Oglas

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D  KONJIC

Broj: P- 132/18

Konjic, 12.01.2018. god.        

 

Na osnovu Odluke o prodaji vozila broj  P–313/18 od 12.01.2018. godine, shodno Izvještaju Komisije broj P-3677/17 od 04.12.2017. godine, Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic raspisuje i objavljuje dana 12.01.2018. godine

 

J A V N U     L I C I T A C I J U

 

za prodaju vozila metodom prikupljanja pismenih ponuda sa početnom cijenom

 

Br.

Naziv marke vozila

Vrsta vozila

God. proizvodnje

Snaga motora

Radna zapremina motora

Stanje vozila

Početna cijena  u KM

1

MAN F 09 (specijalno za prevoz drveta)

  Teretno

1991.

235 kw

9973 cm³

Neispravno

 

12.700,00

2

M2 ZASTAVA

Autobus

2007.

76  kw

2800 cm³

Neispravno

(odjavljen iz evidencije)

6.800,00

3

OPEL CAMPO

Teretno

2000.

56 kw

2499 cm³

Neispravno

3.300,00

4

RENAULT MAGANE

Putničko

1997.

55 kw

1390 cm³

Neispravno

(odjavljen iz evidencije)

300,000

 

PRAVO UŠEŠĆA

 Pravo učešća na licitaciju imaju pravna i fizička lica koja prije krajnjeg roka utvrđenog za odostavljanje ponuda, uplate depozit u visini od 10 %  od procijenje početne vrijednosti sredstva na žiro račun Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic broj 1020080000001377 kod Union Banka d.d. Sarajevo Poslovnica Konjic sa naznakom „Licitacija za motorno vozilo – naziv marke vozila“ ili na blagajnu Društva. Dokaz o izvršenoj uplati ponuđači trebaju dostaviti zajedno sa ponudom. Odabranom ponuđaču će se uplaćeni dio uračunati u ukupnu cijenu, dok će se ostalim ponuđačima izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

NAPOMENA: Ponuđači mogu otkupiti pojedinačno vozila

 

PREGLED SREDSTVA

Pregled osnovnih sredstava, predmeta licitacije, može se izvršiti u prostorijama garaže Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic u periodu od 7:00 do 15:00 sati, uz prethodni dogovor.

Kontakt osoba za sve informacije je Jazvin Mirsad – mob. 061/499-438;

 

DOSTAVLJANJE PONUDA

1) Ponuda sa naznakom „Licitacija za motorno vozilo – naziv marke vozila, NE OTVARAJ“ , dostaviti u zatvorenoj koverti u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog oglasa na oglasnoj ploči društva i web stranici društva www.sumarstvo.com.ba  odnosno do 26.01.2018. godine do 10:45 sati,  na adresu Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic.

2) Sve nepotpune ponude, kao i ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavu neće se uzeti u razmatranje.

3) Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 26.01.2018. godine u 11:00 sati u prostorijama Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31,88 400 Konjic.

4) Otvaranju ponuda, odnosno javnom nadmetanju mogu prisustvovati ponuđači lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.

 

SADRŽAJ PONUDE

1) Ponuda treba da sadrži:

a)    Podatke o fizičkom licu ( ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona,     

                kopija  identifikacionog dokumenta)- ako je ponuđač fizičko lice.

b)    Podatke o pravnom licu ( fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od

          strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije,       

          adresa, broj telefona) - ako je ponuđač pravno lice.

          c) Iznos ponude, koja ne može biti manja od procijenjene početne vrijednosti licitiranog

  predmeta, izraženog u KM.

    d) Dokaz o uplati depozita.

2) Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca. Ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

 

OBAVEZE KUPCA

1) Ponuđać čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 5 dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije.

2) Kupac je dužan za kupljeno sredstvo uplatiti puni iznos postignute cijene u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora umanjen za depozit.

3) Kupac je dužan da kupljeno sredstvo preuzme u roku od 5 dana od uplate postignute cijene.

4) Ako kupac ne uplati iznos cijene odnosno ne pristupi sklapanju ugovora ili ne preuzme kupljeno sredstvo smatrat će se da je odustao od kupovine,  Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic će sklopiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem, te istom neće biti vraćen uplaćeni depozit odnosno novčani iznos.

 

DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon –  036/726-575.

Kontakt osoba je Jazvin Mirsad mob. 061/499-438

                                                                               

 

                                                                                  KOMISIJA ZA JAVNU LICITACIJU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D  KONJIC

Broj: P- 3567/17

Konjic, 22.11.2017. god.        

 

Na osnovu Odluke o prodaji vozila broj  P – 3566/17 od 22.11.2017. godine, shodno Izvještaju Komisije broj P-3428/17 od 07.11.2017. godine,  Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic raspisuje i objavljuje dana 22.11.2017. godine

 

J A V N U     L I C I T A C I J U

 

za prodaju vozila metodom prikupljanja pismenih ponuda sa početnom cijenom

 

Br.

Naziv marke vozila

Vrsta vozila

God. proizvodnje

Snaga motora

Radna zapremina motora

Stanje vozila

Početna cijena  u KM

1

MAN F 09 (specijalno za prevoz drveta)

    Teretno

1991.

235 kw

9973 cm³

Neispravno

 

12.700,00

2

M2 ZASTAVA

Autobus

2007.

76  kw

2800 cm³

Neispravno

(odjavljen iz evidencije)

6.800,00

3

OPEL CAMPO

Teretno

2000.

56 kw

2499 cm³

Neispravno

3.300,00

4

RENAULT MAGANE

Putničko

1997.

55 kw

1390 cm³

Neispravno

(odjavljen iz evidencije)

300,000

 

PRAVO UŠEŠĆA

 

 Pravo učešća na licitaciju imaju pravna i fizička lica koja prije krajnjeg roka utvrđenog za odostavljanje ponuda, uplate depozit u visini od 10 %  od procijenje početne vrijednosti sredstva na žiro račun Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic broj 1020080000001377 kod Union Banka d.d. Sarajevo Poslovnica Konjic sa naznakom „Licitacija za motorno vozilo – naziv marke vozila“ ili na blagajnu Društva. Dokaz o izvršenoj uplati ponuđači trebaju dostaviti zajedno sa ponudom. Odabranom ponuđaču će se uplaćeni dio uračunati u ukupnu cijenu, dok će se ostalim ponuđačima izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

 

NAPOMENA: Ponuđači mogu otkupiti pojedinačno vozila

 

PREGLED SREDSTVA

 

Pregled osnovnih sredstava, predmeta licitacije, može se izvršiti u prostorijama garaže Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic u periodu od 7:00 do 15:00 sati , uz prethodni dogovor.

Kontakt osoba za sve informacije je Hebibović Džemal – mob. 061/719-541;

 

DOSTAVLJANJE PONUDA

 

1) Ponuda sa naznakom „Licitacija za motorno vozilo – naziv marke vozila, NE OTVARAJ“ , dostaviti u zatvorenoj koverti u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog oglasa na oglasnoj ploči društva i web stranici društva www.sumarstvo.com.ba  odnosno do 04.12.2017. godine do 10:45 sati,  na adresu Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic.

 

2) Sve nepotpune ponude, kao i ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavu neće se uzeti u razmatranje.

 

3) Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 04.12.2017. godine u 11:00 sati u prostorijama Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31,88 400 Konjic.

 

4) Otvaranju ponuda, odnosno javnom nadmetanju mogu prisustvovati ponuđači lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.

 

SADRŽAJ PONUDE

 

1) Ponuda treba da sadrži:

    Podatke o fizičkom licu ( ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona,     

            kopija  identifikacionog dokumenta).

a)      Podatke o pravnom licu ( fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od

      strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije,       

      adresa, broj telefona).

b)      Iznos ponude, koja ne može biti manja od procijenjene početne vrijednosti licitiranog

predmeta, izraženog u KM.

c)      Dokaz o uplati depozita.

 

2) Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca. Ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

 

OBAVEZE KUPCA

 

1) Ponuđać čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 5 dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije.

 

2) Kupac je dužan za kupljeno sredstvo uplatiti puni iznos postignute cijene u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora umanjen za depozit.

 

3) Kupac je dužan da kupljeno sredstvo preuzme u roku od 5 dana od uplate postignute cijene.

 

4) Ako kupac ne uplati iznos cijene odnosno ne pristupi sklapanju ugovora ili ne preuzme kupljeno sredstvo smatrat će se da je odustao od kupovine,  Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic će sklopiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem, te istom neće biti vraćen uplaćeni depozit odnosno novčani iznos.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon –  036/726-575.

Kontakt osoba je Hebibović Džemal mob. 061/719-541

                                                                                      

 

 

                                                                                  KOMISIJA ZA JAVNU LICITACIJU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D  KONJIC

Broj: P- 3324/17

Konjic, 30.10.2017. god.        

 

Na osnovu Odluke o ponovnoj prodaji vozila broj  P–3259/17 od 17.10.2017. godine, shodno Izvještaju Komisije broj P-3299/17 od 26.10.2017. godine,  Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic raspisuje i objavljuje dana 30.10.2017. godine

 

 P O N O V N U   J A V N U     L I C I T A C I J U

 

za prodaju vozila metodom prikupljanja pismenih ponuda sa početnom cijenom

 

Br.

Naziv marke vozila

Vrsta vozila

God. proizvodnje

Snaga motora

Radna zapremina motora

Stanje vozila

Početna cijena  u KM

1

MAN F 09 (specijalno za prevoz drveta)

    Teretno

1991.

235 kw

9973 cm³

Neispravno

 

13.2000,00

2

M2 ZASTAVA

Autobus

2007.

76  kw

2800 cm³

Neispravno

(odjavljen iz evidencije)

7.300,00

3

OPEL CAMPO

Teretno

2000.

56 kw

2499 cm³

Neispravno

3.800,00

4

RENAULT MAGANE

Putničko

1997.

55 kw

1390 cm³

Neispravno

(odjavljen iz evidencije)

400,000

 

PRAVO UŠEŠĆA

 

 Pravo učešća na licitaciju imaju pravna i fizička lica koja prije krajnjeg roka utvrđenog za odostavljanje ponuda, uplate depozit u visini od 10 %  od procijenje početne vrijednosti sredstva na žiro račun Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic broj 1020080000001377 kod Union Banka d.d. Sarajevo Poslovnica Konjic sa naznakom „Licitacija za motorno vozilo – naziv marke vozila“ ili na blagajnu Društva. Dokaz o izvršenoj uplati ponuđači trebaju dostaviti zajedno sa ponudom. Odabranom ponuđaču će se uplaćeni dio uračunati u ukupnu cijenu, dok će se ostalim ponuđačima izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

 

NAPOMENA: Ponuđači mogu otkupiti pojedinačno vozila

 

PREGLED SREDSTVA

 

Pregled osnovnih sredstava, predmeta licitacije, može se izvršiti u prostorijama garaže Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic u periodu od 7:00 do 15:00 sati , uz prethodni dogovor.

Kontakt osoba za sve informacije je Hebibović Džemal – mob. 061/719-541;

 

DOSTAVLJANJE PONUDA

 

1) Ponuda sa naznakom „Licitacija za motorno vozilo – naziv marke vozila, NE OTVARAJ“ , dostaviti u zatvorenoj koverti u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog oglasa na oglasnoj ploči društva i web stranici društva www.sumarstvo.com.ba  odnosno do 07.11.2017. godine do 10:45 sati,  na adresu Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic.

 

2) Sve nepotpune ponude, kao i ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavu neće se uzeti u razmatranje.

 

3) Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 07.11.2017. godine u 11:00 sati u prostorijama Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31,88 400 Konjic.

 

4) Otvaranju ponuda, odnosno javnom nadmetanju mogu prisustvovati ponuđači lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.

 

SADRŽAJ PONUDE

 

1) Ponuda treba da sadrži:

    Podatke o fizičkom licu ( ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona,     

            kopija  identifikacionog dokumenta).

a)      Podatke o pravnom licu ( fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od

      strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije,       

      adresa, broj telefona).

b)     Iznos ponude, koja ne može biti manja od procijenjene početne vrijednosti licitiranog

predmeta, izraženog u KM.

c)      Dokaz o uplati depozita.

 

2) Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca. Ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

 

OBAVEZE KUPCA

 

1) Ponuđać čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 5 dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije.

 

2) Kupac je dužan za kupljeno sredstvo uplatiti puni iznos postignute cijene u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora umanjen za depozit.

 

3) Kupac je dužan da kupljeno sredstvo preuzme u roku od 5 dana od uplate postignute cijene.

 

4) Ako kupac ne uplati iznos cijene odnosno ne pristupi sklapanju ugovora ili ne preuzme kupljeno sredstvo smatrat će se da je odustao od kupovine,  Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic će sklopiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem, te istom neće biti vraćen uplaćeni depozit odnosno novčani iznos.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon –  036/726-575.

Kontakt osoba je Hebibović Džemal mob. 061/719-541

                                                                                      

 

 

                                                                                                                 KOMISIJA ZA JAVNU LICITACIJU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D  KONJIC

Broj: P- 3260/17

Konjic, 17.10.2017. god.        

 

Na osnovu Odluke o ponovnoj prodaji vozila broj  P–3259/17 od 17.10.2017. godine, shodno Izvještaju Komisije broj P-3216/17 od 13.10.2017. godine,  Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic raspisuje i objavljuje dana 17.10.2017. godine

 

 P O N O V N U   J A V N U     L I C I T A C I J U

 

za prodaju vozila metodom prikupljanja pismenih ponuda sa početnom cijenom

 

Br.

Naziv marke vozila

Vrsta vozila

God. proizvodnje

Snaga motora

Radna zapremina motora

Stanje vozila

Početna cijena  u KM

1

MAN F 09 (specijalno za prevoz drveta)

    Teretno

1991.

235 kw

9973 cm³

Neispravno

 

13.2000,00

2

M2 ZASTAVA

Autobus

2007.

76  kw

2800 cm³

Neispravno

(odjavljen iz evidencije)

7.300,00

3

OPEL CAMPO

Teretno

2000.

56 kw

2499 cm³

Neispravno

3.800,00

4

RENAULT MAGANE

Putničko

1997.

55 kw

1390 cm³

Neispravno

(odjavljen iz evidencije)

400,000

 

PRAVO UŠEŠĆA

 

 Pravo učešća na licitaciju imaju pravna i fizička lica koja prije krajnjeg roka utvrđenog za odostavljanje ponuda, uplate depozit u visini od 10 %  od procijenje početne vrijednosti sredstva na žiro račun Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic broj 1020080000001377 kod Union Banka d.d. Sarajevo Poslovnica Konjic sa naznakom „Licitacija za motorno vozilo – naziv marke vozila“ ili na blagajnu Društva. Dokaz o izvršenoj uplati ponuđači trebaju dostaviti zajedno sa ponudom. Odabranom ponuđaču će se uplaćeni dio uračunati u ukupnu cijenu, dok će se ostalim ponuđačima izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

 

NAPOMENA: Ponuđači mogu otkupiti pojedinačno vozila

 

PREGLED SREDSTVA

 

Pregled osnovnih sredstava, predmeta licitacije, može se izvršiti u prostorijama garaže Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic u periodu od 7:00 do 15:00 sati , uz prethodni dogovor.

Kontakt osoba za sve informacije je Hebibović Džemal – mob. 061/719-541;

 

DOSTAVLJANJE PONUDA

 

1) Ponuda sa naznakom „Licitacija za motorno vozilo – naziv marke vozila, NE OTVARAJ“ , dostaviti u zatvorenoj koverti u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog oglasa na oglasnoj ploči društva i web stranici društva www.sumarstvo.com.ba  odnosno do 26.10.2017. godine do 10:45 sati,  na adresu Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic.

 

2) Sve nepotpune ponude, kao i ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavu neće se uzeti u razmatranje.

 

3) Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 26.10.2017. godine u 11:00 sati u prostorijama Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31,88 400 Konjic.

 

4) Otvaranju ponuda, odnosno javnom nadmetanju mogu prisustvovati ponuđači lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.

 

SADRŽAJ PONUDE

 

1) Ponuda treba da sadrži:

    Podatke o fizičkom licu ( ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona,     

            kopija  identifikacionog dokumenta).

a)      Podatke o pravnom licu ( fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od

      strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije,       

      adresa, broj telefona).

b)     Iznos ponude, koja ne može biti manja od procijenjene početne vrijednosti licitiranog

predmeta, izraženog u KM.

c)      Dokaz o uplati depozita.

 

2) Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca. Ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

 

OBAVEZE KUPCA

 

1) Ponuđać čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 5 dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije.

 

2) Kupac je dužan za kupljeno sredstvo uplatiti puni iznos postignute cijene u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora umanjen za depozit.

 

3) Kupac je dužan da kupljeno sredstvo preuzme u roku od 5 dana od uplate postignute cijene.

 

4) Ako kupac ne uplati iznos cijene odnosno ne pristupi sklapanju ugovora ili ne preuzme kupljeno sredstvo smatrat će se da je odustao od kupovine,  Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic će sklopiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem, te istom neće biti vraćen uplaćeni depozit odnosno novčani iznos.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon –  036/726-575.

Kontakt osoba je Hebibović Džemal mob. 061/719-541

                                                                                      

 

 

                                                                                                                 KOMISIJA ZA JAVNU LICITACIJU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D  KONJIC

Broj: P- 3100/17

Konjic, 02.10.2017. god.        

 

Na osnovu Odluke o prodaji vozila broj  P – 3031/17 od 29.09.2017. godine i Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka javne licitacije broj P- 3032/17 od 26.09.2017. godine, shodno Izvještaju Komisije broj P-3092/17 od 29.09.2017. godine,  Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic raspisuje i objavljuje dana 19.01.2015. godine

 

J A V N U     L I C I T A C I J U

 

za prodaju vozila metodom prikupljanja pismenih ponuda sa početnom cijenom

 

Br.

Naziv marke vozila

Vrsta vozila

God. proizvodnje

Snaga motora

Radna zapremina motora

Stanje vozila

Početna cijena  u KM

1

MAN F 09 (specijalno za prevoz drveta)

    Teretno

1991.

235 kw

9973 cm³

Neispravno

 

13.2000,00

2

M2 ZASTAVA

Autobus

2007.

76  kw

2800 cm³

Neispravno

(odjavljen iz evidencije)

7.300,00

3

OPEL CAMPO

Teretno

2000.

56 kw

2499 cm³

Neispravno

3.800,00

4

RENAULT MAGANE

Putničko

1997.

55 kw

1390 cm³

Neispravno

(odjavljen iz evidencije)

400,000

 

PRAVO UŠEŠĆA

 

 Pravo učešća na licitaciju imaju pravna i fizička lica koja prije krajnjeg roka utvrđenog za odostavljanje ponuda, uplate depozit u visini od 10 %  od procijenje početne vrijednosti sredstva na žiro račun Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic broj 1020080000001377 kod Union Banka d.d. Sarajevo Poslovnica Konjic sa naznakom „Licitacija za motorno vozilo – naziv marke vozila“ ili na blagajnu Društva. Dokaz o izvršenoj uplati ponuđači trebaju dostaviti zajedno sa ponudom. Odabranom ponuđaču će se uplaćeni dio uračunati u ukupnu cijenu, dok će se ostalim ponuđačima izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

 

NAPOMENA: Ponuđači mogu otkupiti pojedinačno vozila

 

PREGLED SREDSTVA

 

Pregled osnovnih sredstava, predmeta licitacije, može se izvršiti u prostorijama garaže Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic u periodu od 7:00 do 15:00 sati , uz prethodni dogovor.

Kontakt osoba za sve informacije je Hebibović Džemal – mob. 061/719-541;

 

DOSTAVLJANJE PONUDA

 

1) Ponuda sa naznakom „Licitacija za motorno vozilo – naziv marke vozila, NE OTVARAJ“ , dostaviti u zatvorenoj koverti u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog oglasa na oglasnoj ploči društva i web stranici društva www.sumarstvo.com.ba  odnosno do 13.10.2017. godine do 10:45 sati,  na adresu Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic.

 

2) Sve nepotpune ponude, kao i ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavu neće se uzeti u razmatranje.

 

3) Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 13.10.2017. godine u 11:00 sati u prostorijama Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31,88 400 Konjic.

 

4) Otvaranju ponuda, odnosno javnom nadmetanju mogu prisustvovati ponuđači lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.

 

SADRŽAJ PONUDE

 

1) Ponuda treba da sadrži:

    Podatke o fizičkom licu ( ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona,     

            kopija  identifikacionog dokumenta).

a)      Podatke o pravnom licu ( fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od

      strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije,       

      adresa, broj telefona).

b)      Iznos ponude, koja ne može biti manja od procijenjene početne vrijednosti licitiranog

predmeta, izraženog u KM.

c)      Dokaz o uplati depozita.

 

2) Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca. Ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

 

OBAVEZE KUPCA

 

1) Ponuđać čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 5 dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije.

 

2) Kupac je dužan za kupljeno sredstvo uplatiti puni iznos postignute cijene u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora umanjen za depozit.

 

3) Kupac je dužan da kupljeno sredstvo preuzme u roku od 5 dana od uplate postignute cijene.

 

4) Ako kupac ne uplati iznos cijene odnosno ne pristupi sklapanju ugovora ili ne preuzme kupljeno sredstvo smatrat će se da je odustao od kupovine,  Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic će sklopiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem, te istom neće biti vraćen uplaćeni depozit odnosno novčani iznos.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon –  036/726-575.

Kontakt osoba je Hebibović Džemal mob. 061/719-541

                                                                                     

 

 

                                                                                  KOMISIJA ZA JAVNU LICITACIJU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Na osnovu ovlaštenja iz Statuta Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic u skladu sa Odlukom broj P-246/16 od 25.01.2016. godine  raspisuje  i objavljuje dana 25.01.2016. godine

 

 PONOVNI   JAVNI    OGLAS 

 

PREDMET JAVNOG OGLASA;

Predmet javne licitacije je  prodaja šumskih drvnih sortimenata – ogrijevnog drveta na šumskom međustovarištu putem prikupljanja pismenih ponuda u R.J. „Bitovinja“, „Borci“ i „Neretvica“ Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic

 

Vrsta drveta

Klasa

Ponuđena    količina za prodaju

Početna cijena bez PDV-a KM/m³

Ponuđena cijena

Ukupno u KM

Bukva

Ogrijev

21.600,00 m³

58,10 KM/m³

 

 

 

 

Ponuđeni drvni sortimenti prodaju se na šumskom  međustovarištu.

 

PRAVO UŠEŠĆA

 Pravo učešća na licitaciju imaju pravna lica koja ispunjavaju slijedeće uslove:

  • da su registrovani za preradu ili promet drvetom
  • da nisu dužnici prodavca
  • da mogu avansno platiti kupljene sortimente

 

SADRŽAJ PONUDE

1) Ponuda treba da sadrži:

a)      Podatke o pravnom licu ( fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od

      strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije,       

      adresa, broj telefona).

b)  Identifikacijski broj ili PDV broj -Ovjerena fotokopija

c)  Iznos ponude, koja ne može biti manja od procijenjene početne vrijednosti predmeta

licitacije, izraženog u KM/m³

2) Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca. Ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

 

DOSTAVLJANJE PONUDA

1) Ponuda sa naznakom „Ponuda za ponovnu licitaciju za ogrijevno drvo, NE OTVARAJ“ , dostaviti u zatvorenoj koverti do 04.02.2016. godine do 10.00 sati, adresu Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic.

2) Sve nepotpune ponude, kao i ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavu neće se uzeti u razmatranje.

3) Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 04.02.2016. godine u 10:30 sati u prostorijama Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31,88 400 Konjic.

4) Otvaranju ponuda, odnosno javnom nadmetanju mogu prisustvovati ponuđači lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.

 

 KRITERIJ ZA OCJENU PONUDA

Najveća ponuđena cijena

 

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Sa najuspješnijim ponuđačem zaključit će se ugovor o sukcesivnoj isporuci drvnih sortimenata

 

Sve dodatne inforamcije možete dobiti na telefon 036/726-575, i 062/761-204

Kontakt osoba je Sulejmanović Alija

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D  KONJIC

Broj: P- 193/16

Konjic, 19.01.2016. god.        

 

Na osnovu Odluke o prodaji vozila broj  P – 99/16 od 12.01.2016. godine i Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka javne licitacije broj P- 100/16 od 12.01.2016. godine,  Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic raspisuje i objavljuje dana 19.01.2015. godine

 

J A V N U     L I C I T A C I J U

 

za prodaju vozila metodom prikupljanja pismenih ponuda sa početnom cijenom

 

 

Br.

Naziv marke vozila

God. proizvodnje

Stanje vozila

Vrsta motora

Broj šasije

Početna           cijena u KM

1

LADA NIVA

2003

nespravno

1,7

XTA2121403177636

1.500,00

2

LADA NIVA

2003

neispravno

1,7

XTA2121403177642 školjka

500

3

TAM 80-90 AUTOBUS

1999

Ispravno

 

2X2090060WATO5262

2.000,00

4

FAP 13-14 CISTERNA

-

-

-

-

1.000,00

5

TOYOTA HI LUX

1992

Neispravno

 

LN IO60073530 školjka

200,00

 

 

 

PRAVO UŠEŠĆA

 

 Pravo učešća na licitaciju imaju pravna i fizička lica koja prije krajnjeg roka utvrđenog za odostavljanje ponuda, uplate depozit u visini od 10 %  od procijenje početne vrijednosti sredstva na žiro račun Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic broj 1020080000001377 kod Union Banka d.d. Sarajevo Poslovnica Konjic sa naznakom „Licitacija za motorno vozilo – naziv marke vozila“ ili na blagajnu Društva. Dokaz o izvršenoj uplati ponuđači trebaju dostaviti zajedno sa ponudom. Odabranom ponuđaču će se uplaćeni dio uračunati u ukupnu cijenu, dok će se ostalim ponuđačima izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

 

NAPOMENA: Ponuđači mogu otkupiti pojedinačno vozila

 

 

PREGLED SREDSTVA

 

Pregled osnovnih sredstava, predmeta licitacije, može se izvršiti u prostorijama garaže Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic u periodu od 7:00 do 15:00 sati , uz prethodni dogovor.

Kontakt osoba za sve informacije je Hebibović Džemal – mob. 061/719-541;

 

DOSTAVLJANJE PONUDA

 

1) Ponuda sa naznakom „Licitacija za motorno vozilo – naziv marke vozila, NE OTVARAJ“ , dostaviti u zatvorenoj koverti u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog oglasa na oglasnoj ploči društva i web stranici društva www.sumarstvo.com.ba  odnosno do 27.01.2016. godine do 11:30 sati,  na adresu Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic.

 

2) Sve nepotpune ponude, kao i ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavu neće se uzeti u razmatranje.

 

3) Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 27.01.2016. godine u 11:45 sati u prostorijama Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31,88 400 Konjic.

 

4) Otvaranju ponuda, odnosno javnom nadmetanju mogu prisustvovati ponuđači lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.

 

SADRŽAJ PONUDE

 

1) Ponuda treba da sadrži:

   

a)      Podatke o fizičkom licu ( ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona,     

            kopija  identifikacionog dokumenta).

b)      Podatke o pravnom licu ( fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od

      strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije,       

      adresa, broj telefona).

c)      Iznos ponude, koja ne može biti manja od procijenjene početne vrijednosti licitiranog

predmeta, izraženog u KM.

d)      Dokaz o uplati depozita.

 

2) Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca. Ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

 

OBAVEZE KUPCA

 

1) Ponuđać čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 5 dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije.

 

2) Kupac je dužan za kupljeno sredstvo uplatiti puni iznos postignute cijene u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora umanjen za depozit.

 

3) Kupac je dužan da kupljeno sredstvo preuzme u roku od 5 dana od uplate postignute cijene.

 

4) Ako kupac ne uplati iznos cijene odnosno ne pristupi sklapanju ugovora ili ne preuzme kupljeno sredstvo smatrat će se da je odustao od kupovine,  Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic će sklopiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem, te istom neće biti vraćen uplaćeni depozit odnosno novčani iznos.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon –  036/726-575.

Kontakt osoba je Hebibović Džemal mob. 061/719-541

                                                                                      

 

 

                                                                                  KOMISIJA ZA JAVNU LICITACIJU

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Na osnovu ovlaštenja iz Statuta Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic u skladu sa Odlukom broj P-155/15 od 15.01.2016. godine  raspisuje  i objavljuje dana 15.01.2016. godine

 

 PONOVNI   JAVNI    OGLAS 

 

PREDMET JAVNOG OGLASA;

Predmet javne licitacije je  prodaja šumskih drvnih sortimenata – ogrijevnog drveta na šumskom međustovarištu putem prikupljanja pismenih ponuda u R.J. „Bitovinja“, „Borci“ i „Neretvica“ Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic

 

Vrsta drveta

Klasa

Ponuđena    količina za prodaju

Početna cijena bez PDV-a KM/m³

Ponuđena cijena

Ukupno u KM

Bukva

Ogrijev

21.600,00 m³

58,10 KM/m³

 

 

 

 

Ponuđeni drvni sortimenti prodaju se na šumskom  međustovarištu.

 

PRAVO UŠEŠĆA

 Pravo učešća na licitaciju imaju pravna lica koja ispunjavaju slijedeće uslove:

  • da su registrovani za preradu ili promet drvetom
  • da nisu dužnici prodavca
  • da mogu avansno platiti kupljene sortimente

 

SADRŽAJ PONUDE

1) Ponuda treba da sadrži:

a)      Podatke o pravnom licu ( fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od

      strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije,       

      adresa, broj telefona).

b)  Identifikacijski broj ili PDV broj -Ovjerena fotokopija

c)  Iznos ponude, koja ne može biti manja od procijenjene početne vrijednosti predmeta

licitacije, izraženog u KM/m³

2) Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca. Ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

 

DOSTAVLJANJE PONUDA

1) Ponuda sa naznakom „Ponuda za ponovnu licitaciju za ogrijevno drvo, NE OTVARAJ“ , dostaviti u zatvorenoj koverti do 22.01.2016. godine do 10.00 sati, adresu Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic.

2) Sve nepotpune ponude, kao i ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavu neće se uzeti u razmatranje.

3) Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 22.01.2016. godine u 10:30 sati u prostorijama Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31,88 400 Konjic.

4) Otvaranju ponuda, odnosno javnom nadmetanju mogu prisustvovati ponuđači lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.

 

 KRITERIJ ZA OCJENU PONUDA

Najveća ponuđena cijena

 

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Sa najuspješnijim ponuđačem zaključit će se ugovor o sukcesivnoj isporuci drvnih sortimenata

 

Sve dodatne inforamcije možete dobiti na telefon 036/726-575, i 062/761-204

Kontakt osoba je Sulejmanović Alija

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Na osnovu ovlaštenja iz Statuta Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic raspisuje i objavljuje dana 11.01.2016. godine

 

J A V N I      O G L A S 

 

PREDMET JAVNOG OGLASA;

Predmet javne licitacije je  prodaja šumskih drvnih sortimenata – ogrijevnog drveta na šumskom međustovarištu putem prikupljanja pismenih ponuda u R.J. „Bitovinja“, „Borci“ i „Neretvica“ Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic

 

Vrsta drveta

Klasa

Ponuđena    količina za prodaju

Početna cijena bez PDV-a KM/m³

Ponuđena cijena

Ukupno u KM

Bukva

Ogrijev

21.600,00 m³

58,10 KM/m³

 

 

 

 

Ponuđeni drvni sortimenti prodaju se na šumskom  međustovarištu.

 

PRAVO UŠEŠĆA

 Pravo učešća na licitaciju imaju pravna lica koja ispunjavaju slijedeće uslove:

  • da su registrovani za preradu ili promet drvetom
  • da nisu dužnici prodavca
  • da mogu avansno platiti kupljene sortimente

 

SADRŽAJ PONUDE

1) Ponuda treba da sadrži:

a)      Podatke o pravnom licu ( fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od

      strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije,       

      adresa, broj telefona).

b)  Identifikacijski broj ili PDV broj -Ovjerena fotokopija

c)  Iznos ponude, koja ne može biti manja od procijenjene početne vrijednosti predmeta

licitacije, izraženog u KM/m³

2) Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca. Ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

 

DOSTAVLJANJE PONUDA

1) Ponuda sa naznakom „Ponuda za licitaciju za ogrijevno drvo, NE OTVARAJ“ , dostaviti u zatvorenoj koverti do 15.01.2016. godine do 10.00 sati, adresu Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic.

2) Sve nepotpune ponude, kao i ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavu neće se uzeti u razmatranje.

3) Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 15.01.2016. godine u 10:30 sati u prostorijama Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31,88 400 Konjic.

4) Otvaranju ponuda, odnosno javnom nadmetanju mogu prisustvovati ponuđači lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.

 

 KRITERIJ ZA OCJENU PONUDA

Najveća ponuđena cijena

 

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Sa najuspješnijim ponuđačem zaključit će se ugovor o sukcesivnoj isporuci drvnih sortimenata

 

Sve dodatne inforamcije možete dobiti na telefon 036/726-575, i 062/761-204

Kontakt osoba je Sulejmanović Alija

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 

Na osnovu ovklaštenja iz Statuta Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic raspisuje i objavljuje dana 28..01.2015. godine

 

P O N O V N I   J A V N I      O G L A S 

 

PREDMET JAVNOG OGLASA;

Predmet javne licitacije je  prodaja šumskih drvnih sortimenata – ogrijevnog drveta na šumskom međustovarištu putem prikupljanja pismenih ponuda u R.J. „Bitovinja“, „Borci“ i „Neretvica“ Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic

 

Vrsta drveta

Klasa

Ponuđena    količina za prodaju

Početna cijena bez PDV-a KM/m³

Ponuđena cijena

Ukupno u KM

Bukva

Ogrijev

18.000,00 m³

58,10 KM/m³

 

 

 

 

Ponuđeni drvni sortimenti prodaju se na šumskom  međustovarištu.

 

PRAVO UŠEŠĆA

 Pravo učešća na licitaciju imaju pravna lica koja ispunjavaju slijedeće uslove:

·         da su registrovani za preradu ili promet drvetom

·         da nisu dužnici prodavca

·         da mogu avansno platiti kupljene sortimente

 

SADRŽAJ PONUDE

1) Ponuda treba da sadrži:

a)      Podatke o pravnom licu ( fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od

      strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije,       

      adresa, broj telefona).

b)  Identifikacijski broj ili PDV broj -Ovjerena fotokopija

c)  Iznos ponude, koja ne može biti manja od procijenjene početne vrijednosti predmeta

licitacije, izraženog u KM/m³

2) Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca. Ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

 

DOSTAVLJANJE PONUDA

1) Ponuda sa naznakom „Ponuda za ponovnu licitaciju za ogrijevno drvo, NE OTVARAJ“ , dostaviti u zatvorenoj koverti do 04.02.2015. godine do 10.00 sati, adresu Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic.

2) Sve nepotpune ponude, kao i ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavu neće se uzeti u razmatranje.

3) Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 04.02.2015. godine u 10:30 sati u prostorijama Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31,88 400 Konjic.

4) Otvaranju ponuda, odnosno javnom nadmetanju mogu prisustvovati ponuđači lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.

 

 KRITERIJ ZA OCJENU PONUDA

Najveća ponuđena cijena

 

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Sa najuspješnijim ponuđačem zaključit će se ugovor o sukcesivnoj isporuci drvnih sortimenata

 

Sve dodatne inforamcije možete dobiti na telefon 036/726-575, i 062/761-204

Kontakt osoba je Sulejmanović Alija
 
 

 

Na osnovu ovklaštenja iz Statuta Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic raspisuje i objavljuje dana 20.01.2015. godine

 

P O N O V N I   J A V N I      O G L A S 

 

PREDMET JAVNOG OGLASA;

Predmet javne licitacije je  prodaja šumskih drvnih sortimenata – ogrijevnog drveta na šumskom međustovarištu putem prikupljanja pismenih ponuda u R.J. „Bitovinja“, „Borci“ i „Neretvica“ Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic

 

Vrsta drveta

Klasa

Ponuđena    količina za prodaju

Početna cijena bez PDV-a KM/m³

Ponuđena cijena

Ukupno u KM

Bukva

Ogrijev

18.000,00 m³

58,10 KM/m³

 

 

 

 

Ponuđeni drvni sortimenti prodaju se na šumskom  međustovarištu.

 

PRAVO UŠEŠĆA

 Pravo učešća na licitaciju imaju pravna lica koja ispunjavaju slijedeće uslove:

·         da su registrovani za preradu ili promet drvetom

·         da nisu dužnici prodavca

·         da mogu avansno platiti kupljene sortimente

 

SADRŽAJ PONUDE

1) Ponuda treba da sadrži:

a)      Podatke o pravnom licu ( fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od

      strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije,       

      adresa, broj telefona).

b)  Identifikacijski broj ili PDV broj -Ovjerena fotokopija

c)  Iznos ponude, koja ne može biti manja od procijenjene početne vrijednosti predmeta

licitacije, izraženog u KM/m³

2) Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca. Ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

 

DOSTAVLJANJE PONUDA

1) Ponuda sa naznakom „Ponuda za ponovnu licitaciju za ogrijevno drvo, NE OTVARAJ“ , dostaviti u zatvorenoj koverti do 28.01.2015. godine do 10.00 sati, adresu Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic.

2) Sve nepotpune ponude, kao i ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavu neće se uzeti u razmatranje.

3) Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 28.01.2015. godine u 10:30 sati u prostorijama Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31,88 400 Konjic.

4) Otvaranju ponuda, odnosno javnom nadmetanju mogu prisustvovati ponuđači lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.

 

 KRITERIJ ZA OCJENU PONUDA

Najveća ponuđena cijena

 

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Sa najuspješnijim ponuđačem zaključit će se ugovor o sukcesivnoj isporuci drvnih sortimenata

 

Sve dodatne inforamcije možete dobiti na telefon 036/726-575, i 062/761-204

Kontakt osoba je Sulejmanović Alija                                        

 

 

                                                                         OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU OGRIJEV 2015.

 

Na osnovu ovlaštenja iz Statuta Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic raspisuje i objavljuje dana 08.01.2014. godine

 

J A V N I      O G L A S 

 

PREDMET JAVNOG OGLASA;

Predmet javne licitacije je  prodaja šumskih drvnih sortimenata – ogrijevnog drveta na šumskom međustovarištu putem prikupljanja pismenih ponuda u R.J. „Bitovinja“, „Borci“ i „Neretvica“ Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic

 

Vrsta drveta

Klasa

Ponuđena    količina za prodaju

Početna cijena bez PDV-a KM/m³

Ponuđena cijena

Ukupno u KM

Bukva

Ogrijev

18.000,00 m³

58,10 KM/m³

 

 

 

 

Ponuđeni drvni sortimenti prodaju se na šumskom  međustovarištu.

 

PRAVO UŠEŠĆA

 Pravo učešća na licitaciju imaju pravna lica koja ispunjavaju slijedeće uslove:

·         da su registrovani za preradu ili promet drvetom

·         da nisu dužnici prodavca

·         da mogu avansno platiti kupljene sortimente

 

SADRŽAJ PONUDE

1) Ponuda treba da sadrži:

a)      Podatke o pravnom licu ( fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od

      strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije,       

      adresa, broj telefona).

b)  Identifikacijski broj ili PDV broj -Ovjerena fotokopija

c)  Iznos ponude, koja ne može biti manja od procijenjene početne vrijednosti predmeta

licitacije, izraženog u KM/m³

2) Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca. Ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

 

DOSTAVLJANJE PONUDA

1) Ponuda sa naznakom „Ponuda za licitaciju za ogrijevno drvo, NE OTVARAJ“ , dostaviti u zatvorenoj koverti do 19.01.2015. godine do 10.00 sati, adresu Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic.

2) Sve nepotpune ponude, kao i ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavu neće se uzeti u razmatranje.

3) Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 19.01.2015. godine u 10:30 sati u prostorijama Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska br. 31,88 400 Konjic.

4) Otvaranju ponuda, odnosno javnom nadmetanju mogu prisustvovati ponuđači lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.

 

 KRITERIJ ZA OCJENU PONUDA

Najveća ponuđena cijena

 

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Sa najuspješnijim ponuđačem zaključit će se ugovor o sukcesivnoj isporuci drvnih sortimenata

 

Sve dodatne inforamcije možete dobiti na telefon 036/726-575, i 062/761-204

 

Kontakt osoba je Sulejmanović Alija