Istorijat

Šumarstvo “Prenj” Konjic je društvo koje se preko 60 . godina bavi djelatnošću uzgoja zaštite i iskorištavanja šuma u skladu sa nacionalnom razvojnom politikom, prioritetima i legislativom i na bazi međunarodno priznatih i dogovorenih principa održivoga gazdovanja šumama odnosno na bazi potrajnosti proizvodnje i prihoda uz očuvanje i poboljšanje biodiverziteta i ostalih općekorisnih funkcija šuma.

Tokom, svoje dugogodišnje istorije prošlo je različite organizacijske oblike počev kao oganizacijska jedinica OOUR Šumarstvo “Prenj” o.sol. .o. Konjic kao dio R.O: Šipad Velež o.sol. Mostar, pa DP Šumarstvo “Prenj” s p.o. Konjic, preko Šumarstvo “Prenj” d.o.o. Konjic, da bi Rješenjem Kantonalnog suda u Mostaru br. Tt-205/03 od 05.06.2003. godine izvršeno usklađivanje shodno Zakonu o privrednim društvima i upis izvršene privatizacije, od kad Društvo posluje pod nazivom: Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic.

Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic je društvo koje se sastoji od dioničkog kapitala u iznosu od 49 % i državnog kapitala u iznosu od 51 %.

Sjedište Društva je na adresi Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic.

 

Šumskoprivrednopodručje (ŠPP) “Konjičko” formirano je Odlukom Izvršnog vijeća SRBIH objavljenom u Službenom listu SRBIH br. 31/61.

Po formiranju ovo je područje Odlukom Skupštine Općine Konjic (br. VI-01-2262-1/61 od 27.10.1961. godine) dato na upravljenje ŠIP- u “Prenj” iz Konjica, koje je poslovalo u sastavu RO ŠIPAD - “VELEŽ” iz Mostara, odnosono u sasatavu složene organizacije udruženog rada “Šipad- Sarajevo” kao OUR “Šumarstvo “ Konjic.

 

U administrativno-političkom pogledu ovo šumskogospodarsko područje je locirano na području Federacije Bosne i Hercegovine, u Hercegovačko-Neretvanskom Kantonu, odnosno u granicama područja općine Konjic. Prema statističkim podacima, ukupna površina područja općine Konjic iznosi 116590 hektara ili 4,46% ukupne površine Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Od ukupne površine područja općine Konjic, na tretirane površine šuma i šumskog zemljišta, otpada 61188 hektara ili 52,48%.

Međutim, značaj šumarstva kao privredne grane na ovom području nije u srazmjeri sa procentualnim učešćem šumskih površina jer na ekonomski vrijednije šume otpada svega 16,38%, a ostali dio površina od 83,62% nalazi se pod degradiranim i izdanačkim vidovima sastojina (8,58% i neproduktivnim površinama u šumarskom pogledu (61,80%).

 

ŠPP "Konjičko" geografski pripada Submediteransko-planinskom području koji se prostire u višim dijelovima Mediteransko-dinarske oblasti, uglavnom iznad 800 m, pa do najviših predjela koji prelaze 2000 m nadmorske visine.

Prema orografskim karakteristikama predstavlja izrazito planinsko područje sa široko zastupljenim subalpinskim pojasom.

 

Na osnovu Studija o uticaju mina u Bosni i Hercegovini koja je provedena od oktobra 2002.godine do decembra 2003. godine i na osnovu približne procjene pri izvođenju terenskih radova u 2004.godini, utvrđeno je da je cca 7075,7 hektara ili 14,06% površina šuma i šumskog zemljišta ovog područja potpuno ili djelomično zagađeno minama ili neeksplodiranim ubojnim sredstvima.

 

 

Naš osnovna vizija i moto je gospodarenje šumskim bogatstvom u cilju očuvanja i unapređenja općekorisnih funkacija šuma (regulisanja voda, zaštita zemljišta, lovne privrede, rekreacija, turizam i dr.), racionalnog korišćenja proizvodnih potencijala šuma i općeg razvoja šumskogospodarskog područja.