrebe ovog Društva.

 

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka. Predmet je podjeljen na lotove kako slijedi:  rezervni dijelovi za putnička vozila LOT 1, rezervni dijelovi za teretna vozila LOT 2, i rezervni dijelovi za autobuse LOT 3.

 

 Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-31-3-10/18 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 18.04.2018. godine a sažetak obavještenja o u „Službenom glasniku BIH“ br. 25/18 dana 20.04.2018. godine.

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba rezervni dijelovi za putnička vozila, teretna vozila i autobuse broj P-1152/18 od 17.04.2018. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14), i ista je objavljena na portalu JN.

 

 

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-1491/18 od 17.05.2018. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-1496/18 od 17.05.2018. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke rezervni dijelovi za vozila – LOT 1- REZERVNI DIJELOOVI ZA PUTNIČKA VOZILA- broj P-1539/18 od 22.05.2018. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-1540/18 od 22.05.2018. godine

 

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  4;

- da je blagovremeno zaprimljeno 4 ponuda;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

- da nije bilo ponuđača čije su onude odbačene;

 

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristiglih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom za nabavku roba roba rezervni dijelovi za putnička vozila, teretna vozila i autobuse broj P-1152/18 od 17.04.2018. godine.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

 

Izabrani ponuđač, "AUTO AKI" d.o.o. Travnik je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi: cijena  90 bodova i rok plaćanja (maksimalno do 60 dana)  10 bodova.

 

 

Izabrani ponuđač "AUTO AKI" d.o.o. Travnik je sa dostavljenom ponudom  ukupnom cijenom u iznosu od 9.550,00 KM bez obračunatog PDV- a i rokom plaćanja od 60 dana prema gore navedenim kriterijima odnosno podkriterijima, ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

 

Dok je drugorangirani ponuđač „DRR AUTO“ d.o.o. Kiseljak sa ukupnom cijenom u iznosu od 11.765,00 KM bez obračunatog PDV-a i rokom plaćanja od 60 dana osvojio  83,00 bodova, trećerangirani ponuđač „TOTAL TRADE“ d.o.o. Doboj sa ukupnom onuđenom cijenom u iznosu od 11.930,91 KM  bez obračunatog PDV-a i rokom plaćanja od 60 dana osvojio  82,00 bodova i četvrtorangirani ponuđač TR „AUTO UZUN“ Sarajevo  sa ponuđenom cijenom u iznosu od 13.981,00 KM bez obračunatog PDV-a i rokom plaćanja od 60 dana osvojio  71,47 bodova, čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

 

 

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 

 

 

DOSTAVITI:                                                                                                                       Direktor

      - Ponuđačima                                                                              s.r.      Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl .ing. šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                                                   

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-1570/18

Konjic, 23.05.2018.god.

 

 

Na osnovu člana člana 69. stav 1. tačka b), stav 2. tačke d) i stav 3. a u vezi sa članom  68. stav 4. tačka c) f), i j) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH br.39/14), a u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda komisije za javne nabavke broj P-1551/18 od 22.05.2018. godine,  direktor društva donosi slijedeću:

 

 

O D L U K U

 

 I

 

Ponude ponuđača „Šahić“ d.o.o. Konjic i „Ali & Vis“ d.o.o. Kreševo se odbacuju kao nepotpune jer ne ispunjavaju uslove i zahtjeve iz Tenderske dokumentacije broj P-104/18 od 10.01.2018. godine u postupku javne nabavke usluga privlačenja šumskih drvnih sortimenata.

 

II

 

Poništava postupak javne nabavke usluga privlačenja šumskih drvnih sortimenata broj Obavještenja : 676-1-2-69-3-42/17 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 13.12.2017. godine,  jer niti jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

III

 

Ovaodluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3307/17 od 07.12.2017. godine. Javna nabavka je  provedena putem  otvorenog postupka.

Obavještenje o nabavci broj: 676-1-2-69-3-42/17 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 13.12.2017. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Sl. glasniku BiH“, broj 89/17 od 15.12.2017. godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku usluga privlačenja šumskih drvnih sortimenata ŠDS  je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14).

Ista je je objavljena na portalu javnih nabavki.  U skladu sa Rješenjem broj P-4040/17 od 29.12.2017. godine, Rješenjem broj P-103/18 od 10.01.2018. godine i Odlukom broj P-112/17 od 10.01.20118. godine vršene su izmjene i dopune predmetne TD, koje su također objavljene na portalu JN.

 

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te predložila izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Shodno naprijed navedenom ugovorni organ je dana 02.02.2018. godine donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj P-400/18 u postupku predmetne nabavke. Na naprijed pomenutu odluku ponuđač „Ali & Vis“ d.o.o. Kreševo je blagovremeno izjavio žalbu. Riješevajući po istoj Ured za razmatranje žalbi je Rješenjem broj JN2-03-07-1-280-9/18 od 12.04.2018. godine, istu djelimično usvojio i vratio predmet ugovornom organu na ponovno odlučivanje.

 

U ponovnom postupku odlučivanja u predmetu javne nabavke usluga privlačenja šumskih drvnih sortimenata u skladu sa uputama iz Rješenja Ureda za razmatranje žalbi, Komisija je izvršila pregled i kvalifikaciju ponuda,  te prema Zapisniku o ocjeni ponuda broj P-1151/18 od 22.05.2018. godine konstatovala da niti jedna od primljenih ponuda nisu prihvatljive jer iste nisu pripremljenje u skladu sa zahtjevima iz TD, a iz razloga kako slijedi:

 

Prema zahtjevima iz TD 13. st. 2 podtačka a) ponuđači su bili dužni dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te kao dokaz uz ponudu priložiti CITIRAMO

a)     Original ili ovjerenu fotokopiju Aktuelnog izvoda iz sudskog registra, ovjerenu od strane nadležnog organa ( ili Rješenje o registraciji ) ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta, koji nije stariji od tri mjeseca od dana izdavanja, a računajući od momenta predaje ponude. (Član 46 ZJN BiH).

 

Uvidom u ponudu ponuđača “Šahić” d.o.o. Konjic utvrđeno je da je isti dostavio Rješenje o izmjenama podataka broj Tt-O-964/14 od 06.01.2015. godine, što je suprotno propisanim zahtjevima iz tačke 13. st. 2 podtačka a) TD. Dakle, Komisija je utvrdila da je dostavljeno rješenje starije od tri mjeseca,.

Također uvidom u ponudu utvrđeno je da ponuda ponuđača  nije dostavljena u skladu sa tačkom 33. st. 2. TD,  odnosno da ponuđač u skladu sa pomenutom tačkom a u vezi sa članom 73. ZJN BIH se nije izjasnio da li namjerava dio ugovora prenositi na treća lica.

Prema zahtjevima iz TD tač.33. ponuđači su bili dužni izjasniti se CITIRAMO

Podugovaranje je dozvoljeno.

Ponuđač je dužan u ponudi da se izjasni da li namjerava dio ugovora podugovaranjem          

prenijeti na  treća lica u skladu sa članom 73. ZJN BIH

Iz naprijed navedenom nesporno je utvrđeno da se ponuđač nije izjasnio da li namjerava dio ugovora podugovaranjem prenijeti na  treća lica u skladu sa članom 73. ZJN BIH, što je bio obavezan, te je postupio  suprotno uslovima iz TD.

 

Shodno naprijed navedenom, Komisija je temeljem člana 68. stav. 4. t. i)  predložila da se ponuda ponuđača “ŠAHIĆ” d.o.o. Konjic  zaprimljena pod brojem P- 337/18 od 30.01.2018. godine, odbije kao nepotpuna tj, neprihvatljva jer ne ispunjava zahtjeve iz TD.

 

 

 

Tačkom 13. 3 TD predviđena je obaveza ponuđača da dokaže tehničku i profesionalnu sposobnost  u skladu sa članom 50. tačka c), d), e) i g) ZJN BIH na način bliže opisan Aneksom VI TD.

Prema zahtjevima iz TD tačka 13.3. i Aneksa VI ponuđači su bili dužni izjasniti se CITIRAMO

13.3.    Tehnička i profesionalna sposobnost

Ponuđač je dužni u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti ispuniti sljedeće minimalne uslove:

a)     Ovjerena izjava o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže ponuđač za izvršenje konkretnih usluga i osiguranja kvaliteta;

b)     Navode o angažiranom tehničkom osoblju i tehničkim organima, a za koje se ne može zahtijevati da su zaposleni kod kandidata/ponuđa

U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) i b) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu od strane ponuđača izjavu koja je sastavni dio tenderske dokumentacije (Aneks VI). Izjava ne smije biti starija od 30 dana od dana predaje ponude.

Aneks VI

(Zaokružiti tačke koje su definisane kao zahtjevi u tenderskoj dokumentaciji (jednu ili više)

Navesti precizne podatke vezane za zahtjeve iz tenderske dokumentacije:

 

Uvidom u ponudu Ponuđača “ALI & VIS” d.o.o. Kreševo konstatovano je da je isti popunio Aneks VI TD na način što je samo zaokružio tačku c) i e), a za iste nije dao precizne podatke, kako je to traženo TD, tačnije Aneksom VI.

S tim u vezi u skladu sa tačkom 13. podtačka 3 TD (Tehnička i profesionalna  sposobnost),  Aneksom VI TD te članom 48. stav. 5 ZJN BIH, od ponuđača je zatraženo dodatno pisano pojašnjenje Aktom broj:P-1279/18 od 26.4.2018. godine.

Istovremeno u cilju pravičnog rješenja započetog postupka zatraženo je očitovanje i od strane nadležnih instanci i to od:

  1. Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj P-1277/18 od 26.04.2018. godine

u vezi sa izdavanjem Rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje radova u šumarstvu broj 03-26-31/18 od 17.01.2018. godine za “Ali & Vis” d.o.o. Kreševo,  na način da se dostavi  kopija popratne dokumentacije koju je “Ali & Vis” d.o.o. Kreševo dostavio uz Zahtjev za izdavanje predmetnog rješenja i to: Lista osiguranih lica, dokaze o stručnoj osposobljenosti radnika, dokaz o vlasništvu nad sredstvima za rad i dokaze o tehničkoj ispravnosti sredstava za rad.

Obzirom da imenovani ponuđač u ponudi nije naveo  šta posjeduje od mehanizacije, niti navode o angažiranom tehničkom osoblju.

  1. Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj P-1278/18 od 26.04.2018, godine

za dostavu informacije u vezi sa imenovanjem jedne osobe za direktora /odgovorno lice u dvije različite firme, naprijed navedeno iz razloga što je tokom postupka konstatovana da ponuđač “Drvorez” d.o.o. Hadžići i ponuđač  “Ali & Vis” d.oo. Kreševo imaju jedno te isto lice imenovano za direktora u obje firme

-Kako od  nadležnih institucija nisu dobiveni traženi podaci neophodni za okončanje postupka, to su dana 11.05.2018. godine  od strane ugovornog organa poslane urgencije – Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike akt broj P-1422/18 od 11.05.2018, godine i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva akt broj P-1421/18 od 11.05.2018. godine.

 

Dana 07.05.2018. godine putem pošte ponuđač “ALI & VIS” d.o.o. Kreševo je dostavio očitovanje kojim postupajući po aktu Ugovornog organa, ne daje pojašnjenje, nego vrši dopunu svoje ponude na način da istu dopunjuje navodeći da ima na raspolaganju 2 traktora, 2 kamiona, 2 vozača i druge radnike ne navodeći koje.

Odredbama ZJN tačnije članom 48. stav 5. i članom 68. stav. 3. i 4. tačka c) i f) ZJN BIH jer ZJN ne dozvoljava dopunjavanje ponude, već isključivo pojašnjenje i dostavljanje orginala radi poređenja sa kopijama… CITIRAMO.

 

Član 48 stav 5. Ugovorni organ može tražiti od kandidata/ponuđača da pismeno pojasne dostavljene reference.

Član 68 stav 3.Ugovorni organ može pozvati kandidate/ponuđače da u roku od tri dana pojasne dokumente koje su dostavili u skladu s čl. 45. do 51. ovog zakona ili da dostave originalne dokumente radi poređenja s kopijom koja je dostavljena uz ponudu, a s ciljem otklanjanja formalnog nedostatka dokumenata.(PONUĐAČ NE POJAŠANJAVA VEĆ DOPUNJUJE PONUDU NAVODEĆI DA IMA NA RASPOLAGANJU 2 TRAKTORA, 2 KAMIONA, 2 VOZAČA I DRUGE RADNIKE NE NAVODEĆI KOJE” )

 

Komisija analizirajući dostavljeni  Akt ponuđača konstatuje da je isti u suportnosti sa članom 48. stav 5. i člana 68. stav. 3. i stavom 4. tačka c) i f) ZJN BIH, jer ponuđač vrši direktnu dopunu ponude.

 

Dostavljenim očitovanjem ponuđač nije dokazao sposobnost izvršenja ugovora, obzirom da je samo paušalno naveo da ima dva traktora, dva kamiona, dva vozača i ostale radnike. Cijeneći Akt Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK broj:03-26-329/18 od 15.05.2018. godine, zaprimljen 21.05.2018. godine, osnovano se nameće prethodno pomenuti stav ugovornog organa, a  iz razloga kako slijedi:

U aktu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK i propratnoj dokumenatciji dostavljenoj uz isti, vidljvo je da ponuđač “Ali & Vis” d.o.o. Kreševo u svom vlasništvu ne posjeduje niti jedan traktor, a što po materijalnom propisu iz oblasti šumarstva mora imati. Zbog čega je i traženo od ponuđača da uz ponudu obavezno dostave rješenje o ispunjavanjau uslova za obavljanje radova u šumarstvu)... 

Rješenje služi kao dokaz da se ponuđač bavi predmetnim poslovima i da ispunjava uslove za izvođenje radova u šumarstvu, a što je garant referentnosti izvršenja eventualno dodijeljenog ugovora. 

U propratnoj dokumenatciji dostavljenoj od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK jasno se vidi da ponuđač ništa nema u svom svlasništu od sredstava za rad a što je uslov za predmet nabavke, iz čega se zaključuje da se istim poslovima nije ni bavio. (PONUĐAČ 10.01.2018 GODINE ZAKLJUČUJE UGOVOR O ZAKUPU TRAKTORA TE VRŠI ATESTIRANJE TAKOĐER SVE OPREME I KADRA ISTOG DATUMA).

 

Napominjemo da je Odlukom o izmjenama i dopunama Tenderske dokumenatacije broj 104/18 od 10.01.2018. godine, broj Odluke je 112/17 od 10.01.2017. godine izmjenjena je TD u dijelu  Ostali uslovi za kvalifikaciju (Tačka 13. TD) CITIRAMO

 

Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrirani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke

             Ponuđač je dužan dostaviti:

b)     Potvrdu nadležnog organa kojim dokazuju ispunjavanje uslova za obavljanje radova u šumarstvu original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca.

 

Izmjenama TD jasno je traženo rješenje resornog ministarstva, kojim se na temelju materijalnog propisa u konkretnom slučaju  člana 12. Zakona o šumama (Sl. Novine SBK broj:5/14) i člana 5 do 8 Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu (Sl. Novine SBK broj:11/14), dokazuje da se ponuđač bavi predmetnim poslovima i da ispunjava uslove za izvođenje radova u šumarstvu.

Tačnije u članu 7. Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu (Sl. Novine SBK broj:11/14), stoji da CITRAMO

Član 7. stav 1. Uz zahtjev za izdavenje saglasnosti, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti dokaze kako slijedi

Tačka e) vlasništo nad sredstvima za rad…

 

Kako je rješenje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK doneseno bez KLJUČNOG USLOVA VLASNIŠTVA NA SREDSTVIMA ZA RAD, ovaj organ osnovano sumnja na zakonitost i vjerodostojnost donesenog rješenja Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK i propratne dokumenatcije dostavljene uz isto, jer je isto evidentno doneseno suprotno članu 12. Zakona o šumama (Sl. Novine SBK broj:5/14) i članu 7. stav1 tačka a) Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu (Sl. Novine SBK broj:11/14) gdje se ovaj ugovorni organ kao i sam postupak nabavke doveo u nezavidnu situaciju …...

 

U skladu sa svim naprijed navedenim komisija je jednoglasno temeljem odredaba člana 68. stav 4.  t. c), f) i  i ) predložila da se ponuda ponuđača “ALI & VIS” d.o.o. Kreševo, zaprimljena pod brojem protokola P-342/18 od 30.01.2018. godine, odbije kao nepotpuna tj. neprihvatljva jer ne ispunjava zahtjeve iz TD.

 

Također, Komisija je za obje pristigle ponude konstatovala da je opcija ponude istekla  jer je rok važnja ponuda 90 dana, a dostavljene ponude ponuđača su sa rokom važenja do 30.04.2018. godine,  te u skladu s tim svi zakonom utvrđeni rokovi iz člana 101. tačka e) a u vezi sa članom 70. ZJN BIH su istekli, kao i da su nastale nove okolnosti koje ugovorni organ nije mogao predvidjeti zbog dužine trajanj postupka da je došlo do izmjena vrijednosti ugovora što u skladu sa članom 69. stav 3. ZJN BIH je razlog za prestanak postupka javne nabavke.

 

Shodno svemu naprijed navedenom Komisija za javne nabavke je predložila  ovlaštenom licu ugovornog organa da predmetni postupak primjenom odredaba člana 69. stav 1. tačka b), stav 2. tačke d) i stav 3.  ZJN BIH poništi obzirom da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva jer ne isunavaju uslove TD, te da se započne ponovni postupak.

 

 

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu komisije, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku, naprotiv, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila.

 

 

Slijedom svega naprijed navedenog, primjenom člana 69. stav 1. tačka b), stav 2. tačke d) i stav 3. a u vezi sa članom  68. stav 4. tačka c) f), i j)Zakona o javnim nabavkama BiH, ugovorni organ je donio odluku kao u izreci.

 

DOSTAVITI                                                                                                                                   Direktor

      - Ponuđačima                                                                              s.r.       Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl. ing. šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                                                                

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-1330/18

Konjic, 03.05.2018.god.

 

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-1306/18 od 03.05.2018. godine, u postupku javne nabavke roba traktorskih guma, auto guma i lanaca- auto gume LOT 3, direktor društva  donosi slijedeću :

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-1306/18 od 03.05.2018. godine i ugovor za javnu nabavku roba AUTO GUME - LOT 3 dodjeljuje se ponuđaču "UNITRADE" d.o.o. Ljubuški, ponuda broj: P-1237/18 od 25.04.2018. godine, za ponuđenu ukupnu cijenu od 15.510,63 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač,  „UNITRADE“ d.o.o. Ljubuški je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2. Zakona dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

 

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "UNITRADE" d.o.o. Ljubuški po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki br. P-3708/17 od 07.12.2017. godine evidencijski broj iz Plana nabavki – robe 10 Šifra JRJN 34350000-5, pokrenuo postupak javne nabavke roba traktorskih guma, auto guma i lanaca , za potrebe ovog Društva.

 

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka. Predmet je podjeljen na lotove kako slijedi:  traktorske gume LOT 1, lanci za traktore LOT 2, auto gume LOT 3 i lanci za autogume LOT 4 .

 

 Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-23-3-7/18 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 30.03.2018. godine a sažetak obavještenja o u „Službenom glasniku BIH“ br. 21/18 dana 06.04.2018. godine.

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba traktorskih guma, auto guma i lanaca broj P-925/18 od 29.03.2018. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14), i ista je objavljena na portalu JN.

 

 

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-1246/18 od 25.04.2018. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-1252/18 od 25.04.2018. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba traktorske gume, auto gume i lanci – LOT 3- AUTO GUME- broj P-1298/18 od 03.05.2018. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-1306/18 od 03.05.2018. godine

 

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  2;

- da je blagovremeno zaprimljeno 2 ponuda;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

- da nije bilo ponuđača čije su ponude odbačene;

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristiglih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom za nabavku roba traktorske gume, auto gume i lanci br. P-925/18 od  29.03.2018. godine

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

 

Izabrani ponuđač, "UNITRADE" d.o.o. Ljubuški je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi: cijena  70 bodova, rok isporuke 20 bodova i rok plaćanja (maksimalno do 60 dana)  10 bodova.

 

 

Izabrani ponuđač "UNITRADE" d.o.o. Ljubuški je sa dostavljenom ponudom  ukupnom cijenom u iznosu od 15.510,63 KM bez obračunatog PDV- a, rokom plaćanja od 60 dana i rokom isporuke od 1 dan, prema gore navedenim kriterijima odnosno podkriterijima, ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

Dok je drugorangirani ponuđač „Guma M“ d.o.o. Mostar sa ukupnom cijenom u iznosu od 15.632,82 bez obračunatog PDV-a, rokom plaćanja od 30 dana i rokom isporuke od 7 danaosvojio  77,30 bodova, čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

 

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 

 

 

DOSTAVITI:                                                                                                                       Direktor

      - Ponuđačima                                                                         s.r.          Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl .ing. šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                                                   

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-1329/18

Konjic, 03.05.2018.god.

 

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-1307/18 od 03.05.2018. godine, u postupku javne nabavke roba traktorskih guma, auto guma i lanaca- lanci za traktore LOT 2, direktor društva  donosi slijedeću :

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-1308/18 od 03.05.2018. godine i ugovor za javnu nabavku roba LANACA ZA TRAKTORE - LOT 2 dodjeljuje se ponuđaču "FORESTER" d.o.o. Ljubuški, ponuda broj: P-1237/18 od 25.04.2018. godine, za ponuđenu ukupnu cijenu od 10.155,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač,  „FORESTER“ d.o.o. Sarajevo je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2. Zakona dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

 

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "FORESTER" d.o.o. Sarajevo po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki br. P-3708/17 od 07.12.2017. godine evidencijski broj iz Plana nabavki – robe 10 Šifra JRJN 34350000-5, pokrenuo postupak javne nabavke roba traktorskih guma, auto guma i lanaca , za potrebe ovog Društva.

 

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka. Predmet je podjeljen na lotove kako slijedi:  traktorske gume LOT 1, lanci za traktore LOT 2, auto gume LOT 3 i lanci za autogume LOT 4 .

 

 Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-23-3-7/18 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 30.03.2018. godine a sažetak obavještenja o u „Službenom glasniku BIH“ br. 21/18 dana 06.04.2018. godine.

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba traktorskih guma, auto guma i lanaca broj P-925/18 od 29.03.2018. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14), i ista je objavljena na portalu JN.

 

 

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-1246/18 od 25.04.2018. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-1252/18 od 25.04.2018. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba traktorske gume, auto gume i lanci – LOT 2- LANCI ZA TRAKTORE- broj P-1297/18 od 03.05.2018. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-1307/18 od 03.05.2018. godine

 

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  2;

- da je blagovremeno zaprimljeno 2 ponuda;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

 

Također,  Komisija za javne  nabavke shodno svojim ovlaštenjima je izvršila provjeru kvalifikacije kandidata odnosno ponuđača, te konstatovala da jedna od dvije dostavljene ponude nisu pripremljene u skladu sa navodima iz tenderske dokumentacije pa predlaže da se ista odbaci kao nepotpuna primjenom odredaba člana 68. stav. 4. tačka h) Zakon o javnim nabavkama BIH, te je ugovorni organ primjenom naprijed pomenutih odredbi Zakona odbacio ponude ponuđača „Parts Expert“ d.o.o. Sarajevo.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristiglih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom za nabavku roba traktorske gume, auto gume i lanci br. P-925/18 od  29.03.2018. godine

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

 

Izabrani ponuđač, "FORESTER" d.o.o. Sarajevo je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi: cijena  70 bodova, rok isporuke 20 bodova i rok plaćanja (maksimalno do 60 dana)  10 bodova.

 

 

Izabrani ponuđač "FORESTER" d.o.o. Sarajevo je sa dostavljenom ponudom  ukupnom cijenom u iznosu od 10.155,00 KM bez obračunatog PDV- a, rokom plaćanja od 60 dana i rokom isporuke od 1 dan, prema gore navedenim kriterijima odnosno podkriterijima, ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

 

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 

 

 

DOSTAVITI:                                                                                                                       Direktor

      - Ponuđačima                                                                             s..r.       Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl .ing. šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                                                  

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-1325/18

Konjic, 03.05.2018.god.

 

Na osnovu člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH br.39/14), a u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda komisije za javne nabavke broj P-1297/18 od 03.05.2018. godine,  direktor društva donosi slijedeću:

 

 

O D L U K U

o odbacivanju ponude

 

Ponuda ponuđača „Parts Expert“ d.o.o. Sarajevose odbacuje kao nepotpuna jer ne ispunjavaju uslove i zahtjeve iz Tenderske dokumentacije broj P-925/18 od 29.03.2018. godine u postupku javne nabavke roba traktorske gume, auto gume i lanci.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki br. P-3708/17 od 07.12.2017. godine evidencijski broj iz Plana nabavki – robe 10 Šifra JRJN 34350000-5, pokrenuo postupak javne nabavke roba traktorskih guma, auto guma i lanaca , za potrebe ovog Društva.

 

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka. Predmet je podjeljen na lotove kako slijedi:  traktorske gume LOT 1, lanci za traktore LOT 2, auto gume LOT 3 i lanci za autogume LOT 4 .

 

 Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-23-3-7/18 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 30.03.2018. godine a sažetak obavještenja o u „Službenom glasniku BIH“ br. 21/18 dana 06.04.2018. godine.

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba traktorskih guma, auto guma i lanaca broj P-925/18 od 29.03.2018. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14).

 

Ista je objavljena na portalu javnih nabavki. Sa portala JN predmetnu TD preuzelo je 10 ponuđača.

      

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-1246/18 od 25.04.2018. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-1252/18 od 25.04.2018. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba traktorske gume, auto gume i lanci – LOT 2- LANCI ZA TRAKTORE- broj P-1297/18 od 03.05.2018. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-1307/18 od 03.05.2018. godine

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  2;

- da su blagovremeno zaprimljene  2 ponuda;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

 

Također,  Komisija za javne  nabavke shodno svojim ovlaštenjima je izvršila provjeru kvalifikacije kandidata odnosno ponuđača, te konstatovala da 1 od 2 dostavljene ponuda nije pripremljena u skladu sa navodima i zahtjevima  iz predmetne tenderske dokumentacije.

 

Naime, Ponuđač „Parts Expert“ d.o.o. Sarajevo nije dostavio ponudu u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, a iz razloga kako slijedi:

 

Prema tački 14. TD

 

PODACI O PONUDI

 

14. Sadržaj ponude i način pripreme ponude

 

Dakle, u naprijed navedenoj tački TD jasno, decidno i detaljno je propisano šta ponuda treba sadržavati najmanje, a u skladu sa Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumenatcije i ponuda („Sl. glasnik br. 90/14).

 

Ponuđač „Parts Expert“ d.o.o. Sarajevo uz ponudu nijje dostavio Izjavu ponuđača, koji je sasatvni dio Obrazca za ponudu –Aneksa II Tdi koja predstavlja obavezni dio ponude ponuđača, dakle ponuđač nije u skladu sa zahtjevima iz TD pripremio svoju ponudu.

 

Shodno naprijed navedenom, Komisija za javnu nabavku je u Zapisniku o ocjeni ponuda broj P-1297/18 od 03.05.2018. godine je konstatovala da ponuda ponuđača „Parts Expert“ d.o.o. Sarajevo ne može biti predmetom vrednovanja u ovom postupku nabavke, jer ne ispunjavaju postavljenje uslove i zahtjeve iz tenderske dokumenatcije, pa predlaže da se ista odbaci kao nepotpune primjenom odredaba člana 68. stav. 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BIH.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu komisije, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku, naprotiv, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila.

 

Prema odredbama  člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BIH Ugovorni organ dužan je odbaciti ponudu u slučajevima kada ponuda ponuđača nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

 

Slijedom svega naprijed navedenog, primjenom pomenutih zakonskih odredbi, ugovorni organ je donio odluku kao u izreci.

 

DOSTAVITI                                                                                                                                   Direktor

      - Ponuđačima                                                                                   s.r.  Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl. ing. šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                                                                

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-1324/18

Konjic, 03.05.2018.god.

 

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-1308/18 od 03.05.2018. godine, u postupku javne nabavke roba traktorskih guma, auto guma i lanaca- traktorske gume LOT 1, direktor društva  donosi slijedeću :

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-1308/18 od 03.05.2018. godine i ugovor za javnu nabavku roba traktorskih guma LOT 1 dodjeljuje se ponuđaču "UNITRADE" d.o.o. Ljubuški, ponuda broj: P-1243/18 od 25.04.2018. godine, za ponuđenu ukupnu cijenu od 16.706,28 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač,  UNITRADE" d.o.o. Ljubuški je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2. Zakona dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

 

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "UNITRADE" d.o.o. Ljubuški po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki br. P-3708/17 od 07.12.2017. godine evidencijski broj iz Plana nabavki – robe 10 Šifra JRJN 34350000-5, pokrenuo postupak javne nabavke roba traktorskih guma, auto guma i lanaca , za potrebe ovog Društva.

 

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka. Predmet je podjeljen na lotove kako slijedi:  traktorske gume LOT 1, lanci za traktore LOT 2, auto gume LOT 3 i lanci za autogume LOT 4 .

 

 Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-23-3-7/18 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 30.03.2018. godine a sažetak obavještenja o u „Službenom glasniku BIH“ br. 21/18 dana 06.04.2018. godine.

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba traktorskih guma, auto guma i lanaca broj P-925/18 od 29.03.2018. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14), i ista je objavljena na portalu JN.

 

 

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-1246/18 od 25.04.2018. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-1252/18 od 25.04.2018. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba traktorske gume, auto gume i lanci – LOT 1- TRAKTORSKE GUME- broj P-1296/18 od 03.05.2018. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-1308/18 od 03.05.2018. godine

 

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  2;

- da je blagovremeno zaprimljeno 2 ponuda;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

 

Također,  Komisija za javne  nabavke shodno svojim ovlaštenjima je izvršila provjeru kvalifikacije kandidata odnosno ponuđača, te konstatovala da jedna od dvije dostavljene ponude nisu pripremljene u skladu sa navodima iz tenderske dokumentacije pa predlaže da se ista odbaci kao nepotpuna primjenom odredaba člana 68. stav. 4. tačka h) Zakon o javnim nabavkama BIH, te je ugovorni organ primjenom naprijed pomenutih odredbi Zakona odbacio ponude ponuđača „Parts Expert“ d.o.o. Sarajevo.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristiglih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom za nabavku roba traktorske gume, auto gume i lanci br. P-925/18 od  29.03.2018. godine

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

 

Izabrani ponuđač, "UNITRADE" d.o.o. Ljubuški je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi: cijena  70 bodova, rok isporuke 20 bodova i rok plaćanja (maksimalno do 60 dana)  10 bodova.

 

 

Izabrani ponuđač "UNITRADE" d.o.o. Ljubuški je sa dostavljenom ponudom  ukupnom cijenom u iznosu od 16.706,28 KM bez obračunatog PDV- a, rokom plaćanja od 60 dana i rokom isporuke od 1 dan, prema gore navedenim kriterijima odnosno podkriterijima, ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

 

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 

 

 

DOSTAVITI:                                                                                                                       Direktor

      - Ponuđačima                                                                          s.r.          Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl .ing. šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                                                   

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-1323/18

Konjic, 03.05.2018.god.

 

Na osnovu člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH br.39/14), a u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda komisije za javne nabavke broj P-1296/18 od 03.05.2018. godine,  direktor društva donosi slijedeću:

 

 

O D L U K U

o odbacivanju ponude

 

Ponuda ponuđača „Parts Expert“ d.o.o. Sarajevose odbacuje kao nepotpuna jer ne ispunjavaju uslove i zahtjeve iz Tenderske dokumentacije broj P-925/18 od 29.03.2018. godine u postupku javne nabavke roba traktorske gume, auto gume i lanci.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki br. P-3708/17 od 07.12.2017. godine evidencijski broj iz Plana nabavki – robe 10 Šifra JRJN 34350000-5, pokrenuo postupak javne nabavke roba traktorskih guma, auto guma i lanaca , za potrebe ovog Društva.

 

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka. Predmet je podjeljen na lotove kako slijedi:  traktorske gume LOT 1, lanci za traktore LOT 2, auto gume LOT 3 i lanci za autogume LOT 4 .

 

 Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-23-3-7/18 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 30.03.2018. godine a sažetak obavještenja o u „Službenom glasniku BIH“ br. 21/18 dana 06.04.2018. godine.

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba traktorskih guma, auto guma i lanaca broj P-925/18 od 29.03.2018. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14).

 

Ista je objavljena na portalu javnih nabavki. Sa portala JN predmetnu TD preuzelo je 10 ponuđača.

      

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-1246/18 od 25.04.2018. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-1252/18 od 25.04.2018. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba traktorske gume, auto gume i lanci – LOT 1- TRAKTORSKE GUME- broj P-1296/18 od 03.05.2018. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-1308/18 od 03.05.2018. godine

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  2;

- da su blagovremeno zaprimljene  2 ponuda;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

 

Također,  Komisija za javne  nabavke shodno svojim ovlaštenjima je izvršila provjeru kvalifikacije kandidata odnosno ponuđača, te konstatovala da 1 od 2 dostavljene ponuda nije pripremljena u skladu sa navodima i zahtjevima  iz predmetne tenderske dokumentacije.

 

Naime, Ponuđač „Parts Expert“ d.o.o. Sarajevo nije dostavio ponudu u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, a iz razloga kako slijedi:

 

Prema tački 14. TD

 

PODACI O PONUDI

 

14. Sadržaj ponude i način pripreme ponude

 

Dakle, u naprijed navedenoj tački TD jasno, decidno i detaljno je propisano šta ponuda treba sadržavati najmanje, a u skladu sa Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumenatcije i ponuda („Sl. glasnik br. 90/14).

 

Ponuđač „Parts Expert“ d.o.o. Sarajevo uz ponudu nijje dostavio Izjavu ponuđača, koji je sasatvni dio Obrazca za ponudu –Aneksa II Tdi koja predstavlja obavezni dio ponude ponuđača, dakle ponuđač nije u skladu sa zahtjevima iz TD pripremio svoju ponudu.

 

Shodno naprijed navedenom, Komisija za javnu nabavku je u Zapisniku o ocjeni ponuda broj P-1296/18 od 03.05.2018. godine je konstatovala da ponuda ponuđača „Parts Expert“ d.o.o. Sarajevo ne može biti predmetom vrednovanja u ovom postupku nabavke, jer ne ispunjavaju postavljenje uslove i zahtjeve iz tenderske dokumenatcije, pa predlaže da se ista odbaci kao nepotpune primjenom odredaba člana 68. stav. 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BIH.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu komisije, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku, naprotiv, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila.

 

Prema odredbama  člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BIH Ugovorni organ dužan je odbaciti ponudu u slučajevima kada ponuda ponuđača nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

 

Slijedom svega naprijed navedenog, primjenom pomenutih zakonskih odredbi, ugovorni organ je donio odluku kao u izreci.

 

DOSTAVITI                                                                                                                                   Direktor

      - Ponuđačima                                                                             s..r.           Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl. ing. šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                                                                

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P – 996/18

Konjic, 03.04.2018. god.

 

Na osnovu ovlaštenja iz statuta Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, a u skladu sa čl. 110.  Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH br. 39/14) direktor društva donosi slijedeću:

 

O D L U K U

I

                                                 

Obustavlja se postupak javne nabavke roba gorivo Dizel Euro 5 i benzin Super 95 objavljen na portalu javnih nabavki dana 22.01.2018. godine obavijest o nabavci broj 676-7-1-5-3-2/18 do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki broj P-3708/17 od 07.12.2017. godine  Šifra JRJN 09134200-9 –dizelsko gorivo, pokrenuo postupak javne nabavke roba gorivo Dizel Euro 5 i benzin Super 95.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka. Obavještenja o nabavci broj obavještenja 676-7-1-5-3-2/18 objavljeno na Portaju javnih nabavki dana 22.01.2018. godine, a sažetak obavještenja o nabavci u „SL. Glasniku broj 6/18 dana 26.01.2018. godine.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-751/18 od 12.03.2018. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-760/18 od 12.03.2018. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba dizel Euro 5 i benzin Super 95 broj P-822/18 od 19.03.2018. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-823/18 od 19.03.2018. godine

Ponuda ponuđača „G-Petrol“ d.o.o. sarajevo, je odbačena kao nepotpuna jer iste nije pripremljene na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom broj P-253/18 od 22.01.2018. godine.

Na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj P-829/18 od 19.03.2018. godine ponuđač „Hifa - Petrol“ d.o.o. Sarajevo je  blagovremeno izjavio žalbu.

Ugovorni organ je u skladu sa odredbama člana 100. stav 5. Zakona o javnim nabavkama BIH utvrdio da je uložena žalba blagovremene, dopuštene i izjavljene od strane ovlaštenog lica, ali je u cjelosti neosnovane, te je slijedom navedenog predmetna žalba s kompletnom dokumentacijom u vezi sa postupkom nabavke proslijeđena Uredu za razmatranje žalbi.

Kako shodno odredbama člana 110. Zakona o javnim nabvkama BIH izjavljena žalba odgađa nastavak postupka i zaključenje ugovora o javnoj nabavci do donošenja odluke Ureda za razamatranje žalbi, to je odlučeno kao u izreci.

 

DOSTAVITI.                                                                                            

-          Uredu za žalbe                                                                          Direktor

-          Ponuđačima                                               s.r.      mr.sci.   Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

-          a/a

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P – 906/18

Konjic, 27.03.2018. god.

 

Na osnovu ovlaštenja iz statuta Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, a u skladu sa čl. 110.  Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH br. 39/14) direktor društva donosi slijedeću:

 

O D L U K U

I

                                                 

Obustavlja se postupak javne nabavke roba ulja i maziva objavljen na portalu javnih nabavki dana 14.02.2018. godine obavijest o nabavci broj 676-7-1-13-3-18/18 do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki broj P-3708/17 od 07.12.2017. godine  Šifra JRJN 09211100-2 –motorna ulja, pokrenuo postupak javne nabavke motorna ulja i maziva.

Javna nabavka predmetnih usluga provedena je putem konkuretskog zahtjeva za dostavu ponuda. Obavještenja o nabavci broj obavještenja 676-7-1-13-3-3/18 objavljeno na Portaju javnih nabavki dana 14.02.2018. godine.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-665/18 od 05.03.2018. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-667/18 od 05.03.2018. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba motorna ulja i maziva broj P-754/18 od 12.03.2018. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-762/18 od 13.03.2018. godine.

Ponude ponuđača „EURO LAB“ d.o.o. Banja Luka i „BIOL“ d.o.o. Konjic, su odbačene kao nepotpune jer iste nisu pripremljene na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom broj P-515/18 od 14.02.2018. godine.

Na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj P-766/18 od 13.03.2018. godine ponuđač „Biol“ d.o.o. Konjicje blagovremeno izjavio žalbu.

Ugovorni organ je u skladu sa odredbama člana 100. stav 5. Zakona o javnim nabavkama BIH utvrdio da je uložena žalba blagovremene, dopuštene i izjavljene od strane ovlaštenog lica, ali je u cjelosti neosnovane, te je slijedom navedenog predmetna žalba s kompletnom dokumentacijom u vezi sa postupkom nabavke proslijeđena Uredu za razmatranje žalbi.

Kako shodno odredbama člana 110. Zakona o javnim nabvkama BIH izjavljena žalba odgađa nastavak postupka i zaključenje ugovora o javnoj nabavci do donošenja odluke Ureda za razamatranje žalbi, to je odlučeno kao u izreci.

 

DOSTAVITI.                                                                                            

-          Uredu za žalbe                                                                          Direktor

-          Ponuđačima                                             s.r.          mr.sci.   Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

-          a/a

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-955/18

Konjic, 30.03.2018.god.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-912/18 od 28.03.2018. godine, u postupku javne nabavke radova nasipanja šumskih kamionskih puteva, direktor društva  donosi slijedeću :

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-912/18 od 28.03.2018. godine i ugovor za javnu nabavku radova nasipanja šumskih kamionskih puteva, dodjeljuje se ponuđaču "VRTIĆ" d.o.o. Konjic, ponuda broj: P-882/18 od 26.03.2018. godine, za ponuđenu ukupnu jediničnu cijenu od 23,00 KM/m³, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač,  "VRTIĆ" d.o.o. Konjic je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

 

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "VRTIĆ" d.o.o. Konjic po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3708/17 od 07.12.2017. godine. Javna nabavka, provedena je putem otvorenog postupka. Оbavijest o nabavci broj: 676-1-3-19-3-5/18 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 28.02.02018. godine, sažetak Obavještenja o nabavci u „Sl. Glasniku“ br. 16/18 dana 09.03.2018. godine.

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku usluga nasipanja šumskih kamionskih puteva broj P-628/18 od 28.02.2018. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014).

 

 

Ista je objavljena na portalu JN istovremeno sa slanjem Obavještenja o nabavci, dakle dana 28.02.2018. godine.

 

 

 

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-892/18 od 26.03.2018. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-893/18 od 26.03.2018. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke radova nasipanja šumskih kamionskih puteva broj P-911/18 od 28.03.2018. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-912/18 od 28.03.2018. godine

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom za nabavku radova nasipanja šumskih kamionskih puteva br. P-628/18 od 28.02.2018. godine.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač, "VRTIĆ" d.o.o. Konjic je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij, ekonomski najpovoljnija ponuda ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi:  cijena  90 bodova i rok plaćanja 10 bodova, pa je shodno navedenom izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom; ukupnom jediničnom cijenom u iznosu od 23,00 KM/m³ bez obračunatog PDV-a i rokom plaćanja od 60 dana prema gore navedenim kriterijima ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

 

Dok je drugorangirani ponuđač „Bujice“ d.o.o. Konjic sa ukupnom jediničnom cijenom u iznosu od 29,00 KM/m³ bez obračunatog PDV-a i rokom plaćanja od 60 dana osvojio 84,95 bodova, trećerangirani ponuđač „GPI“ d.o.o. Konjic sa ponuđenom ukupnom jediničnom cjenom u iznosu od 30,00 KM/m³ bez obračunatog PDV-a i rokom plaćanja od 60 dana osvojio 79,00 bodova, četvrtorangirani ponuđač „PBP“ d.o.o. Konjic sa ukupnom jediničnom cjenom u iznosu od 29,00 KM/m³ bez obračunatog PDV-a (nije naveo rok plaćanja) osvojio 71,39 bodova, i ponuđač AGI“ d.o.o Konjic sa ponuđenom ukupnom jediničnom cjenom u iznosu od 32,50 KM/m³ bez obračunatog PDV-a i rokom plaćanja od 30 dana osvojio 68,69 bodova čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

 

Shodno gore navedenom, a imajući u vidu da su prilikom izbora najpovoljnije ponude ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 

 

DOSTAVITI:                                                                                                        Direktor

      - Ponuđačima                                                          s.r.         Mr. sc. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                                    

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

 

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-829/18

Konjic, 19.03.2018.god.

 

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-823/18 od 19.03.2018. godine, u postupku javne nabavke roba gorivo dizel Euro 5 i benzin Super 95, direktor društva  donosi slijedeću :

 

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-823/18 od 19.03.2018. godine i ugovor za javnu nabavku roba gorivo dizel Euro 5 i benzin Super 95, dodjeljuje se ponuđaču "Petrol BH Oil Company" d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: P-741/18 od 12.03.2018. godine, za ponuđenu cijenu od 271.501,67 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač,  "Petrol BH Oil Company" d.o.o. Sarajevo je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

 

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "Petrol BH Oil Company" d.o.o. Sarajevo po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 

07.12.2017. godine, pokrenuo postupak javne nabavke roba gorivo dizel Euro 5 i benzin Super 95 Šifra JRJN 09134200-9 –gorivo dizel Euro 5 i benzin Super 95 .

 

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka.

 

 Оbavijest o nabavci broj: 676-7-1-5-3-2/18 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 22.01.2018. godine, a sažetak Obavještenja u „Sl. Glasniku“ broj 6/18 dana 26.01.2018. godine.

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba dizel Euro 5 i benzin Super 95broj P-253/18 od 22.01.2018. godine, je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14).

 

Ista je objavljena na portalu javnih nabavki. Sa portala JN predmetnu TD preuzelo je 10 ponuđača.

      

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-751/18 od 12.03.2018. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-760/18 od 12.03.2018. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba dizel Euro 5 i benzin Super 95 broj P-822/18 od 19.03.2018. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-823/18 od 19.03.2018. godine

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  4;

- da su blagovremeno zaprimljene 4 ponuda;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

 

Konstatovana je da je bilo ponudača čije ponude su odbačene kao nepotpune, i to: ponuda ponuđača „G- Petrol“ d.o.o. Sarajevo, jer ista nije pripremljene na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom broj P-253/18 od 22.01.2018. godine.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristiglih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom za zabavku roba gorivo dizel Euro 5 i benzin Super 95 broj P-253/18 od 22.01.2018. godine.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

 

Izabrani ponuđač, "Petrol BH Oil Company" d.o.o. Sarajevo je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij, ekonomski najpovoljnija ponuda ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi:  cijena  90 bodova i rok plaćanja 10 bodova, pa je shodno navedenom izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom; ukupnom cijenom u iznosu od 271.501,67 KM i rokom plaćanja od 60 dana prema gore navedenim kriterijima ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

 

Dok je drugorangirani ponuđač „Hifa -Petrol“ d.o.o. Sarajevo sa ukupnom cijenom u iznosu od 276,689,60 bez obračunatog PDV-a i rokom plaćanja od 60 dana osvojio 98,31 bodova, trećerangirani ponuđač „Hifa-Oil“ d.o.o. Tešanj sa ponuđenom cjenom u iznosu od 300.899,94 KM bez obračunatog PDV-a i rokom plaćanja od 60 dana osvojio 91,20 bodova,

čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

 

 

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 

 

 

DOSTAVITI:                                                                                                             Direktor

      - Ponuđačima                                                                     s.r.      Mr. sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-828/18

Konjic, 19.03.2018.god.

 

Na osnovu člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH br.39/14), a u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda komisije za javne nabavke broj P-822/18 od 19.03.2018. godine,  direktor društva donosi slijedeću:

 

 

O D L U K U

o odbacivanju ponude

 

Ponude ponuđača „G- Petrol“ d.o.o. Sarajevose odbacuje kao nepotpuna jer ne ispunjavaju uslove i zahtjeve iz Tenderske dokumentacije broj P-253/18 od 22.01.2018. godine u postupku javne nabavke roba gorivo dizel Euro 5 i benzin Super 95.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki broj P-3708/17 od 07.12.2017. godine, pokrenuo postupak javne nabavke roba gorivo dizel Euro 5 i benzin Super 95 Šifra JRJN 09134200-9 –gorivo dizel Euro 5 i benzin Super 95 .

 

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka.

 

 Оbavijest o nabavci broj: 676-7-1-5-3-2/18 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 22.01.2018. godine, a sažetak Obavještenja u „Sl. Glasniku“ broj 6/18 dana 26.01.2018. godine.

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba dizel Euro 5 i benzin Super 95broj P-253/18 od 22.01.2018. godine, je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14).

 

Ista je objavljena na portalu javnih nabavki. Sa portala JN predmetnu TD preuzelo je 10 ponuđača.

      

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-751/18 od 12.03.2018. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-760/18 od 12.03.2018. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba dizel Euro 5 i benzin Super 95 broj P-822/18 od 19.03.2018. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-823/18 od 19.03.2018. godine

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  4;

- da su blagovremeno zaprimljene 4 ponuda;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

 

Također,  Komisija za javne  nabavke shodno svojim ovlaštenjima je izvršila provjeru kvalifikacije kandidata odnosno ponuđača, te konstatovala da 1 od 4 dostavljene ponuda nije pripremljena u skladu sa navodima i zahtjevima  iz predmetne tenderske dokumentacije.

 

Naime, Ponuđač „G- Petrol“ d.o.o. Sarajevo nije dostavio ponudu u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, a iz razloga kako slijedi:

 

Prema tački 10. predmetne TD      10. Mjesto isporuke roba

 

Mjesto gdje će se isporučivati roba je Konjic, benzinske pumpe dobavljača.

 

Obzirom na specifičnost predmetne nabavke i činjenicu da Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic, kao ugovorni organ, ne posjeduje lične benzinske stanice niti adekvatne rezervare u kojoj bi skladištio robu koju nabavlja, to je TD naznačeno da će se roba koja je predmet isporuke isporučivati u Konjicu, putem benzinskih stanica dobavljača .

S tim u vezi ponuđač „G-Petrol“ d.d. Sarajevo u svojoj ponudi nije dokazao niti pojasnio kako i na koji način će ugovornom organu isporučivati robu u Konjicu. Dakle, nije dokazao da posjeduje vlastitu bezninsku pumpu na području Konjica, niti je evenutalno u ponudi naznačio da će dio ugovora dati podugovaraču, koji ispunjava uslove iz TD odnosno posjeduje pumpu na području Konjica.

 

Također , u tački 28. TD utvrđeno  je slijedeće:

 

28. Nacrt ugovora  ili osnovni elementi ugovora

 

Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Nacrt ugovora, u koji su uneseni svi elementi iz tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti Nacrt ugovora u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati sve listove Nacrta ugovora

 

Ponuđač „G- Petrol“ d.o.o. Sarajevo uz ponudu je dostavio Nacrt ugovora u koji nije unio cijenu ugovora, dakle nije u skladu sa zahtjevima iz TD unio  sve podatke iz svoje ponude.

 

Shodno naprijed navedenom, Komisija za javnu nabavku je u Zapisniku o ocjeni ponuda broj P-754/18 od 12.03.2018. godine je konstatovala da ponuda ponuđača „G-Petrol“ d.o.o. Sarajevo ne može biti predmetom vrednovanja u ovom postupku nabavke, jer ne ispunjavaju postavljenje uslove i zahtjeve iz tenderske dokumenatcije, pa predlaže da se ista odbaci kao nepotpune primjenom odredaba člana 68. stav. 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BIH.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu komisije, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku, naprotiv, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila.

 

Prema odredbama  člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BIH Ugovorni organ dužan je odbaciti ponudu u slučajevima kada ponuda ponuđača nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

 

Slijedom svega naprijed navedenog, primjenom pomenutih zakonskih odredbi, ugovorni organ je donio odluku kao u izreci.

 

DOSTAVITI                                                                                                                                   Direktor

      - Ponuđačima                                                                         s.r.             Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl. ing. šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                                                               

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-766/18

Konjic, 13.03.2018.god.

 

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-762/18 od 13.03.2018. godine, u postupku javne nabavke roba motorna ulja i maziva, direktor društva  donosi slijedeću :

 

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-762/18 od 13.03.2018. godine i ugovor za javnu nabavku roba motorna ulja i maziva, dodjeljuje se ponuđaču "Jasmin M" d.o.o. Zepče, ponuda broj: P-652/18 od 05.03.2018. godine, za ponuđenu cijenu od 39.731,12 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač,  "Jasmin M" d.o.o. Žepče je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

 

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "Jasmin M" d.o.o. Žepče po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3305/16 od Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki broj P-3708/17 od 07.12.2017. godine, pokrenuo postupak javne nabavke roba motorna ulja i maziva Šifra JRJN 09211100-2 –motorna ulja.

 

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem konkuretskog postupka.

 

 

 

 

 Оbavijest o nabavci broj: 676-7-1-13-3-3/18 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 14.02.02018. godine.

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba motorna ulja i maziva broj P-515/18 od 14.02.2018. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14).

 

Ista je objavljena na portalu javnih nabavki. Sa portala JN predmetnu TD preuzelo je 26 ponuđača.

      

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-665/18 od 05.03.2018. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-667/18 od 05.03.2018. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba motorna ulja i maziva broj P-754/18 od 12.03.2018. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-762/18 od 13.03.2018. godine

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  3;

- da su blagovremeno zaprimljene 3 ponuda;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

 

Konstatovana je da je bilo ponudača čije ponude su odbačene kao nepotpune, i to: ponuda ponuđača „EURO LAB“ d.o.o. Banja Luka i „BIOL“ d.o.o. Konjic, jer iste nisu pripremljene na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom broj P-515/18 od 14.02.2018. godine.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristigle ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom za zabavku roba motorna ulja i maziva broj P-515/18 od 14.02.2018. godine.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

 

Izabrani ponuđač, "Jasmin M" d.o.o. Zepče je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavki i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij, ekonomski najpovoljnija ponuda ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi:  cijena  90 bodova i rok plaćanja 10 bodova, pa je shodno navedenom izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom; ukupnom cijenom u iznosu od 39.731,12 KM i rokom plaćanja od 60 dana prema gore navedenim kriterijima ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova. Također komisija konstatovala da dostavljena ponuda jedina ispunjava uslove iz TD, da je u  u tehničkom i ekonomskom smislu u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa  i predložila da se odabere kao najpovoljnija.

 

 

 

 

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 

 

 

DOSTAVITI:                                                                                                             Direktor

      - Ponuđačima                                                                        s.r.        Mr. sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.       

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                                           

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od pet dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-765/18

Konjic, 13.03.2018.god.

 

Na osnovu člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH br.39/14), a u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda komisije za javne nabavke broj P-754/18 od 12.03.2018. godine,  direktor društva donosi slijedeću:

 

 

O D L U K U

o odbacivanju ponuda

 

Ponude ponuđača „EURO LAB“ d.o.o. Banja Luka i ponuđača „BIOL“ d.o.o. Konjic se odbacuju kao nepotpune jer ne ispunjavaju uslove i zahtjeve iz Tenderske dokumentacije broj P-515/18 od 14.02.2018. godine u postupku javne nabavke roba ulja i maziva.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki broj P-3708/17 od 07.12.2017. godine, pokrenuo postupak javne nabavke roba motorna ulja i maziva Šifra JRJN 09211100-2 –motorna ulja.

 

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem konkuretskog postupka.

 

 Оbavijest o nabavci broj: 676-7-1-13-3-3/18 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 14.02.02018. godine.

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba motorna ulja i maziva broj P-515/18 od 14.02.2018. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14).

 

Ista je objavljena na portalu javnih nabavki. Sa portala JN predmetnu TD preuzelo je 26 ponuđača.

      

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-665/18 od 05.03.2018. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-667/18 od 05.03.2018. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba motorna ulja i maziva broj P-754/18 od 12.03.2018. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-762/18 od 13.03.2018. godine

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  3;

- da su blagovremeno zaprimljene 3 ponuda;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

 

Također,  Komisija za javne  nabavke shodno svojim ovlaštenjima je izvršila provjeru kvalifikacije kandidata odnosno ponuđača, te konstatovala da 2 od 3 dostavljene ponuda nisu pripremljene u skladu sa navodima iz tenderske dokumentacije.

 

 

 

 Ponuđač „EURO LAB“ d.o.o. Banja Luka nije dostavio ponudu u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, a iz razloga kako slijedi:

·         za stavke navedene pod rednim brojem 2. motorno ulje 10 W40, rednim brojem 3. ulje za mjenjače i diferencijale 75W-90, rednim brojem 5. Ulje za mjenjače i diferencijale Hipenol GL4 80W-90 i rednim brojem 9. tečnost za automatske mjenjače ATF III ponuđač nije dostavio niti jedno od traženih odobrenja proizvođača vozila, također

·         za stavke navedene pod rednim brojem 1. i 4. tehničke specifikacije motorno ulje 15 W 40  i motorno ulje 5 W30 ponuđač je dostavio traženo odobrenje MB na engleskom jeziku ,

U skladu sa tačkom 3. Tenderske dokumentacije za nabavku ulja i maziva broj P-515/18 od 14.02.2018. godine Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda, svi dokumenti i pismena prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

 

Ponuda ponuđača „BIOL“ d.o.o. Konjic, također nije pripremljena u skladu sa zahtjevima i uslovima iz Tenderske dokumenatcije za nabavku ulja i maziva broj P-515/18 od 14.02.2018. godine.

Naime, ponuđač „Biol“ d.o.o. Konjic je dostavio ponudu koja ne sadrži potrebnu dokumenatciju u skladu sa tačkom 2.2. predmetne tenderske dokumentacije odnosno ne sadrži obavezne elemente propisane članom 58. ZJN BIH.  Ista se sastoji od Obrazca za ponudu, Obrazca cijenu ponude (popunjenjo i ovjereno), te Izjava iz člana 45. i 52. ZJN BIH, obrazca za povjerljive informacije i nacrta ugovora ( nepopunjeno i ovjereno pečatom ponuđača)

Dakle ponuda nema sadrži obaveznu dokumentaciju kako je traženo  tačkom 2.2 TD i to:

a)     Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona ovjerena kod nadležnog organa (organ uprave ili notar)-Aneks III;

b)     Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjava/potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke,

c)      Identifikacioni broj ili PDV broj;

d)     Pismena izjava iz člana 52. Zakona ovjerena kod nadležnog organa (organ uprave ili notar)-Aneks IV;

e)      Ispravno popunjen Obrazac za ponudu-Aneks I;

f)       Ispravno popunjen Obrazac za cijenu ponude – Aneks II;

g)     Ispravno popunjen Nacrt ugovora-Aneks V:

h)     Ispravno popunjen spisak povjerljivih informacija Aneks VI;

i)       Uvjerenje koje izdaje nadležna institucija ili agencija za kontrolu kvaliteta a kojom se potrvrđuje da na odgovarajući način tačno označena roba odgovara određenim specifikacijama ili normama (uvjerenje ne smije biti starije od 90 dana, te treba da sadrži pečat, potpis i logo nadležne institucije koja ga je izdala);(original ili ovjerena kopija)

 

Također, tačkom 4. odnosno 4.1 i 4.2 predmetne tenderske dokumenatcije utvrđeno su slijedeće obaveze ponuđača:

 Ponuda mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane ponude numerisane (izuzev štampane literature, brošura, kataloga i sl.). Pod čvrstim uvezom, podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom.

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuđač mora usadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

 

Shodno naprijed navedenom, Komisija za javnu nabavku je u Zapisniku o ocjeni ponuda broj P-754/18 od 12.03.2018. godine je konstatovala da ponude ponuđača „EURO LAB“ d.o.o. Banja Luka   i ponuđača „BIOL d.o.o. Konjic ne mogu biti predmetom vrednovanja u ovom postupku nabavke jer ne ispunjavaju postavljenje uslove i zahtjeve iz tenderske dokumenatcije, pa predlaže da se iste odbace kao nepotpune primjenom odredaba člana 68. stav. 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BIH.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu komisije, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku, naprotiv, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila.

 

Prema odredbama  člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BIH Ugovorni organ dužan je odbaciti ponudu u slučajevima kada ponuda ponuđača nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

 

Slijedom svega naprijed navedenog, primjenom pomenutih zakonskih odredbi, ugovorni organ je donio odluku kao u izreci.

 

 

DOSTAVITI                                                                                                                                   Direktor

      - Ponuđačima                                                                        s.r.            Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl. ing. šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                                                                

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P – 603/18

Konjic, 23.02.2018. god.

 

Na osnovu ovlaštenja iz statuta Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, a u skladu sa čl. 110.  Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH br. 39/14) direktor društva donosi slijedeću:

 

O D L U K U

I

                                                 

Obustavlja se postupak javne nabavke usluga izvlačenja šumskih drvnih sortimenata objavljen na portalu javnih nabavki dana 15.12.2017. godine obavijest o nabavci broj 676-1-2-70-3-43/17 do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki broj P-3708/17 od 07.12.2017. godine  Šifra JRJN 77211000-2, pokrenuo postupak javne nabavke usluga izvlačenja šumskih drvnih sortimenta.

Javna nabavka predmetnih usluga provedena je putem otvorenog postupka. Obavještenja o nabavci broj obavještenja 676-1-2-70-3-43/17 objavljeno na Portaju javnih nabavki dana 15.12.2017. godine, a sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Sl. glasniku BIH“ br. 89/17 dana 15.12.2017. godine.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahjtevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-346/18 od 30.01.2018. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-357/18 od 31.08.2017. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke usluga izvlačenja šumskih drvnih sortimenata broj P-374/18 od 01.02.2018. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-375/18 od 01.02.2018. godine.

Na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj P-400/18 od 02.02.2018. godine ponuđač „ALI & VIS“ d.o.o. Kreševo je blagovremeno izjavio žalbu.

Ugovorni organ je u skladu sa odredbama člana 100. stav 5. Zakona o javnim nabavkama BIH utvrdio da je uložena žalba blagovremene, dopuštene i izjavljene od strane ovlaštenog lica, ali je u cjelosti neosnovane, te je slijedom navedenog predmetna žalba s kompletnom dokumentacijom u vezi sa postupkom nabavke proslijeđena Uredu za razmatranje žalbi.

Kako shodno odredbama člana 110. Zakona o javnim nabvkama BIH izjavljena žalba odgađa nastavak postupka i zaključenje ugovora o javnoj nabavci do donošenja odluke Ureda za razamatranje žalbi, to je odlučeno kao u izreci.

 

DOSTAVITI.                                                                                            

-          Uredu za žalbe                                                                                Direktor

-          Ponuđačima                                                      s.r.        mr.sci.   Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

-          a/a 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-451/18

Konjic, 06.02.2018.god.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-448/18 od 06.02.2018. godine, u postupku javne nabavke usluga kolektivno osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja, direktor društva  donosi slijedeću :

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-448/18 od 06.02.2018. godine i ugovor za javnu nabavku usluga kolektivnog osiguranja radnika od posljedica nesretnog slučaja, dodjeljuje se ponuđaču „SARAJEVO OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo, ponuda broj: P-381/18 od 01.02.2018. godine, za koju je kao ponuđač osvojio najviše bodova.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač, „SARAJEVO OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „SARAJEVO OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

                                                            

                                                             O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3708/17 od 07.12.2017. godine. Javna nabavka, obzirom na procijenjenu vrijednost, provedena je putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Оbavijest o nabavci broj: 676-7-2-4-3-1/18 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 18.01.02018. godine.

 

 

 

 

 

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku usluga kolektivnog osiguranja radnika od posljedica nsretnog slučaja broj P-221/18 od 18.01.2018. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

   

Shodno naprijed navedenom upućen je poziv za preuzimanje predmetne tenderske dokumentacije i dostavu ponuda slijedećim ponuđačima :

- "Bosna Sunce Osiguranje" d.d. Sarajevo

- "Sarajevo Osiguranje" d.d.  Sarajevo

      - "Central osiguranje " d.d. Visoko

Također predmetna tenderska dokumentacija je sa portala preuzeta od strane slijedećčoh ponuđača:

-„Wiener Osiguranje“ d.d. Banja Luka

- „Triglav osiguranje“ d.d. Sarajevo

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 06.02.2018. godine izvještaj o radu odnosno Zapisnik  o ocjeni ponuda broj: P-447/18  i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: P-448/18 od 06.02.2018. godine, u postupku javne  nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika.

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2;

- da su blagovremeno zaprimljene 2 ponude;

- da nije bilo neblagovremenih ponuda;

- te da nije bilo ponuđača čije su ponude odbijene;

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom za nabavku usluga kolektivnog osiguranja radnika od posljedica nesretnog slučaja br. P-221/18 od 18.01.2018. godine.

 

 

Izabrani ponuđač, „Sarajevo osiguranje“ d.d. Sarajevo je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij postavljen u tenderskoj dokumentaciji gdje je bilo određeno da će Ugovor biti dodjeljen ponuđaču koji ponudi  najveću osiguranu sumu u odnosu na mjesečnu premiju po zaposleniku od 5,00 KM. Bodovanje ponuda se vršilo za svaki svaki osigurani rizik posebno, ugovor je dodjeljen ponuđaču koji je dobio najveći broj bodova.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

 

 

 

 

 

PONUĐAČ

 

 

BODOVI PO OSNOVU PONUĐENIH OSIGURANIH SVOTA PO POJEDINIM RIZICIMA

UKUPNO

SMRT USLJED BOLESTI

SMRT USLJED NEZGODE

TRAJNI INVALIDITET

TROŠKOVI LIJEČENJA

DNEVNA NAKNADA

Sarajevo osiguranje     d.d. Sarajevo

 

25,00

25,00

40,00

5,00

5,00

100,00

 

Bosna Sunce osiguranje     d.d. Sarajevo

 

12,50

14,28

22,85

3,75

2,75

56,13

 

 

 

 

Na osnovu gore navedenih rezultata, a nakon analize pristiglih ponuda utvrđeno je da će na najadekvatniji način biti zadovoljene potrebe ovog Društva ako se prihvati ponuda ponuđača „Sarajevo Osigiranje“ d.d. Sarajevo, jer je ovaj ponuđač imao najpovoljniju ponudu za ovo Društvo, u smislu postavljenih kriterija.

 

Shodno gore navedenom, a imajući u vidu da su prilikom izbora najpovoljnije ponude ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 

DOSTAVITI:                                                                                        Direktor

      - Ponuđačima                                                   s.r.   Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.       

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                            

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od pet dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-400/18

Konjic, 02.02.2018.god.

 

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-375/18 od 01.02.2018. godine, u postupku javne nabavke usluga privlačenja šumskih drvnih sortimenata, direktor društva  donosi slijedeću:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-375/18 od 01.02.2018. godine i ugovor za javnu nabavku usluga privlačenja šumskih drvnih sortimenata, dodjeljuje se ponuđaču "ŠAHIĆ" d.o.o. Konjic, ponuda broj: P-337/18 od 30.01.2018. godine, za ponuđenu jediničnu cijenu od 12,94 KM/m³ odnosno ukupnu u iznosu od 258.000,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač,  "ŠAHIĆ" d.o.o. Konjic je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

 

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "ŠAHIĆ" d.o.o. Konjic po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3307/17 od 07.12.2017. godine. Javna nabavka je  provedena putem  otvorenog postupka.

Obavještenje o nabavci broj: 676-1-2-69-3-42/17 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 13.12.2017. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Sl. glasniku BiH“, broj 89/17 od 15.12.2017. godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku usluga privlačenja šumskih drvnih sortimenata ŠDS  je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14).

Ista je je objavljena na portalu javnih nabavki.

 

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahjtevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-346/18 od 30.01.2018. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-356/18 od 31.01.2018. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda broj: P-374/18  i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: P-375/18 od 01.02.2018. godine, u postupku javne  nabavke  usluga privlačenja šumskih drvnih sortimenata ŠDS.

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dva)

- da su blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude

- da nije bilo neblagovremenih ponuda

Konastatuje se da nije bilo ponuđača čije su ponude odbijene.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač, "Šahić" d.o.o. Konjic je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima kako sijedi:  cijena  90 bodova i način i uslovi plaćanja 10 bodova.

Izabrani ponuđač "Šahić" d.o.o. Konjic je sa dostavljenom ponudom; jediničnom cijenom u iznosu od 12,94 KM/m³ i rokom plaćanja od 60 dana, ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova, dok je drugorangirani ponuđač „Ali & Vis“ d.o.o. Kreševo  sa ponuđenom jediničnom cijenom u iznosu od 16,02 KM bez obračunatog PDV-a i rokom plaćanja od 60 dana  osvojio ukupno  82,69 bodova,

čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

 

Shodno gore navedenom, a imajući u vidu da su prilikom izbora najpovoljnije ponude ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, cijeneći da je ponuđene cijena razumna u poređenju sa tržišnom konkurencijom i da je osigurana stvarna konkurencija te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa,  odlučeno  kako stoji u dispozitivu.

 

 DOSTAVITI:                                                                                                        Direktor

      - Ponuđačima                                                s.r.                     Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.      

      -  Komisija za nabavke                                

-  a/a                                                                                   

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-311/18

Konjic, 26.01.2018.god.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-145/18 od 15.01.2018. godine, u postupku javne nabavke usluga prevoza šumskih drvnih sortimenata sa radilišta Bitovinja do Centralnog stovarišta, direktor društva  donosi slijedeću :

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-145/18 od 15.01.2018. godine i ugovor za javnu nabavku usluga prevoza šumskih drvnih sortimenata sa radilišta Bitovinja do Centralnog stovarišta, dodjeljuje se ponuđaču "VRTIĆ"d.o.o. Konjic, ponuda broj: P-73/18 od 08.01.2018. godine, za ponuđenu ukupnu cijenu od 19.000,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač,  "VRTIĆ" d.o.o. Konjic je dužan, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru, u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "VRTIĆ" d.o.o. Konjic po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3708/17 od 07.12.2017. godine. Javna nabavka je  provedena putem  otvorenog postupka.

Obavještenje o nabavci broj: 676-1-2-70-3-43/17 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 15.12.2017. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Sl. glasniku BiH“, broj 90/17 od 22.12.2017. godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku usluga prevoza šumskih drvnih sortimenata broj P-3845/17 od 15.12.2017. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014).

 

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 15.01.2018. godine izvještaj o radu odnosno Zapisnik  o ocjeni ponuda broj: P-144/18  i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: P-145/18 od 15.01.2018. godine, u postupku javne  nabavke  usluga prevoza šumskih drvnih sortimenata sa radilišta Bitovinja do Centralnog stovarišta u Konjicu.

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku na osnovu zahtjeva  za preuzimanje tenderske dokumentacije i predočenim dokazom o uplati novčanog iznosa na ime otkupa tenderske dokumenatcije, zaprimila samo jedan zahtjev i to od ponuđača "VRTIĆ" d.o.o. Konjic, i ista je dostavljena imenovanom lično u upravi preduzeća na adresi Sarajevska br. 31.

 

Također, utvrđeno je da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedan)

- da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda

- da nije bilo neblagovremenih ponuda

Konastatuje se da je nije bilo ponuđača čije su ponude odbijene.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Utvrđeno je da je Komisija shodno svojim ovlaštenjima provela kvalifikaciju kandidata i sadržaj samih ponuda, te je konstatovala da ostavljenom vremenskom roku dostavljena jedna ponuda i to ponuđača "VRTIĆ" d.o.o. Konjic, te da ista u ekonomskom i tehničkom smislu svojim karakteristikama u potpunosti odgovara potrebama preduzeća, pa je u skladu s tim i data preporuka da se donese odluka o dodjeli ugovora navedenom ponuđaču.

Izabrani ponuđač, "VRTIĆ" d.o.o. Konjic je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavki i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij najniže cijene tehnički zadovaljavajuće ponude, pa je shodno navedenom izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom; ukupnom cijenom u iznosu od 19.000,00 KM prema gore navedenim kriterijima ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

 

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da je predmet nabavke takav da ga je značajno realizovati u određenom periodu, te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa,  ugovorni organ smatra da takva situacija odražava stvarno stanje na tržištu u momentu provođenja postupka i da je osigurana stvarna konkurencija, te je odlučeno  kako stoji u dispozitivu.

 

DOSTAVITI:                                                                                              Direktor

      - Ponuđačima                                                          s.r.       Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                                   

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-310/18

Konjic, 26.01.2018.god.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-149/18 od 15.01.2018. godine, u postupku javne nabavke usluga prevoza šumskih drvnih sortimenata sa radilišta Neretvica do Centralnog stovarišta, direktor društva  donosi slijedeću :

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-149/18 od 15.01.2018. godine i ugovor za javnu nabavku usluga prevoza šumskih drvnih sortimenata sa radilišta Neretvica do Centralnog stovarišta, dodjeljuje se ponuđaču "ŠAHIĆ"d.o.o. Konjic, ponuda broj: P-72/18 od 08.01.2018. godine, za ponuđenu ukupnu cijenu od 19.000,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač,  "ŠAHIĆ" d.o.o. Konjic je dužan, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru, u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "ŠAHIĆ" d.o.o. Konjic po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3708/17 od 07.12.2017. godine. Javna nabavka je  provedena putem  otvorenog postupka.

Obavještenje o nabavci broj: 676-1-2-70-3-43/17 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 15.12.2017. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Sl. glasniku BiH“, broj 90/17 od 22.12.2017. godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku usluga prevoza šumskih drvnih sortimenata broj P-3845/17 od 15.12.2017. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014).

 

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 15.01.2018. godine izvještaj o radu odnosno Zapisnik  o ocjeni ponuda broj: P-148/18  i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: P-149/18 od 15.01.2018. godine, u postupku javne  nabavke  usluga prevoza šumskih drvnih sortimenata sa radilišta Neretvica do Centralnog stovarišta u Konjicu.

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku na osnovu zahtjeva  za preuzimanje tenderske dokumentacije i predočenim dokazom o uplati novčanog iznosa na ime otkupa tenderske dokumenatcije, zaprimila samo jedan zahtjev i to od ponuđača "ŠAHIĆ" d.o.o. Konjic, i ista je dostavljena imenovanom lično u upravi preduzeća na adresi Sarajevska br. 31.

 

Također, utvrđeno je da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedan)

- da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda

- da nije bilo neblagovremenih ponuda

Konastatuje se da je nije bilo ponuđača čije su ponude odbijene.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Utvrđeno je da je Komisija shodno svojim ovlaštenjima provela kvalifikaciju kandidata i sadržaj samih ponuda, te je konstatovala da ostavljenom vremenskom roku dostavljena jedna ponuda i to ponuđača "ŠAHIĆ" d.o.o. Konjic, te da ista u ekonomskom i tehničkom smislu svojim karakteristikama u potpunosti odgovara potrebama preduzeća, pa je u skladu s tim i data preporuka da se donese odluka o dodjeli ugovora navedenom ponuđaču.

Izabrani ponuđač, "ŠAHIĆ" d.o.o. Konjic je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavki i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij najniže cijene tehnički zadovaljavajuće ponude, pa je shodno navedenom izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom; ukupnom cijenom u iznosu od 19.000,00 KM prema gore navedenim kriterijima ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da je predmet nabavke takav da ga je značajno realizovati u određenom periodu, te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa,  ugovorni organ smatra da takva situacija odražava stvarno stanje na tržištu u momentu provođenja postupka i da je osigurana stvarna konkurencija, te je odlučeno  kako stoji u dispozitivu.

 

DOSTAVITI:                                                                                              Direktor

      - Ponuđačima                                                 s.r.               Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                                   

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-309/18

Konjic, 26.01.2018.god.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-147/18 od 15.01.2018. godine, u postupku javne nabavke usluga prevoza šumskih drvnih sortimenata sa radilišta Borci do Centralnog stovarišta, direktor društva  donosi slijedeću :

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-147/18 od 15.01.2018. godine i ugovor za javnu nabavku usluga prevoza šumskih drvnih sortimenata sa radilišta Borci do Centralnog stovarišta, dodjeljuje se ponuđaču "Autoprevoznik Ajanović Muharem" Konjic, ponuda broj: P-65/18 od 05.01.2018. godine, za ponuđenu ukupnu cijenu od 19.000,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

 

Izabrani ponuđač,  "Autoprevoznik Ajanović Muharem" Konjic je dužan, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru, u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "Autoprevoznik Ajanović Muharem" Konjic po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3708/17 od 07.12.2017. godine. Javna nabavka je  provedena putem  otvorenog postupka.

Obavještenje o nabavci broj: 676-1-2-70-3-43/17 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 15.12.2017. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Sl. glasniku BiH“, broj 90/17 od 22.12.2017. godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku usluga prevoza šumskih drvnih sortimenata broj P-3845/17 od 15.12.2017. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014).

 

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 15.01.2018. godine izvještaj o radu odnosno Zapisnik  o ocjeni ponuda broj: P-146/18  i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: P-147/18 od 15.01.2018. godine, u postupku javne  nabavke  usluga prevoza šumskih drvnih sortimenata sa radilišta Borci do Centralnog stovarišta u Konjicu.

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku na osnovu zahtjeva  za preuzimanje tenderske dokumentacije i predočenim dokazom o uplati novčanog iznosa na ime otkupa tenderske dokumenatcije, zaprimila samo jedan zahtjev i to od ponuđača "Autoprevoznik Ajanović Muharem" Konjic, i ista je dostavljena imenovanom lično u upravi preduzeća na adresi Sarajevska br. 31.

Također, utvrđeno je da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedan)

- da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda

- da nije bilo neblagovremenih ponuda

Konastatuje se da je nije bilo ponuđača čije su ponude odbijene.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Utvrđeno je da je Komisija shodno svojim ovlaštenjima provela kvalifikaciju kandidata i sadržaj samih ponuda, te je konstatovala da ostavljenom vremenskom roku dostavljena jedna ponuda i to ponuđača "Autoprevoznik Ajanović Muharem" Konjic, te da ista u ekonomskom i tehničkom smislu svojim karakteristikama u potpunosti odgovara potrebama preduzeća, pa je u skladu s tim i data preporuka da se donese odluka o dodjeli ugovora navedenom ponuđaču.

Izabrani ponuđač, "Autoprevoznik Ajanović Muharem" Konjic je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavki i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij najniže cijene tehnički zadovaljavajuće ponude, pa je shodno navedenom izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom; ukupnom cijenom u iznosu od 19.000,00 KM prema gore navedenim kriterijima ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da je predmet nabavke takav da ga je značajno realizovati u određenom periodu, te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa,  ugovorni organ smatra da takva situacija odražava stvarno stanje na tržištu u momentu provođenja postupka i da je osigurana stvarna konkurencija, te je odlučeno  kako stoji u dispozitivu.

 

DOSTAVITI:                                                                                              Direktor

      - Ponuđačima                                                      s.r.      Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.      

      -  Komisija za nabavke                                

-  a/a                                                                                   

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

               KONJIC

Broj, P - 103/18

Konjic, 10.01.2018.godine

 

Na osnovu člana 100. stav  3. ZJN BiH (Sl. Glasnik BiH br. 39/14) na prijedlog Komisije za javne nabavke, rješavajući po žalbi ponuđača „Drvorez“ d.o.o. Hadžići zaprimljenoj na protokol našeg društva dana 08.01.2018. godine pod brojem P-74/17 a koji se odnosi na Tendersku dokumenatciju za nabavku usluga privlačenja šumskih drvnih sortimenata broj P-4041/17 29.12.2017. godine direktor Društva donosi:

 

 

RJEŠENJE

 

I

 

Usvaja se žalba ponuđača “Drvorez” d.o.o. Hažići broj 04-2/17 od 05.01.2018. godine protokolisana na protokol ugovornog organa pod brojem P-74/18 dana 08.01.2018. godine kao osnovana .

 

II

 

Utvrđuju se izmjene i dopune Tenderske dokumentacije broj P-4041/18 od 29.12.2017. godine za nabavku usluga privlačenja šumskih drvnih sortimenata, kako slijedi:

I.             Tačka 33. Podugovaranje na način da se  tački 33. mjenja i sada glasi:

 

           Podugovaranje je dozvoljeno.

           Ponuđač je dužan u ponudi da se izjasni da li namjerava dio ugovora podugovaranjem 

           prenijeti na treća lica u skladu sa članom 73. Zakona.

 

III

 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i ista će se objaviti na web-stranici www.sumarstvo.com.ba, a Izmjenjena tenderska dokumentacija objavit će se na portalu javnih nabavki dana 29.12.2017. godine i učiniti dostupna svim ponuđačima.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki broj P-3708/17 od 07.12.2017. godine  Šifra JRJN 09211100-2, pokrenuo postupak javne nabavke usluga izvlačenja šumskih drvnih sortimenata.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka.

  Оbavijest o nabavci broj: 676-1-2-69-3-42/17 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana            13.12.2017. godine.

 Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku usluga izvlačenja šumskih drvnih sortimenata.

broj P-3796/17 od 12.12.2017. godine je objavljena na portalu javnih nabavki.

 

Na istu ponuđač„Drvorez“ d.o.o. Hadžići je blagovremeno uložio žalbu broj 04-1/17 od 25.12.2017. godine protokolisana na protokol ugovornog organa pod brojem P-3977/17 dana 26.12.2017. godine kao osnovana.

 

Razmatrajući izjavljene navode žalbe ugovorni organ je utvrdio da je ista osnovana, te je žalbu usvojio i izvršio izmjene i dopune predmetne TD, a izmjenjenu TD za nabavku usluga privlačenja šumskih drvnih sortimenata broj P-4041/17 od29.12.2017. godine objavio na portalu JN, čime je učinio dostupnim svim ponuđačima registrovanim na e-portalu javnih nabavki.

Na izmjenjenu predmetnu TD ponuđač „Drvorez“ d.o.o. Hadžići je blagovremeno uložio žalbu broj 04-2/17 od 05.01.2018. godine protokolisana na protokol ugovornog organa pod brojem P-74/18 dana 08.01.2018. godine kojom prigovara da ugovorni organ nije predvidio podugovaranje što je bio dužan u skladu sa članom 73. Zakona o javnim nabavkama BIH.

U cilju obezbijeđenja osnovnih prinicipa javne nabavke i to principa jednakog tretmana, transparentnosti, pravične i otvorene konkurencije, te na taj način omogućili svakom ponuđaču da ostvari svoje pravo sudjelovanja u postupku javne nabavke, a da bi mi, kao ugovorni organ po što povoljnijim ekonomskim 74/18 dana 08.01.2017. godine kao osnovana uslovima dobili najbolju ponudu u cilju najefikasnijeg korištenja javnih sredstava,  shodno odredbama člana 56. st. 2. i st. 3. Zakona o javnim nabavkama BIH odlučeno je kao u dispozitivu.

 

DOSTAVITI:                                                                                                                       Direktor

      - Ponuđačima                                               s.r.     Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                   

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba URŽ-u putem ugovornog organa neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic, u roku od pet dana od dana prijema rješenje. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

               KONJIC

Broj, P - 4040/17

Konjic, 29.12.2017.godine

 

Na osnovu člana 100. stav  3. ZJN BiH (Sl. Glasnik BiH br. 39/14) na prijedlog Komisije za javne nabavke, rješavajući po žalbi ponuđača „Drvorez“ d.o.o. Hadžići zaprimljenoj na protokol našeg društva dana 26.12.2017. godine pod brojem P-3977/17 a koji se odnosi na Tendersku dokumenatciju za nabavku usluga privlačenja šumskih drvnih sortimenata broj P-3796/17 12.12.2017. godine direktor Društva donosi:

 

 

RJEŠENJE

 

I

 

Usvaja se žalba ponuđača “Drvorez” d.o.o. Hažići broj 04-1/17 od 25.12.2017. godine protokolisana na protokol ugovornog organa pod brojem P-3977/17 dana 26.12.2017. godine kao osnovana .

 

II

 

Utvrđuju se izmjene i dopune Tenderske dokumentacije broj P-3796/17 od 12.12.2017. godine za nabavku usluga privlačenja šumskih drvnih sortimenata, kako slijedi:

I.             Tačka 13. Ostali uslovi za kvalifikaciju na način da se u tački 13.2. mjenja i sada glasi:

 

13.2.  Ekonomska i finansijska sposobnost

 

Uslovi za kvalifikaciju u smislu dokazivanja ekonomsko-finansijskog stanja u skladu sa članom 4 Zakona ponuđači trebaju ispunuti slijedeće minimalne uslove:

 

  • Potvrda poslovne banke o solventnosti ponuđača  tj. da u zadnjih 12 (dvanaest) mjeseci , prije prijave na tender, transakcijski račun dobavljača nije bio blokiran

 

U svrhu dokazivanja uslova iz člana 47. ZJN st. (1) tačka od a) do d) i (4) Zakona o javnim nabavkama, ponuđač je dužan dostaviti Izjavu popunjenu i ovjerenu od strane ponuđača, a koja je sastavni dio ove tenderske dokumentacije i potvrdu poslovne banke o solventnosti za traženi period.Izjava ne smije biti starija od 30 dana od dana predaje ponude.

Dokaze koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju potvrditi da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji  se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač, ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, računajući od momenta predaje ponude.

Naime izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u u protivnom će se smatrati da je dao lažnu Izjavu iz člana 47. Zakona.

II.            Tačka 21. kriterij za dodjelu ugovora na način da se briše podkriteriji – tehnička opremljenost i sada isti tačka glasi:

 

 

 

21. Kriterij za dodjelu ugovora

 

Kriterij za dodjelu ugovora je

·         Ekonomski najpovoljnija ponuda

Ugovor se dodjeljuje kvalifikovanom ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu u skladu sa niže navedenim podkriterijima.

 

Ponude se ocjenjuju na osnovu slijedećih podkriterija:

 

 

Cijena     

učešće do

 90 bodova

 

Rok plaćanja (max do 60 dana)

učešće do

 10 bodova

 

Ukupno

100 bodova

 

Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dobio najveći ukupan broj bodova.

Bodovi se dodjeljuju u skladu sa sljedećom formulom:

U= C+R

Pri čemu je:

U - ukupan broj bodova

C - broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđenu cijenu;          

R- broj bodova koje je dobavljač dobio po osnovu ponuđenog načina i uslova plaćanja;

- Ponuđena cijena

Maksimalan broj bodova (90) će se dodijeliti dobavljaču koji je ponudio najnižu cijenu. Drugi dobavljači će u skladu sa tim dobiti manji broj bodova, prema sljedećoj formuli:

Cijena     C = Cn / C1 x 90

Pri čemu je:

C – broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđenu cijenu robe;

C1 – cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene;

Cn – najniža cijena koja je ponuđena u postupku;

(90) – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio najnižu cijenu robe koja je predmet nabavke;

- Rok plaćanja(max 60 dana)

 

Maksimalan broj bodova (10) će se dodijeliti dobavljaču koji je predložio najduži vremenski rok za plaćanje. Drugi dobavljači će u skladu sa tim dobiti manji broj bodova, prema sljedećoj formuli:  

 

Način i uslovi plaćanja     R = R1 / Rn x 10

 

Pri čemu je:

R – broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđeni rok plaćanja;

R1 – rok plaćanja koji je predložen u ponudi koja je predmet ocjene;

Rn – najduži rok plaćanja koji je ponuđen koji je ponuđen u postupku nabavke;

(10) – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio najduži rok plaćanja;

U slučaju da u postupku nabavke, gdje se ponude vrednuju po kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda u konačnom skoru imamo dvije ponude sa istim brojem bodova, prednost se daje ponudi koja prema kriteriju cijena je ponudila manju cijenu, te će ugovor biti dodjeljen toj ponudi.

 

 

III.          Tačka 37. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije ispravlja se štamparska greška koja se odnosi na datum preuzimanja TD i ista sada glasi:

 

37. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije

 

             Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.

              Tenderska dokumentacija se može preuzeti najkasnije do 26. januar 2018. godine.

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i ista će se objaviti na web-stranici www.sumarstvo.com.ba, a Izmjenjena tenderska dokumentacija objavit će se na portalu javnih nabavki dana 29.12.2017. godine i učiniti dostupna svim ponuđačima.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki broj P-3708/17 od 07.12.2017. godine  Šifra JRJN 09211100-2, pokrenuo postupak javne nabavke usluga izvlačenja šumskih drvnih sortimenata.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka.

  Оbavijest o nabavci broj: 676-1-2-69-3-42/17 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana            13.12.02017. godine.

 Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku usluga izvlačenja šumskih drvnih sortimenata.

broj P-3796/17 od 12.12.2017. godine je objavljena na portalu javnih nabavki.

 

Na istu ponuđač„Drvorez“ d.o.o. Hadžići je blagovremeno uložio žalbu broj 04-1/17 od 25.12.2017. godine protokolisana na protokol ugovornog organa pod brojem P-3977/17 dana 26.12.2017. godine kao osnovana .

 

Razmatrajući izjavljene navode žalbe ugovorni organ je utvrdio da je ista osnovana, to je u cilju obezbijeđenja osnovnih prinicipa javne nabavke i to principa jednakog tretmana, transparentnosti, pravične i otvorene konkurencije, te na taj način omogućili svakom ponuđaču da ostvari svoje pravo sudjelovanja u postupku javne nabavke, a da bi mi, kao ugovorni organ po što povoljnijim ekonomskim uslovima dobili najbolju ponudu u cilju najefikasnijeg korištenja javnih sredstava,  shodno odredbama člana 100. st. 3. Zakona o javnim nabavkama BIH odlučeno je kao u dispozitivu.

 

DOSTAVITI:                                                                                                                       Direktor

      - Ponuđačima                                                  s.r.    Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                   

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba URŽ-u putem ugovornog organa neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic, u roku od pet dana od dana prijema rješenje. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P – 3552/17

Konjic, 20.11.2017. god.

 

 

Na temelju člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama  („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), u postupku javne nabavke roba motorno ulja i maziva, a u skladu sa Preporukom o poništenju postupka javne nabavke broj P-3521/17 od 16.11.2017. godine, shodno Preporukama Rješenja Ureda za razmatranje žalbi Podružnica Mostar broj JN2-03-07-1-1063-8/17 od 09.11.2017. godine  direktor društva donosi slijedeću;

 

O D L U K U

o poništavanju postupka javne nabavke roba

motorna ulja i maziva

 

I

 

Poništava postupka javne nabavke motorna ulja i maziva jer niti jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva i ne ispunjavan uslove iz Tenderske dokumentacije za nabavku ulja i maziva broj P-2605/17 od 10.08.2017. godine .

II

 

Оva odluka objavit će se na web-stranici www.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

 

Obrazloženje

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki broj P-3305/16 od 07.12.2016. godine  Šifra JRJN 09211100-2, pokrenuo postupak javne nabavke roba motorna ulja i maziva.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem konkuretskog postupka. Оbavijest o nabavci broj: 676-7-1-46-3-36/17 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 11.08.02017. godine. Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba motorna ulja i maziva broj P-2605/17 od 10.08.2017. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14). Ista je je objavljena na portalu javnih nabavki.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahjtevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  3;

- da su blagovremeno zaprimljene 3 ponuda;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

 

Također,  Komisija za javne  nabavke shodno svojim ovlaštenjima je izvršila provjeru kvalifikacije kandidata odnosno ponuđača, te konstatovala da 2 od 3 dostavljene ponuda nisu pripremljene u skladu sa navodima iz tenderske dokumentacije i to ponude ponuđača „Valvoson“ d.o.o. Busovača (Odluka o odbacivanju ponude broj P-2903/17 od 11.09.2017. godine), i ponuda ponuđača „Biol“ d.o.o. Konjic, te donjela Odluku o dodjeli ugovora ponuđaču „Jasmin m“ d.o.o. Žepče (Rješenje broj P-3005/17 od 21.09.2017. godine).

 

 

Na predmetnu odluku ponuđač „Biol“ d.o.o. Konjic je blagovremeno uložio žalbu, koju je ugovorni organ smatrajući je neosnovanom,  proslijedio Uredu za razmatranje žalbi na rješavanje.

 

Ured za razmatranje žalbi shodno rješenju broj JN2-03-07-1-1062-11/17 od 09.11.2017. godine, je djelimično usvojio žalbu ponuđača „Biol“ d.o.o Konjic, poništio predmetno Rješenje broj P-3005/17 od 21.09.2017. godine i predmet vratio ugovornom organu na ponovno odlučivanje. Pri donošenju nove odluke ugovornom tijelu je naloženo da predmetni postupak riješi u skladu sa stavovima i preporukama datim od strane Ureda za razmatranje žalbi u predmetnom rješenju i svakako u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti javnih nabavki.

 

U postupku ponovnog pregleda, kvalifikacije, evaluacije odnosno vrednovanja dostavljenih ponuda uvažavajući stavove Ureda za razmatranje žalbi date u Rješenju broj JN2-03-07-1-1063-8/17 od 09.11.2017. godine, u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda broj P-3511/17 od 16.11.2017. godine, Komisija za javne nabavke ugovornog organa je predložila da se ponuda ponuđača „Jasmin M2 d.o.o. Žepče odbaci kao nepotpuna u skladu sa članom 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama, budući da nije pripremljena u skadu sa zahtjevima iz tenderske dokumenatcije. Također Komisja za javne nabavke u pomenutom zapisniku je predložila ugovornom organu da poništi predmetni postupak javne nabavke, budući da niti jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva odnosno niti jedna ponuda nije pripremljena u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i nije prihvatljiva za ugovorni organ.

               

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku, te je shodno naprijed navedenom dana 20.11.2017. godine donio Odluku o odbacivanju ponude ponuđača “Jasmin” d.o.o. Žepče.

 

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је preporuka  o poništenju postupka nabavke data u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, Preporukama Rješenja Ureda za razmatranje žalbi Podružnica Mostar broj JN2-03-07-1-1063-8/17 od 09.11.2017. godine, budući da je nesumnljivo utvrđeno da u predmetnom postupku javne nabavke niti jedan ponuđač nije dostavio prihvatljivu ponudu odnosno ponudu koja ispunjava zahtjeve specifikacije i/ili uslove koje je zahtjevao ugovorni organ u tenderskoj dokumenatciji.

 

Slijedom svega navedenog  primjenom člana 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 

 

                                                                                                        Direktor

                                                                        s.r.      Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl.ing.šum

                                                                                                      

                                                                                     

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

 

 

Dostaviti:

- Ponuđačima

- Komisiji za nabavke

- a/a

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-3551/17

Konjic, 20.11.2017.god.

 

 

Na osnovu člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH br.39/

14), a u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda komisije za javne nabavke broj P-3511/17 od 16.11.2017. godine uvažavajući stavove date u Rješenju Ureda za razmatranje žalbi Podružnica Mostar broj JN2-03-07-1-1063-8/17 od 09.11.2017. godine,  direktor društva donosi slijedeću:

 

 

O D L U K U

o odbacivanju ponude

 

 

Ponuda ponuđača „JASMIN M“ d.o.o. Žepče se odbacuje se kao nepotpuna jer ne ispunjava uslove iz Tenderske dokumentacije broj P-2605/17 od 10.08.2017. godine u postupku javne nabavke roba motorna ulja i maziva.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki broj P-3305/16 od 07.12.2016. godine  Šifra JRJN 09211100-2, pokrenuo postupak javne nabavke roba motorna ulja i maziva.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem konkuretskog postupka.

 Оbavijest o nabavci broj: 676-7-1-46-3-36/17 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 11.08.02017. godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba motorna ulja i maziva broj P-2605/17 od 10.08.2017. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14).

Ista je je objavljena na portalu javnih nabavki.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahjtevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  3;

- da su blagovremeno zaprimljene 3 ponuda;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

 

Također,  Komisija za javne  nabavke shodno svojim ovlaštenjima je izvršila provjeru kvalifikacije kandidata odnosno ponuđača, te konstatovala da 2 od 3 dostavljene ponuda nisu pripremljene u skladu sa navodima iz tenderske dokumentacije i to ponude ponuđača „Valvoson“ d.o.o. Busovača, i ponuda ponuđača „Biol“ d.o. Konjic, te donjela Odluku o dodjeli ugovora ponuđaču „Jasmin m“ d.o.o. Žepče, sve u skladu sa Rješenjem broj P-3005/17 od 21.09.2017. godine.

 

Na predmetnu odluku ponuđač „Biol“ d.o.o. Konjic je blagovremeno uložio žalbu, koju je ugovorni organ smatrajući je neosnovanom,  proslijedio Uredu za razmatranje žalbi na rješavanje.

 

Ured za razmatranje žalbi shodno rješenju broj JN2-03-07-1-1062-11/17 OD 09.11.2017. godine, je djelimično usvojio žalbu ponuđača „Biol“ d.o.o Konjic, poništio predmetno Rješenje broj P-3005/17 od 21.09.2017. godine i predmet vratio ugovornom organu na ponovno odlučivanje. Pri donošenju nove odluke ugovornom tijelu je naloženo da predmetni postupak riješi u skladu sa stavovima i preporukama datim od strane Ureda za razmatranje žalbi u predmetnom rješenju i svakako u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktim iz oblasti javnih nabavki.

 

U postupku ponovnog pregleda, kvalifikacije, evaluacije odnosno vrednovanja dostavljenih ponuda uvažavajući stavove Ureda za razmatranje žalbi date u Rješenju broj JN2-03-07-1-1063-8/17 od 09.11.2017. godine date u postupku riješavanja po žalbi ponuđača “Biol” d.o.o. Konjic izjavljenu na Odluku ugovornog organa o izbor najpovoljnijeg ponuđača broj P-3005/17 od 21.09.2017. godine, u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda broj P-3511/17 od 16.11.2017. godine, ugovorni organ je odlučio kao u dispozitivu iz razlog akako slijedi:

 

 

Ponuda ponuđača “JASMIN –M” d.o.o Žepče (P-2796/17 od 31.08.2017 godine) nije pripremljena u skladu sa tendeskom dokumentacijom zbog činjenice da navedeni ponuđač nije ispunio tražene specifikacije i to:

·         Ponuđač “Jasmin-M” d.o.o Žepče nije dostavio uvjerenja neovisne labaratorije za stavke pod rednim brojevima 12.,13. i 14. tj. za stavke Antifriz G11,Antifriz G12 i tečnost za vjetrobransko staklo bez metanola. Prema tenderskoj dokumentaciji za javnu nabavku roba motorna ulja i maziva broj P-2605/17 od 10.08.2017. godine u skladu sa tačkom 2.2. podtačka i) ponuđači su dužni dostaviti i Uvjerenje koje izdaje nadležna institucija ili agencija za kontrolu kvaliteta a kojom se potvrđuje da na odgovarajući način tačno označena roba odgovara određenim specifikacijama ili normama.

·         U svojoj ponudi ponuđač “Jasmin-M” d.o.o Žepče za proizvod MABANOL RADON GEAR ATF III za odobrenje MAN 339 (stavka broj 8. tehničke sspecifikacije ATF  III odobrenje: MAN 339 Type V1,MAN 339 Type Z1) nije dostavio prevod sa engleskog jezika, a jasno je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji da ponuda mora da se dostavi na jednom od tri zvanična jezika BiH.

·         Za proizvod pod rednim brojem 11. ulje Testerol 100 konstatovano je da u tehničkom listu proizvoda nigdje ne piše da je ponuđeno ulje biorazgradivo ili da je sastavljeno od biorazgradivih ulja ili sirovina, a što je traženo tehničkom specifikacijom (Biorazgradivost CEC-L 33 – T – 82   min. 95 %)

 

Shodno gore navedenom, ponuda ponuđača "JASMIN-M" d.o.o. Žepče ne može biti predmet vrednovanja u ovom postupku nabavke, jer nije pripremljena u skladu sa zahtjevima TD, te je Komisija za javne nabavke ugovornog organa predložila da se ista odbaci kao nepotpuna u skladu sa članom 68. stav 4. tačka h. Zakona o javnim nabavkama BIH.

 

Prema odredbama  člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BIH Ugovorni organ dužan je odbaciti ponudu u slučajevima kada ponuda ponuđača nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

 

Slijedom svega naprijed navedenog, primjenom pomenutih zakonskih odredbi, ugovorni organ je donio odluku kao u izreci.

 

 

DOSTAVITI                                                                                                                                   Direktor

      - Ponuđačima                                                                                 s.r.     Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl. ing. šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                                                                

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

               KONJIC

Broj, P - 3005/17

Konjic, 21.09.2017.godine

 

Na osnovu člana 100. stav  3. ZJN BiH (Sl. Glasnik BiH br. 39/14) na prijedlog Komisije za javne nabavke, rješavajući po Prigovoru/žalbi ponuđača „Jasmin M“ d.o.o. Žepče zaprimljenoj na protokol našeg društva dana 19.09.2017. godine pod brojem P-2988/17 a koji se odnosi na Odluku o izboru najpovolnijeg ponuđača br. P-2904/17 od 11.09.2017. godine u postupku javne nabavke roba motorna ulja i maziva za potrebe Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic, direktor Društva donosi:

 

 

RJEŠENJE

 

I

 

Usvaja se žalba ponuđača “Jasmin M” d.o.o. Zepče od 19.09.2017. godine protokolisana na protokol ugovornog organa pod brojem P-2988/17 od 19.09.2017. godine kao osnovana .

 

II

 

Poništava se Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača br. P- 2904/17 od 11.09.2017. godine u postupku javne nabavke roba  motorna ulja i maziva  za potrebe Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic.

 

III

 

Ponuda ponuđača “Biol“ d.o.o. Konjic protokolisana na protokol ugovornog organa pod brojem P-2792/17 od 31.08.2017. godine odbacuje se kao nepotpuna .

 

IV

 

Ugovor o javnoj nabavci roba motorna ulja i maziva dodjeljuje se ponuđaču „Jasmin M” d.o.o. Žepče, za ponuđenu cjenu do 35.255,28 KM bez uračunatog PDV-a.

 

V

 

Izbrani ponuđač„Jasmin M” d.o.o. Žepče je dužan, u roku od pet dana od dana prijema ove Odluke,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2. Zakona dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

 

VI

 

Ovaodluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

 

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki broj P-3305/16 od 07.12.2016. godine  Šifra JRJN 09211100-2, pokrenuo postupak javne nabavke roba motorna ulja i maziva.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem konkuretskog postupka.

  Оbavijest o nabavci broj: 676-7-1-46-3-36/17 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana            11.08.02017. godine.

 Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba motorna ulja i maziva broj P-2605/17 od 10.08.2017. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14).

Ista je je objavljena na portalu javnih nabavki.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluaciju odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-2802/17 od 31.08.2017. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-2813/17 od 31.08.2017. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba motorna ulja i maziva broj P-2894/17 od 11.09.2017. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-2895/17 od 31.08.2017. godine

Nakon čega je donesena Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača dana 11.09.2017. godine broj P-2904/17.

Na predmetnu Odluku, ponuđač „Jasmin M“ d.o.o. Žepče je uložio žalbu, dana 19.09.2017. godine protoklisanu na prokol ugovornog organa pod brojem P-2988/17.

Ugovorni organ postupajući po zaprimljenoj žalbi, a uvidom u spis, utvrdio je slijedeće:

 

Pobijano Odluku, ponuđač "Jasmin M" d.o.o. Žepče zaprimio je dana 15.09.2017. godine a žalba je zaprimljena na prokotol dana 19.09.2017. godine iz čega proizilazi da je  ista blagovremena, dopuštena i izjavljena je od strane ovlaštenog lica.

 

U dostavljenoj žalbi, ponuđač Jasmin M" d.o.o. Žepče navodi da  izabrani ponuđač nije dostavio ponudu u skladu sa zahtjevima iz predmetne tenderske dokumentacije i to po više osnova. Prvenstveno izjavljuje da Euro-Inspekt d.o.o. Osječani Ispitna laboratorija, čija uvjerenja su dostavljena uz ponudu, nije akreditovana od strane BATA za ispitivanje traženih uzoraka, te samim tim njihovi izvještaji o ispitivanju su beznačajani, nemaju ni zaštitni hologram, naljepnicu. Također u prilog navedenih tvrdnji dostavili su i dokument BATA kojim je utvrđeno područje akreditacije, odnosno za šta odnosno koja polja ispitna laboratorija može izdati certifikat. Nadalje žalitelj  izjavljuje da za stavku broj 6. tehničke specifikacije HIDROL HLP 32 nije ponuđen traženi proizvod odnosno ponuđeno je ulje HD 32 na mineralnoj osnovi, zatim za redni broj  8. tehničke spscifikacije nisu dostavili tražena odobrenja MAN 339 Type Z1 – U laboratorijskom nalazu piše da ulje zadovoljava kvalitetni nivo a traženo je odobrenje. Žalilac je dostavio i ispis  zvanične web stranice MAN gdje se nalazi spisak svih proizvođača koji zadovoljavaju zadati MAN kvalitet, a gdje nema proizvođača BIOL d.o.o. Konjic. Za stavku navedenu pod rednim brojem 10. komepresorsko ulje VDL 46, ponuđeno je ulje VG 46 dakle mineralne osnove, i ne zadovoljava standard ISO 6743/3 koji je tražen, već je nižeg standard ISO 3448 i slike ponuđenog proizvoda su oznake VG 46.

Nadalje je naveo da se razlikuju zvanični podaci navedeni na web stranici ponuđača Biol d.o.o. Konjic i podaci dostavljeni uz ponudu te smatra da su isti pisani u skladu sa ovim tenderom.

 

Uvidom u spis,  razmatrajući izjavljene navode žalbe ugovorni organ je utvrdio da je ista  osnovana, a iz razloga kako slijedi:

Prema tenderskoj dokumentaciji za javnu nabavku roba motorna ulja i maziva broj P-2605/17 od 10.08.2017. godine u skladu sa tačkom 2.2. podtačka i) ponuđači su dužni dostaviti i Uvjerenje koje izdaje nadležna institucija ili agencija za kontrolu kvaliteta a kojom se potvrđuje da na odgovarajući način tačno označena roba odgovara određenim specifikacijama ili normama.

 

Prema navodima žalbe ponuđača „Jasmin M“ d.o.o. Žepče Ispitna laboratorija „Euro-Inspekt“ d.o.o. Osječani nije akreditovana od strane BATA za ispitivanje traženih uzoraka, te su dostavljeni izvještaji beznačajni. Kao dokaz navedenim tvrdnjama dostavili su i dokument BATA kojim je utvrđeno područje akreditacije, odnosno za šta odnosno koja polja ispitna laboratorija može izdati certifikat.

 

Uvidom u ponudu ponuđača „Biol“ d.o.o. Konjic utvrđeno je da su kao dokazi traženi u tači 2.2 podtačka i) TD, dostavljeni Izvještaji o ispitivanju kvaliteta Ispitne laboratorije „Euro –Inspekt“ d.o.o. Osječani te Certifikati  OJ Inspekcijsko tijelo Sistem Qualita S d.o.o. Pale u originalu odnosno ovjerenoj kopiji. Također uz ponudu ponuđač „Biol“ d.o.o. Konjic dostavio je i Sertifikat o akreditaciji broj LI-06-01, izdat od strane Instituta za akreditovanje Bosne i Hercegovine BATA, kojim se potvrđuje da je „Euro-Inspekt“ d.o.o. Osječani Ispitna laboratorija akreditovana za obavljanje fizičko-hemijskih ispitivanja nafte i naftnih derivata i vode, Sertifikat o akreditaciji broj Li – 14-02, izdat od strane Instituta za akreditovanje Bosne i Hercegovine BATA, koj se potvrđuje da je „Sistem Qualita S“ d.o.o. Pale O.J. Ispitni laboratorij akreditovan za obavljanje fizičko-hemijskih ispitivanja nafte i naftnih derivata, vode, hrane, poljoprivrednih proizvoda, alkohola i alkoholnih proizvoda.  U telefonskom  razgovoru s zaposlenikom Instituta za akreditovanje Bosne i Hercegovine saopšteno nam je da se na zvaničnoj  web stranici Institua za akreditiranje BATA,

 može utvrditi spisak akreditiranih tijela za ocjenjivanje usklađenosti u BIH, sa detaljno utvrđenim područjem utvrđene akreditacije za svako akreditirano tijelo ponaosob, te da izdata Uvjerenja od strane akreditovanih ispitnih laboratorija trebaju imati zaštitni hologram BATA i naljepnicu.

Uvidom u dostavljenu ponudu ponuđača „Biol“ d.o.o. Konjic utvrđeno je da dostavljeni Izvještaji o ispitivanju kvalitete nemaju niti zaštitni hologram BATA niti naljepnicu.

Iz navedenog proizilazi da predmetno uvjerenje nije izdato od strane nadležne institucije ili Agencije za kontrolu kvalitete, kako je to traženo tenderskom dokumenatcijom.

 

 

Također, utvrđeno je da dostavljena ponuda ne odgovara zahtjevima iz Tehničke specifikacije predmetne TD odnosno da ponuđeni proizvodi ne zadovoljavaju traženi kvaliteni nivo, a iz razloga kako slijedi:

·         za stavku pod rednim brojem 6. ulje Hidrol HLP 32, ponuđač “BIOL” d.o.o Konjic je ponudio ulje Hidrol HD 32 što se također može vidjeti i sa dostavljene slike traženog artikla, te je evidentno da to nije ulje traženo tehničkom specifikacijom, dakle nije HLP 32 nego HD 32;

·         za stavku pod rednim brojem 8.  ulje ATF III, ponuđač nije dostavio odobrenje MAN 339 Type V1,MAN 339 Type Z1, tj.  samo je dostavio dokaz da ulje zadovoljava nivo kvalitete za navedene performance ali nije dostavio traženo odobrenje, dakle u tehničkoj specifikaciji je striktno zahtijevano odobranje MAN 339 Type V1, MAN Type Z1. Uvidom u dokaze koje je priložio žalitelj “JASMIN M” d.o.o Žepče da se utvrditi da na oficijelnoj web stranici MAN na dokumentu gdje se nalaze svi proizvođači koji zadovoljavaju navedene standarde nema firme “BIOL” d.o.o Konjic niti njihovih ulja ATF III.

·         za stavku pod rednim brojem 10. kompresorsko ulje VDL 46, ponuđač “BIOL” d.o.o Konjic je ponudio ulje VG 46, što se također može vidjeti i sa slike traženog artikla te je evidentno da to nije ulje traženo tehničkom specifikacijom. ponuđeno ulje ne zadovljava ni traženi standard ISO 6743/3.

 

Predmetnom tenderskom dokumentacijom odnosno tehničkom specifikacijom ugovorni organ je jasno i nedvosmilseno tražio minimalne vrijednosti traženih artikala, (uz specifikaciju i potrebnu dokumentaciju, kojom se dokazuje traženi kvalitet), koje ponuđena roba treba da zadovoljava sa određenim vrijednostima, a kako bi u konačnici ostvario osnovni cilj javne nabavke, odnosno da se prema utvrđenim kriterijima odabere ponuda kojom se ostvaruje najbolji odnos uloženog i dobijenog, svakako na način najefikasnjeg korištenja javnih sredstava.

 

Obzirom da naši šumski traktori rade u ekstremno teškim uslovima eksploatacije u prašini i kamenitim predjelima sa abrazivnim elementima, blatu i kiši neophodna nam je kvalitetna roba koja će zaštititi komponente istih.Zbog specifičnih i teških uslova eksploatacije radnih mašina u šumi tokom cijele godine pa i zime potrebno je definisati tražene vrijednosti . Napominjemo da tražene vrijednosti nisu tačno definisane, nego su date minimalno prihvatljive vrijednosti, a u skladu sa zahtijevima proizvođača između ostalih i šumskih mašina koje imamo. Uslovi eksploatacije nisu u potpunosti cestovni, nego i šumske vlake bez puta sa ogromnom količinom blata, prašine i vode.

Slijedom svega naprijed navedenog ugovorni organ je izjavljenu žalbu cjenio osnovanom u cjelosti, pa je primjenom odredaba člana 100. stav 3. Zakona o javnim nabavkama  BIH stavio van snage Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača br. P- 2904/17 od 11.09.2017. godine, te shodno odredbama člana  68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama BIH, Ugovorni organ odlučio odbaciti ponudu ponuđača „Biol“ d.o.o. Konjic jer ista nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

 

Komisija za javne nabavke u postupku riješavanja po žalbi ponuđača „Jasmin M“ d.o.o. Žepče, u skladu sa svojim ovlaštenjenjima je izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, оcjenu ponuda koje su zadovoljile kriterije, shodno uslovima iz Tenderske dokumentacije, te dostavila izvještaj o radu odnosno Zapisnik  o ocjeni ponuda broj: P-2994/17  i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: P-2995/17 od 20.09.2017. godine, u postupku javne  nabavke  roba motorna ulja i maziva.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač, „Jasmin M“ d.o.o. Žepče je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji broj P-3319/16 od 08.12.2016. godine primjenjujući kriterij najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude.

Izabrani ponuđač „Jasmin M“ d.o.o. Žepče je sa dostavljenom ponudom, cijenom u iznosu od 35.255,28 KM, prema gore navedenim kriterijima, ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

Shodno gore navedenom, a primjenom citiranih zakonskih obredbi člana 100. stav 3. Zakona o javnim nabavkama  BIH, uzimajući u obzir da su prilikom izbora najpovoljnije ponude ispoštovane odredbe ZJN BIH, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa,rješeno je kako stoji u dispozitivu.

 

 

DOSTAVITI:                                                                                                                       Direktor

      - Ponuđačima                                                                          s.r.         Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.      

      -  Komisija za nabavke                                

-  a/a                                                                                                           

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba URŽ-u putem ugovornog organa neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic, u roku od pet dana od dana prijema rješenje. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-2904/17

Konjic, 11.09.2017.god.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-2895/17 od 11.09.2017. godine, u postupku javne nabavke roba motorna ulj ai maziva, direktor društva  donosi slijedeću :

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-2895/17 od 11.09.2017. godine i ugovor za javnu nabavku roba motorna ulja i maziva, dodjeljuje se ponuđaču "BIOL" d.o.o. Konjic, ponuda broj: P-2792/17 od 31.08.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 21.279,17 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač,  "Biol" d.o.o. Konjic je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

 

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "Biol" d.o.o. Konjic po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki broj P-3305/16 od 07.12.2016. godine  Šifra JRJN 09211100-2, pokrenuo postupak javne nabavke roba motorna ulja i maziva.

 

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem konkuretskog postupka.

Оbavijest o nabavci broj: 676-7-1-46-3-36/17 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 11.08.02017. godine.

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba motorna ulja i maziva broj P-2605/17 od 10.08.2017. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14).

 

Ista je je objavljena na portalu javnih nabavki.

      

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahjtevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-2802/17 od 31.08.2017. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-2813/17 od 31.08.2017. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba motorna ulja i maziva broj P-2894/17 od 11.09.2017. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-2895/17 od 31.08.2017. godine

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  3;

- da su blagovremeno zaprimljene 3 ponuda;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

 

Konstatovano je da je bilo ponudača čije ponude su odbačene kao nepotpune, i to: ponuda ponuđača „VALVOSON“ d.o.o. Busovača, jer ista nije pripremljena na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom broj P-2605/17 od 10.08.2017. godine.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristiglih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom za nabavku roba motorna ulja i maziva br. P-2605/17 od 10.08.2017. godine.

 

Također, utvrđeno je da je Komisija konstatovala da  ponuda odnosno ukupna ponuđena cijena za predmetne nabavku izabranog ponuđača "Biol" d.o.o. Konjic  je neprirodno niska u odnosu na drugorangiranu ponudu odnosno da je cijena ponude za više od 20 % niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude. S tim u vezi, u skladu sa Uputstvom o pripremi modela tenderske dokumentacije i ponuda (Sl. Glasnik BIH broj 90/14), komisija je Aktom broj P-2875/17 od 08.09.2017. godine tražila pojašnjenje dostavljene ponude koju smatra neprirodno niskom.

U svom očitovanju dostavljenom na protokol pod rednim brojem P-2883/17 od 08.09.2017. godine, pozvani ponuđač je izjavio da u cjelosti ostaje kod ponuđene robe i cijena za iste, da su direktni proizvođači roba koje nude, da osnovnu sirovinu u vidu baznih ulja, aditiva i ambalaže nabavljaju jako povoljno, također pojašnjavaju da predmetnu robu od dobavljača dobivaju po sniženim cijenama zbog dugogodišnje saradnje i avansnog plaćanja. Dostavljeno pojašnjenje ponuđača " Biol" d.o.o. Konjic, Komisije ja cijenila osnovano i argumentovano, te je predložila da se isti odabere kao  najpovoljniji ponuđač u ovom postupku.

 

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

 

Izabrani ponuđač, "Biol" d.o.o. Konjic je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij najniže cijene /ukupna cijena/, koja je ponuđena u iznosu od 21.279,10 KM bez uračunatog PDV—a, sa osvojenih 100,00 bodova;

dok je drugorangirani ponuđač „Jasmin M“ d.o.o. Žepče  sa ukupnom cijenom u iznosu od 35.255,20 KM bez obračunatog PDV-a osvojio 60,35

 

čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

 

Shodno gore navedenom, a imajući u vidu da su prilikom izbora najpovoljnije ponude ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, cijeneći da je ponuđene cijena razumna u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa,  odlučeno  kako stoji u dispozitivu.

 

 

 

DOSTAVITI:                                                                                                           Direktor

      - Ponuđačima                                                                       s.r.    Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl.ing.šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                                             

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od pet dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-2903/17

Konjic, 11.09.2017.god.

 

 

Na osnovu člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH br.39/

14), a u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda komisije za javne nabavke broj P-2894/17 od 11.09.2017. godine,  direktor društva donosi slijedeću:

 

 

O D L U K U

o odbacivanju ponuda

 

 

Ponuda ponuđača „VALVOSON“ d.o.o. Busovača se odbacuje se kao nepotpuna jer ne ispunjava uslove iz Tenderske dokumentacije broj P-2605/17 od 10.08.2017. godine u postupku javne nabavke roba motorna ulja i maziva.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki broj P-3305/16 od 07.12.2016. godine  Šifra JRJN 09211100-2, pokrenuo postupak javne nabavke roba motorna ulja i maziva.

 

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem konkuretskog postupka.

 

 Оbavijest o nabavci broj: 676-7-1-46-3-36/17 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 11.08.02017. godine.

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba motorna ulja i maziva broj P-2605/17 od 10.08.2017. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14).

 

Ista je je objavljena na portalu javnih nabavki.

      

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahjtevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-2802/17 od 31.08.2017. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-2813/17 od 31.08.2017. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba motorna ulja i maziva broj P-2894/17 od 11.09.2017. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-2895/17 od 31.08.2017. godine

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  3;

- da su blagovremeno zaprimljene 3 ponuda;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

 

Također,  Komisija za javne  nabavke shodno svojim ovlaštenjima je izvršila provjeru kvalifikacije kandidata odnosno ponuđača, te konstatovala da 1 od 3 dostavljene ponuda nije pripremljena u skladu sa navodima iz tenderske dokumentacije,  iz razloga kako slijedi :

 

 

 

Ponuda ponuđača  "VALVOSON" d.o.o. Busovača protokolisana pod rednim brojem protokolaugovornog organa P-2803/17 dana 31.08.2017.godine nije pripremljena na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom odnosno ponuđač nije ispunio tražene specifikacije i to:

·         za stavku navedenu pod rednim brojem 1. motorno ulje 15w40  zahtjevana tačka tečenja po tehničkoj specifikaciji bila je  min -30 ˚ C, a u ponudi navedenog ponuđača ulje koje nudi ima tačku tečenja -21 ˚ C;

·         za stavku navedenu pod rednim brojem 2. motorno ulje 10w40 zahtjevana tačka tečenja je bila min -30˚ C , a u ponudi ponuđača ulje koje nudi ima tačku tečenja -27 ˚ C;

·         za ulje Hipenol GL  zahtijevana tačka tečenja je bila min -25˚ C , a u ponudi ponuđača ulje koje nudi ima tačku tečenja -20 ˚ C;

·         za stavku navedenu pod rednim brojem 6.  Hidrol HLP 32 zahtijevana tačka tečenja je bila min - 22˚ C, a u ponudi ponuđača ulje koje nudi ima tačku tečenja -18˚ C;

·         za stavku navedenu pod rednim brojem 7. Ulje za kočnice specifikacija DOT 4 navedeni ponuđač je dostavio ponudu za ulje UHK 4 koje nije traženo tehničkom specifikacijom;

·         za  stavku navedenu pod rednim brojem 9. ulje 2-taktol zahtijevana tačka tečenja je bila min - 25˚ C, a u ponudi ponuđača ulje koje nudi ima tačku tečenja -18˚ C;

·         za stavku navedenu pod rednim brojem 11. Testerol 100 tehničkom specifikacijom je zahtjevano da ima biorazgradivost min 95 %, navedeni ponuđač nije uopšte dostavio traženi podatak za ovu vrstu ulja;

 

Također,  Komisija za javnu nabavku je u Zapisniku o ocjeni ponuda broj P-2894/17 od 11.09.2017. godine konstatovala da ponuda ponuđača „VALVOSON“ d.o.o. Busovača ne može biti predmetom vrednovanja u ovom postupku nabavke jer ne ispunjava postavljenje uslove i zahtjeve iz tenderske dokumenatcije, pa predlaže da se ista odbaci kao nepotpuna primjenom odredaba člana 68. stav. 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BIH.

 

Prema odredbama  člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BIH Ugovorni organ dužan je odbaciti ponudu u slučajevima kada ponuda ponuđača nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

 

Slijedom svega naprijed navedenog, primjenom pomenutih zakonskih odredbi, ugovorni organ je donio odluku kao u izreci.

 

 

DOSTAVITI                                                                                                                                   Direktor

      - Ponuđačima                                                                             s.r.         Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl. ing. šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                                                                

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-2902/17

Konjic, 11.09.2017.god.

 

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-2897/17 od 11.09.2017. godine, u postupku javne nabavke roba eksploziv i eksplozivne materije, direktor društva  donosi slijedeću :

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-2897/17 od 11.09.2017. godine i ugovor za javnu nabavku roba eksploziv i eksplozivne materije, dodjeljuje se ponuđaču "EU EXPLOSIVE" d.o.o. Zenica, ponuda broj: P-2776/16 od 30.08.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 50.050,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač, "EU EXPLOSIVE" d.o.o. Zenica je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

 

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "EU EXPLOSIVE" d.o.o. Zenica po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3305/16 od 07.12.2016. godine. Javna nabavka, obzirom na procijenjenu vrijednost, provedena je putem otvorenog postupka. Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-43-3-35/17 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 01.08.02017. godine a sažetak obavještenja o u „Službenom glasniku BIH“ br. 56/17 dana 04.08.2017. godine.

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba eksploziv i eksplozvne materije broj P-2483/17 od 01.08.2017. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

 

 

 

 

 

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 11.09.2017. godine izvještaj o radu odnosno Zapisnik  o ocjeni ponuda broj: P-2896/17  i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: P-2897/17 od 11.09.2017. godine, u postupku javne  nabavke  roba eksploziv i eksplozivne materije.

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  1

- da je blagovremeno zaprimljena samo 1 ponuda

- da nije bilo neblagovremenih ponuda

- te da nije bilo ponuđača čije su ponude odbijene

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu ppristiglr ponudr, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom ua zabavku roba eksploziv i eksplozivne materije br. P-2483/17 od 01.08.2017. godine.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač, "EU EXPLOSIVE" d.o.o. Zenica je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima (cijena: 90 bodova i način plaćanja odnosno rok plaćanja 10 bodova). Dakle izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom cijenom u iznosu od 50.050,00 KM bez uračunatog PDV—a, i rokom plaćanja od 60 dana osvojio 100,00 bodova.

 

Također komisija je konstatovala da dostavljena ponuda je tehnički prihvatljva za ugovorni organ, u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa  i predložila da se odabere kao najpovoljnija.

 

Shodno gore navedenom, a imajući u vidu da su prilikom izbora najpovoljnije ponude ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, cijeneći da je ponuđene cijena razumna u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa,  odlučeno  kako stoji u dispozitivu.

 

 

DOSTAVITI:                                                                                                                    Direktor

      - Ponuđačima                                                                             s.r.     mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                                                  

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-2456/17

Konjic, 27.07.2017.god.

 

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-2454/17 od 27.07.2017. godine, u postupku javne nabavke radova sanacije dijela puta Bradina- Centrala-Repovci (put za Stojkoviće) direktor društva  donosi slijedeću :

 

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-2454/17od 27.07.2017. godine i ugovor za javnu nabavku radova sanacija dijela puta Bradina- Centrala-Repovci (put za Stojkoviće), dodjeljuje se ponuđaču "GPI" d.o.o. Konjic, ponuda broj: P-2385/17 od 20.07.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 27.200,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač,  "GPI" d.o.o. Konjic je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

 

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "GPI" d.o.o. Konjic po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenom Odlukom o posebnoj nabavci broj P-2211/17 od 03.07.2017. godine. Javna nabavka predmetnih radova provedena je putem otvorenog postupka. Оbavijest o nabavci broj: 676-1-3-40-3-32/17 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 03.07.2017. godine a sažetak obavještenja u „Službenom glasniku BIH“ br. 49/17 dana 07.07.2017. godine.

 

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku radova sanacije dijela puta Bradina- Centrala-Repovci, (put za Stojkoviće) broj P-2213/17 od 03.07.2017. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

 

Predmetnu TD sa portala javnih nabavki preuzelo je osam ponuđača i to:

- ponuđač „GPI“ d.o.o. Konjic,

- ponuđač „BUJICE“ d.o.o. Konjic,

. ponuđač „PBP“ d.o.o. Konjic,

- ponuđač „ŠIKE“ d.o.o. Gradačac,

-ponuđač „GP RAD“ d.o.o. Konjic,

- ponuđač „BABIĆ“ d.o.o. Jablanica,

- ponuđač „ĐOGIĆ“ d.o.o. Prozor-Rama i

- ponuđač „AGI“ d.o.o. Konjic

 

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahjtevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-2425/17 od 25.07.2017. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-2429/17 od 25.07.2017. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda broj P-2453/17 od 27.07.2017. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača broj P-2454/17 od 27.07.2017. godine

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  2

- da su blagovremeno zaprimljena 2 ponude

- da nije bilo neblagovremenih ponuda

- te da nije bilo ponuđača čije su ponude odbijene

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristigle ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom za zabavku radova sanacije dijela puta prema bradini na relaciji Bradina-centrala_repovci (Put za Stojkoviće) broj P-2213/17 od 03.07.2017. godine.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač, "GPI" d.o.o. Konjic je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij najniže cjene tehnički zadovoljavajuće ponude , pa je shodno navedenom izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom - cijenom u iznosu od 27.200,00 KM bez uračunatog PDV-a gore navedenom kriterijumu ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova ,

dok je drugorangirani ponuđač „BABIĆ“ d.o.o. Jablanica ponudio cijenu u iznosu od 31.360,00 KM bez uračunatog PDV-aa, te osvojio 86,73 boda,

čime je utvrđen i njihov sukcesivni red

 

 

 

 

 

 

Shodno gore navedenom, a imajući u vidu da su prilikom izbora najpovoljnije ponude ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, cijeneći da je ponuđene cijena razumna u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa,  odlučeno  kako stoji u dispozitivu.

 

 

 

DOSTAVITI:                                                                                                   Direktor

      - Ponuđačima                                                 s.r.              Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                                    

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-2427/17

Konjic, 25.07.2017.god.

 

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-2520/17 od 25.07.2017. godine, u postupku javne nabavke roba rezervni dijelovi za zglobni traktort LKT 81, direktor društva  donosi slijedeću :

 

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-2520/17 od 25.07.2017. godine i ugovor za javnu nabavku roba rezervni dijelovi za zglobni traktor LKT 81, dodjeljuje se ponuđaču "FORESTER" d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: P-2276/17 od 07.07.2017. godine, za ponuđenu ukupnu cijenu od 54.226,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač,  "FORESTER" d.o.o. Sarajevo je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "FORESTER" d.o.o. Sarajevo po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3305/16 od 07.12.2016. godine. Javna nabavka, obzirom na procijenjenu vrijednost, provedena je putem otvorenog postupka.

 

 

Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-38-3-28/17 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 14.06.2017. godine, a sažetak Obavještenja o nabavci objavljen je u „Sl. Glasniku BIH“ br. 43/17dana 16.06.2017. godine.

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba rezervni dijelovi za zglobni traktor LKT 81 broj P-1878/17 od 14.06.2017. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 25.07.2017. godine izvještaj o radu odnosno Zapisnik  o ocjeni ponuda broj: P-2419/17  i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: P-2420/17 od 25.07.2017. godine, u postupku javne  nabavke  roba rezervni dijelovi za zglobni traktor LKT 81.

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  1

- da je blagovremeno zaprimljena samo 1 ponuda

- da nije bilo neblagovremenih ponuda

- te da nije bilo ponuđača čije su ponude odbijene

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu ppristiglr ponudr, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom za nabavku roba rezervni dijelovi za zglobni traktor LKT 81 br. P-1878/17 od 14.06.2017. godine.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

 

Izabrani ponuđač, "FORESTER" d.o.o. Sarajevo je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima (cijena: 90 bodova i način plaćanja odnosno rok plaćanja 10 bodova). Dakle izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom cijenom u iznosu od 54.226,00 KM bez uračunatog PDV—a, i rokom plaćanja od 60 dana osvojio 100,00 bodova.

 

Također komisija je konstatovala da dostavljena ponuda je tehnički prihvatljva za ugovorni organ, u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa  i predložila da se odabere kao najpovoljnija.

 

 

 

 

Shodno gore navedenom, a imajući u vidu da su prilikom izbora najpovoljnije ponude ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, cijeneći da je ponuđene cijena razumna u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa,  odlučeno  kako stoji u dispozitivu.

 

 

DOSTAVITI:                                                                                                             Direktor

      - Ponuđačima                                                  s.r.                Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                                                

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P – 2390/17

Konjic, 20.07.2017. god.

 

Na osnovu ovlaštenja iz statuta Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, a u skladu sa čl. 110.  Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH br. 39/14) direktor društva donosi slijedeću:

 

O D L U K U

I

                                    

Obustavlja se postupak javne nabavke roba polovni autobus minibus objavljen na portalu javnih nabavki dana 06.06.2017. godine obavijest o nabavki broj 676-7-1-37-3-26/17 do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi.

II

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki broj P-3305/16 od 07.12.2016. godine  Šifra JRJN 34114400-3, pokrenuo postupak javne nabavke roba polovno motorno vozilo autobus – minibus.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem konkuretskog zahtjeva za dostavu ponuda u skladu sa odredbama člana 88. Zakona o javnim nabavkama BIH, uz obaveznu objavu dodatnog obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki dana 06.06.2017. godine broj obavještenja 676-7-1-37-3-26/17.

 Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba polovan autobus broj P-1788/17 od  06.06.2017. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim kriterijima i zahtjevima iz Tenderske dokumenatcije i objavljenim u Obavještenju o nabavci izvršila evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila zapisnik o ocjeni ponuda i preporuku za izbor ponuđača "Šahić" d.o.o. Konjic, kao  najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke.

Na odluku o izboru odacivanju ponuda broj P-2204/17 od 03.07.2017. godine ponuđač „Astorija M“ d.o.o. Banja Luka je blagovremeno izjavio žalbu evidentiranu na protokol našeg društva pod brojem P-2354/17 dana 17.07.2017. godine.

Ugovorni organ je u skladu sa odredbama člana 100. stav 5. Zakona o javnim nabavkama BIH utvrdio da je žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od strane ovlaštenog lica, ali je u cjelosti neosnovana, te je slijedom navedenog predmetna žalba s kompletnom dokumentacijom u vezi sa postupkom nabavke proslijeđena Uredu za razmatranje žalbi.

Kako shodno odredbama člana 110. Zakona o javnim nabvkama BIH izjavljena žalba odgađa nastavak postupka i zaključenje ugovora o javnoj nabavci do donošenja odluke Ureda za razamatranje žalbi, to je odlučeno kao u izreci.

 

 

DOSTAVITI.                                                                                            

-          Uredu za žalbe                                                                          Direktor

-          Ponuđačima                                      s.r.                 mr.sci.   Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

-          a/a

                                                                                            

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P – 2207/17

Konjic, 03.07.2015. god.

 

 

Na temelju člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama  („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), u postupku javne nabavke usluga izvlačenja šumskih drvnih sortimenata prostorno drvo,  a u skladu sa Preporukom o poništenju postupka javne nabavke broj P-1395-1/17 od 27.04.2017. godine  direktor društva donosi slijedeću:

 

 

O D L U K U

o poništavanju postupka javne nabavke usluga izvlačenja

šumskih drvnih sortimenata- prostorno drvo

 

I

 

Poništava postupka javne nabavke usluga izvlačenja šumskih drvnih sortimenata  - prostorno drvo jer nije dostavljena niti jedna od ponuda u ostavljenom vremenskom  roku.

 

II

 

Оva odluka objavit će se na web-stranici www.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

 

 

Obrazloženje

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je, u skladu donesenim Planom javnih nabavki za 2017. godinu broj P-3305/16 od 08.12.2016. godine evidencijski broj nabavke 7. (usluge), pokrenuo postupak javne nabavke uluga izvlačenja šumskih drvnih sortimenata - prostorno drvo, za potrebe ovog Društva. Odluka o ponovnom pokretanju postupka broj P-1657/17 od 25.05.2017. godine.

 

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka.

 

Obavještenje o javnoj nabavci broj: 676-1-2-36-3-24/17 poslato je na objavljivanje dana 30.03.2017. godine, a objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 25.05.2017. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Sl. Glasniku BIH“ broj 38/17 od 26.05.2017. godine.

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 28.06.2017. godine Zapisnik broj P-1938/17 i preporuku o poništenju postupka javne nabavke broj P-2041/17 od 28.06.2017. godine u postupku javne nabavke usluga izvlačenje šumskih drvnih sortimenata - prostorno drvo.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

 

 

 

 

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је preporuka  o poništenju postupka nabavke data u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, budući da je nesumnljivo utvrđeno da u predmetnom postupku javne nabavke niti jedan ponuđač nije dostavio ponudu, čime su se stekli zakonski uslovi za poništavanje postupka javne nabavke.

 

Slijedom svega navedenog  primjenom člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 

 

                                                                                                        Direktor

                                                                    s.r.    Mr.sci.  Alikadić Samir, dipl.ing.šum

                                                                                                      

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

 

 

Dostaviti:

- Ponuđačima

- Komisiji za nabavke

 

- a/a

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-2205/17

Konjic, 03.07.2017.god.

 

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-1969/17 od 23.06.2017. godine, u postupku javne nabavke roba polovan autobus, direktor društva  donosi slijedeću :

 

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-1969/17 od 23.06.2017. godine i ugovor za javnu nabavku roba polovan autobus, dodjeljuje se ponuđaču "ŠAHIĆ" d.o.o. Konjic, ponuda broj: P-1953/17 od 21.06.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 13.658,12 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač,  "ŠAHIĆ" d.o.o. Konjic je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

 

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "ŠAHIĆ" d.o.o. Konjic po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki broj P-3305/16 od 07.12.2016. godine  Šifra JRJN 34114400-3, pokrenuo postupak javne nabavke roba polovno motorno vozilo autobus – minibus.

 

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem konkuretskog postupka.

 

 Оbavijest o nabavci broj: 676-7-1-37-3-26/17 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 06.06.02017. godine.

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba polovni autobus broj P-1788/17 od 06.06.2017. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14).

 

Shodno odredbama člana 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BIH predmetna tenderska dokumenatcija uz poziv/zahtjev za dostavu ponuda upućena je na adrese tri ponuđača i to:

-          ponuđaču  „ŠAHIĆ“ d.o.o. Konjic

-          ponuđaču  TR„AUTOUZUN“ Ilidža  i

-          ponuđaču „EUROCAR“ d.o.o. Sarajevo

Također, po primljenom Zahtjevu za preuzimanje predmetne tenderske dokumentacije ista je dostavljena na adrese 3 ponuđača , kako slijedi:

       -      ponuđaču „MAN IMPORTER BH“ d.o.o. Ilidža 

       -      ponuđaču „SEJARI“ d.o.o. Blažuj 

       -      ponuđaču „ASTORIJA M“ d.o.o. Banja Luka

      

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahjtevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-1961/17 od 22.06.2017. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-1965/17 od 22.06.2017. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba polovan autobusa broj P-1968/17 od 23.06.2017. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-1969/17 od 23.06.2017. godine

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  3;

- da su blagovremeno zaprimljene 3 ponuda;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

 

Konstatovano je da je bilo ponudača čije ponude su odbačene kao nepotpune, i to: ponuda ponuđača TR „AUTOUZUN“ Ilidža i pondača „ASTORIJA M“ d.o.o. Banja Luka, jer iste nisu pripremljene na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom broj P-1788/17 od 06.06.2017. godine.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač, "ŠAHIĆ" d.o.o. Konjic je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i Tenderskoj dokumentaciji broj P-1788/17 od 06.06.2017. godine primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi:  cijena  70 bodova i rok plaćanja 30 bodova, pa je shodno navedenom izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom; ukupnom cijenom u iznosu od 13.658,12 KM i rokom plaćanja od 60 dana prema gore navedenim kriterijima ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

 

 

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 

 

 

DOSTAVITI:                                                                                                             Direktor

      - Ponuđačima                                                                                 Mr. sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                                            ______________________________________________

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od pet dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-2204/17

Konjic, 03.07.2017.god.

 

Na osnovu člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH br.39/

14), a u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda komisije za javne nabavke broj P-1968/17 od 23.06.2017. godine,  direktor društva donosi slijedeću:

 

 

O D L U K U

o odbacivanju ponuda

 

Ponude ponuđača TR "AUTOUZUN" Ilidža i ponuđača „ASTORIJA M“ d.o.o. Banjaluka se odbacuje se kao nepotpune jer ne ispunjavaju uslove iz Tenderske dokumentacije broj P-1788/17 od 06.06.2017. godine u postupku javne nabavke roba polovan autobus.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki broj P-3305/16 od 07.12.2016. godine  Šifra JRJN 34114400-3, pokrenuo postupak javne nabavke roba polovno motorno vozilo autobus – minibus.

 

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem konkuretskog postupka.

 

 Оbavijest o nabavci broj: 676-7-1-37-3-26/17 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 06.06.02017. godine.

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba polovni autobus broj P-1788/17 od 06.06.2017. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14).

 

Shodno odredbama člana 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BIH predmetna tenderska dokumenatcija uz poziv/zahtjev za dostavu ponuda upućena je na adrese tri ponuđača i to:

-          ponuđaču  „ŠAHIĆ“ d.o.o. Konjic

-          ponuđaču  TR„AUTOUZUN“ Ilidža  i

-          ponuđaču „EUROCAR“ d.o.o. Sarajevo

Također, po primljenom Zahtjevu za preuzimanje predmetne tenderske dokumentacije ista je dostavljena na adrese 3 ponuđača , kako slijedi:

       -      ponuđaču „MAN IMPORTER BH“ d.o.o. Ilidža 

       -      ponuđaču „SEJARI“ d.o.o. Blažuj 

       -      ponuđaču „ASTORIJA M“ d.o.o. Banja Luka

      

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahjtevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-1961/17 od 22.06.2017. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-1965/17 od 22.06.2017. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba polovan autobusa broj P-1968/17 od 23.06.2017. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-1969/17 od 23.06.2017. godine

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  3;

- da su blagovremeno zaprimljene 3 ponuda;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

 

Također,  Komisija za javne  nabavke shodno svojim ovlaštenjima je izvršila provjeru kvalifikacije kandidata odnosno ponuđača, te konstatovala da 2 od 3 dostavljene ponuda nisu pripremljena u skladu sa navodima iz tenderske dokumentacije,  iz razloga kako slijedi :

 

Također, tačkom 4 odnosno 4.1 i 4.2 predmetne tenderske dokumenatcije utvrđeno je obaveza ponuđača da Ponudu čvrsto uvezuju na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane ponude numerisane (izuzev štampane literature, brošura, kataloga i sl.). Pod čvrstim uvezom, podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Izuzetno od prethodnog stava, ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način daje obezbijeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i ovoj TD.

 

Ponuđač TR „AUTOUZUN“ Ilidža je dostavio ponudu koju nikakako nije uvezana, dakle nije izvršen čvrsti uvez ponude niti je ista numerisana, ai dostavljene Izjave iz čl. 45. i čl. 52. ZJN BIH nisu ovjerene od strane nadležnog organa, te kao takva ne može biti ni predmetom vrednovanja u ovom postupku. 

 

Ponuđač „ASTORIJA M“ d.o.o. Banja Luka je dostavio ponudu sa rokom plaćanja 120 dana dok je prema tački 6. ternderske dokumenatcije za nabavku roba polovan autobus br. P-1788/17 od 06.06.2017. decidno naveden kriterij za uzbor ponuđača gdje je navedeno da ponuđeni rok plaćanja ne smije biti duži od 60 dana .

 

Odredbama člana 11. Zakona o finansijskom poslovanju FBIH određeni su rokovi za izvršenje novčanih obaveza u poslovnim transakcijama između poduzetnika gdje je u stavu 1. decidno navedeno:

(1)  Ugovorom između poduzetnika može se ugovoriti rok izvršenja novčane obaveze do 60 dana.

(2)  Izuzetno od stava 1 ovog člana, može se ugovoriti u pisanom obliku i duži rok izvršenja novčane obaveze, a koji ni u kom slučaju ne može biti duži od 360 danba, pod uslovom da je dužnik novčane obaveze  izdao povjeriocu sredstvo osiguranja koj eima snagu izvršne isprave.

 

Budući da ugovorni organ nije predvidio izdavanje sredstva osiguranja plaćanja, to je u predmetnoj tenderskoj dokumenatciji predvidio max rok plaćanja u iznosu od 60 dana, ponuđeni rok od 120 dana nije u skladu sa Zakon o finansijskom poslovanmu FBIH niti zahtjevima iz Tenderske dokumenatacije za nabavku roba lovan autobus  broj P-1788/17 od 06.06.2017. godine

 

Također,  Komisija za javnu nabavku je u Zapisniku o ocjeni ponuda broj P-1968/17 od 23.06.2017. godine konstatovala da ponude ponuđača TR "AUTOUZUN" Ilidža  i ponuđača „ASTORIJA M“ d.o.o. Banja Luka ne mogu biti predmetom vrednovanja u ovom postupku nabavke jer ne ispunjavaju postavljenje uslove i zahtjeve iz tenderske dokumenatcije, pa predlaže da se iste odbace kao nepotpune primjenom odredaba člana 68. stav. 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BIH.

 

Prema odredbama  člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BIH Ugovorni organ dužan je odbaciti ponudu u slučajevima kada ponuda ponuđača nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

 

Slijedom svega naprijed navedenog, primjenom pomenutih zakonskih odredbi, ugovorni organ je donio odluku kao u izreci.

 

 

DOSTAVITI                                                                                                                                   Direktor

      - Ponuđačima                                                                       s.r.              Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl. ing. šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                                                                

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P – 1817/17

Konjic, 07.06.2017. god.

 

 

Na temelju člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama  („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), u postupku javne nabavke usluga izvlačenja šumskih drvnih sortimenata prostorno drvo,  a u skladu sa Preporukom o poništenju postupka javne nabavke broj P-1760/17 od 02.06.2017. godine  direktor društva donosi slijedeću:

 

 

O D L U K U

o poništavanju postupka javne nabavke roba rezervni dijelovi za

zglobni traktor  LKT-81

 

I

 

Poništava postupka javne nabavke roba rezervni dijelovi za zglobni traktor LKT- jer dostavljena ponuda je znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

 

II

 

Оva odluka objavit će se na web-stranici www.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

 

 

Obrazloženje

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je, u skladu donesenim Planom javnih nabavki za 2017. godinu broj P-3305/16 od 08.12.2016. godine evidencijski broj nabavke 5. (robe), pokrenuo postupak javne nabavke roba rezervni dijeli za traktor LKT-81, za potrebe ovog Društva. Odluka o pokretanju postupka broj P-1352/17 od 25.04.2017. godine.

 

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka.

 

Obavještenje o javnoj nabavci broj: 676-1-1-29-3-20/17 poslato je na objavljivanje dana 28.04.2017. godine, a objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 28.04.2017. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Sl. Glasniku BIH“ broj 32/17 od 05.05.2017. godine.

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 02.06.2017. godine Zapisnik broj P-1759/17 i preporuku o poništenju postupka javne nabavke broj P-1760/17 od 02.06.2017. godine u postupku javne nabavke roba rezervni dijelovi za traktor LKT -81.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

 

 

 

 

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је preporuka  o poništenju postupka nabavke data u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, budući da je nesumnljivo utvrđeno da u predmetnom postupku javne nabavke dostavljena ponuda značajno premašuje sredstva određena za finansiranje predmetne nabavke, čime su se stekli zakonski uslovi za poništavanje postupka javne nabavke.

 

Odredbom člana 69. stav. 2. ZJN BIH ugovorni organ je obavezan da poništi postupak javne nabavke ukoliko cijene dostavljenih ponuda su znatno veće od osiguranih sredstava ubudžetu  za predmetnu nabavaku. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju nesporno je utvrđeno da je dostavljena ponuda ponuđača „Forester“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 75.010,00 KM bez obračunatog PDV-a, dok je u Planu javnih nabavka za 2017. godinu procjenjena vrijednost predmetne nabavke u iznosu od 55.000,00 KM.

 

Slijedom svega navedenog  primjenom člana 69. stav 2. tačka e) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 

 

                                                                                                        Direktor

                                                                 s.r.        Mr.sci.  Alikadić Samir, dipl.ing.šum

                                                                                                       

                                                                                      

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

 

 

Dostaviti:

- Ponuđačima

- Komisiji za nabavke

 

- a/a

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-1816/17

Konjic, 07.06.2017.god.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-1758/17 od 02.06.2017. godine, u postupku javne nabavke roba rezervni dijelovi i servis za buldozer CAT D6N, direktor društva  donosi slijedeću :

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-1758/167od 02.06.2017. godine i ugovor za javnu nabavku roba rezervni dijelovi i servis za buldozer CAT D6N, dodjeljuje se ponuđaču "TEKNOXGROUP BH" d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: P-1682/17 od 29.05.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 77.929,29 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač,  "TEKNOXGROUP BH" d.o.o. Sarajevo je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

 

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "TEKNOXGROUP BH" d.o.o. Sarajevo po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3305/16 od 07.12.2016. godine. Javna nabavka, obzirom na procijenjenu vrijednost, provedena je putem otvorenog postupka. Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-30-3-21/17 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 28.04.2017. godine a sažetak obavještenja o u „Službenom glasniku BIH“ br. 32/17 dana 05.05.2017. godine.

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba rezervni dijelovi i servis za buldozer CAT D6N broj P-1355/17 od 25.04.2017. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 02.06.2017. godine izvještaj o radu odnosno Zapisnik  o ocjeni ponuda broj: P-1757/17  i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: P-1758/17 od 02.06.2017. godine, u postupku javne  nabavke  roba rezervni dijelovi i servis za buldozer CAT D6N.

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  1

- da je blagovremeno zaprimljena samo 1 ponuda

- da nije bilo neblagovremenih ponuda

- te da nije bilo ponuđača čije su ponude odbijene

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristigle ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom ua zabavku roba rezervni dijelovi i servis za buldozer CAT D6N  broj P-1355/17 od 25.04.2017. godine.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač, "TEKNOXGROUP BH" d.o.o. Sarajevo je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima kako sijedi:  cijena  90 bodova i način i uslovi plaćanja 10 bodova, pa je shodno navedenom izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom; cijenom u iznosu od 77.929,29 KM sa popustom i bez uračunatog PDV-a i rokom plaćanja od 60 dana prema gore navedenim kriterijima odnosno podkriterijima, ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova

Komisija je nadalje, u svom izvještaju konstatovala da dostavljena ponuda je tehnički prihvatljva za ugovorni organ, u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa  i predložila da se odabere kao najpovoljnija.

 

Shodno gore navedenom, a imajući u vidu da su prilikom izbora najpovoljnije ponude ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, cijeneći da je ponuđene cijena razumna u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa,  odlučeno  kako stoji u dispozitivu.

 

DOSTAVITI:                                                                                              Direktor

      - Ponuđačima                                                        s.r.     Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.      

      -  Komisija za nabavke                               

-  a/a                                                                                   

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-1815/17

Konjic, 07.06.2017.god.

 

 

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-1762/17 od 02.06.2017. godine, u postupku javne nabavke usluga izrade elaborata o opravdanosti gazdovanja na ŠPP „Konjičko“, direktor društva  donosi slijedeću :

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-1762/17 od 02.06.2017. godine i ugovor za javnu nabavku usluga izrade stručnog  elaborata o opravdanosti gazdovanja na ŠPP „Konjičko“, dodjeljuje se ponuđaču JP "BOSANSKOHERCEGOVAČKE ŠUME“ p.o. Sarajevo, ponuda broj: P-1713/17 od 31.05.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 13.950,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač,  JP "BOSANSKOHERCEGOVAČKE ŠUME“ p.o. Sarajevo je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču JP "BOSANSKOHERCEGOVAČKE ŠUME“ p.o. Sarajevo po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Odlukom o posebnoj nabavci  broj P-1267/17 od 17.04.2017. godine. Javna nabavka, obzirom na procijenjenu vrijednost, provedena je putem konkuretskog zahtjeva za dostavu ponuda.

 

Оbavijest o nabavci broj: 676-7-2-34-3-11/17 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 10.05.02017. godine.

 

 

 

 

 

 

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku usluga izarde Stručnog elaborata o opravdanosti gospodarenja na ŠPP „Konjičko“broj P-1493/17 od 10.05.2017. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

 

Predmetnu tendersku dokumenatciju sa Portala javnih nabavki preuzeli su slijedeći ponuđači:

 -ponuđač „Infostrim“ d.o.o.

- ponuđač „BSS Europe“

- ponuđač „Enova“ d.o.o. sarajevo

- ponuđač „Ekapija“ d.o.o. Sarajevo

- ponuđač „Bosanskohercegovačke šume“ p.o. Sarajevo

- ponuđač Agencija „Hasap“ Lukavac

- ponuđač Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka

 

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahjtevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-1715/17 od 31.05.2017. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-1722/17 od 31.05.2017. godine,  Zapisnik o ocjeni ponuda broj P-1761/17 od 0.05.2017. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke uslga izrade stručnog elaborata o opravdanosti gospodarenja na ŠPP „Konjičko“ broj P-1762/17 od 02.06.2017. godine

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  1

- da je blagovremeno zaprimljena samo 1 ponuda

- da nije bilo neblagovremenih ponuda

- te da nije bilo ponuđača čije su ponude odbijene

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristigle ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom za zabavku usluga izrade stručnog elaborata o opravdanosti gospodarenja na ŠPP „Konjičko“ br. P-1493/17 od 10.05.2017. godine.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač JP "BOSANSKOHERCEGOVAČKE ŠUME“ p.o. Sarajevo je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij najniže cijene /ukupna cijena/, koja je ponuđena u iznosu od 13.950,00 KM bez uračunatog PDV—a, sa osvojenih 100,00 bodova.

 

 

 

 

 

 

Također, komisija je konstatovala da dostavljena ponuda je tehnički prihvatljva za ugovorni organ, u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa  i predložila da se odabere kao najpovoljnija.

 

 

Shodno gore navedenom, a imajući u vidu da su prilikom izbora najpovoljnije ponude ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, cijeneći da je ponuđene cijena razumna u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa,  odlučeno  kako stoji u dispozitivu.

 

 

 

DOSTAVITI:                                                                                                           Direktor

      - Ponuđačima                                                                s.r.        Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl.ing.šum.      

      -  Komisija za nabavke                                

-  a/a                                                                                             

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od pet dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.